Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Prospecció i caracterització fenotípica i molecular de microorganismes d'interès biotecnològic. Millora genètica i expressió de proteïnes recombinants. Conservació de soques i col·leccions internacionals. Producció, escalat industrial i bioreactors. Recuperació i purificació de productes biotecnològics. Tècniques de conservació i augment de la vida útil de microorganismes i productes biotecnològics.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / EMILIO MONTESINOS SEGUI  / MARIA DOLORS PARES OLIVA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CG2 - Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació bàsica i aplicada amb raonament crític i adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació d'una manera autònoma.
 • CG6 - Capacitat de treball en equip pluridisciplinar amb aportació d'iniciativa i lideratge.
 • CE-1 - Reconèixer i descriure les aplicacions de la biotecnologia en la producció de matèries primeres, en processos de conservació i transformació d'aliments i com a eines de control de productes i processos de la indústria alimentària.
 • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
 • CE-3 - Obtenir, manipular i conservar mostres biològiques, atenent els objectius d'una línia d'investigació o al desenvolupament d'un producte o procés biotecnològic producte o procés biotecnològic.
 • CE-4 - Saber aplicar les tècniques d'anàlisi bioquímic, microbiològic, molecular i cel · lular, i les eines bioinformàtiques necessàries per a l'exercici professional en l'àmbit de la biotecnologia.

Continguts

1. BLOC 1

          1.1. Introducció als fonaments de la microbiologia

          1.2. Fonts de microorganismes d’interès industrial.

          1.3. Prospecció i caracterització fenotípica i molecular de microorganismes.

          1.4. Conservació de soques. Col•leccions internacionals de microorganismes.

2. BLOC 2

          2.1. Objectius dels programes de millora genètica de soques.

          2.2. Mutagènesi i selecció de mutants.

          2.3. Recombinació i expressió de proteïnes recombinants.

          2.4. Enginyeria metabòlica genòmica.

3. BLOC 3

          3.1. Processos en biotecnologia microbiana.

          3.2. Cinètica del creixement en cultiu continu i discontinu.

          3.3. Cinètica de mort microbiana en processos d’esterilització.

          3.4. Tipus de bioreactors, sistemes d’instrumentació i control.

          3.5. Fenòmens de transport i transferència de massa i energia en processos de fermentació.

          3.6. Nutrients i substrats industrials.

          3.7. Escalat: plantes pilot i dimensionament d’instal•lacions.

4. BLOC 4

          4.1. Recuperació i purificació de productes de fermentació.

          4.2. Tècniques de conservació i augment de la vida útil de microorganismes i productes.

5. Pràctiques de laboratori

          5.1. Projecte: aïllament, prospecció, caracterització, millora i producció d'un biopesticida

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 25 25
Classes expositives 15 30 45
Classes pràctiques 30 0 30
Exposició dels estudiants 4 2 6
Prova d'avaluació 3 0 3
Seminaris 8 0 8
Sortida de camp 5 0 5
Treball en equip 0 28 28
Total 65 85 150

Bibliografia

 • Bailey, James Edwin (cop. 1986 ). Biochemical engineering fundamentals (2nd ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Barbosa-Cánovas, Gustavo V (DL 2000 ). Deshidratación de alimentos . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Brock, Thomas D (1991 ). Biology of microorganisms (6th ed.). Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Catàleg
 • Demain, Arnold L. Davies, Julian E. (cop. 1999 ). Manual of industrial microbiology and biotechnology (2nd ed.). Washington, D.C.: American Society for Microbiology. Catàleg
 • Glazer, Alexander N (cop. 2006 ). Microbial biotechnology : fundamentals of applied microbiology (2nd ed.). New York: W. H. Freeman and Company. Catàleg
 • Jones, D. Gareth (1993 ). Exploitation of microorganisms . London [etc.]: Chapman & Hall. Catàleg
 • Waites, Michael J. (2001 ). Industrial microbiology : an introduction . Oxford: Blackwell Science. Catàleg
 • Ward, Owen P (DL 1991 ). Biotecnología de la fermentación : principios, procesos y productos . Zaragoza: Acribia. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en grup: redacció de l'informe de desenvolupament del projecte de pràctiques
Estructura i contingut de la memòria adequats als objectius del projecte. Correcció de les solucions aportades. 40
Seminaris de discussió i seguiment del projecte
Participació activa en la discussió. Actitud i interès en les activitats pràctiques 20
Prova escrita
Demostració d'assoliment de coneixements (sessions d'aula, pràctiques de laboratori i visita) 40

Qualificació

Activitats d'assistència obligatòria:
- Sessions pràctiques
- Seminaris de seguiment de projectes
- Visita

Prova escrita:
- Es permet l'us de material (apunts, articles, ...), que ha de portar cada estudiant
- Per superar la prova cal una nota mínima de 4 (sobre 10)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Incompliment de qualsevol de les següents condicions:
- assistència a les activitats obligatòries.
- presentació de l'informe de projecte
- realització de la prova escrita

Observacions

Els seminaris d'introducció són d'assistència voluntària pels estudiants que no disposin de la formació bàsica en microbiologia necessària pel seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Biotecnologia vegetal
 • Tècniques avançades en biotecnologia