Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció als aspectes ètics i legals de la Biotecnologia. Ètica aplicada a la Biotecnologia. Bioseguretat. Legislació sobre Biotecnologia
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / EMILIO MONTESINOS SEGUI
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG2 - Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació bàsica i aplicada amb raonament crític i adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació d'una manera autònoma.
 • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
 • CG4 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a l'adaptació a situacions noves i donar resposta a problemes relacionalts amb la seva àrea d'estudi, amb coneixement del seu entorn legislatiu i socioeconòmic.
 • CE-5 - Desenvolupar una consciència crítica en relació als condicionants socioculturals i les implicacions ètiques dels avenços de la biotecnologia en l'àmbit alimentari.
 • CE-6 - Saber aplicar la legislació que regula la investigació i el desenvolupament de productes alimentaris i biotecnològics, la protecció legal de productes i processos i els mecanismes de transferència i explotació de resultats.

Altres Competències

 • Assumir una consciència crítica sobre els avenços de la Biotecnologia, considerant els diferents interessos implicats i els diferents punts de vista
 • Conèixer els aspectes essencials de la normativa actual en Biotecnologia i ser capaç d'aplicar-la a casos concrets

Continguts

1. ÈTICA APLICADA. 1.1. Definició. Orígens i historia. Fonaments. Finalitat i mitjans. Ètica i ciència. Bioètica. Ètica ambiental. Tecnoètica. Ètica professional. 1.2. Biotecnologia: aplicacions i problemes ètics. Percepció pública de la biotecnologia. Risc i principi de precaució. Anàlisi de casos pràctics: Organismes Modificats Geneticaments, altres exemples.

2. SEGURETAT. 2.1 La biotecnologia en l’agricultura, la biodiversitat, salut i medi ambient. Classificació risc de microorganismes i organismes pluricel•lulars (Directiva 2000/54). Seguretat i riscos en l’ús dels organismes modificats genèticament (OMG’s). 2.2 Avaluació de risc d’organismes modificats genèticament. Equivalència substancial. Proporcionalitat formal i avaluació prèvia.

3. LEGISLACIÓ SOBRE BIOTECNOLOGIA. Fonts normatives. Conveni sobre diversitat biològica. Protocol de bioseguretat. Organitzacions internacionals vinculades i activitats. Legislació Europea en matèria de Biotecnologia (Directiva 2001/18/CE). Legislació enpanyola (Llei 9/2003). Distribució de competències. Utilització confinada, alliberació voluntària i comercialització d'organismes modificats geneticament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 7,5 8,5
Classes expositives 16 22 38
Elaboració de treballs 1 7,5 8,5
Visionat/audició de documents 4 16 20
Total 22 53 75

Bibliografia

 • Alcoberro i Pericay, Ramon, 1957- (2004). Ètiques per a un món complex : un mapa de les tendènciesmorals contemporànies. Lleida: Pagès. Catàleg
 • Altman, A. (1998). Agricultural Biotechnology. Marcel Dekker, Inc.. Catàleg
 • Biotechnology Information Resourse . Recuperat , a http://www.nal.usda.gov/bic/
 • Council for Bitechnology Information . Recuperat , a http://www.whybiotech.com/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
OMG. Debat ètic i social.Es presenta un treball escrit sobre un problema concret relatiu als OMG. Es proposa l'estudi del cas a partir de la reflexió ètica dels diferents agents implicats (científic, empresarial, societat, etc.). Es valora l'adequació de la reflexió i interpretació dels principis de l'ètica. 15
OMG. Legislació i seguretat. Es presenta un treball escrit sobre un problema concret relatiu als OMG. Es proposa l'estudi del cas a partir de la legislació vigent i relacionat amb la seguretat. Es valora el rigor i la correcta aplicació de les normatives vigents. 15
Anàlisi i reflexió a partir de les dades aportades mitjançant un audiovisual (pel.lícula/reportatge) i posterior taula rodona Aplicació i interpretació correcta dels continguts explicats en l'assignatura. 70

Qualificació

Avaluació continuada mitjançant estudis de casos.
No s'accepten treballs fóra de termini.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que no presenti almenys el 80% dels treballs demanats.

Observacions

Cal tenir un nivell de llengua anglesa suficient per a la comprensió del llenguatge científic, en especial necessari pel fet que les consultes a la web i els llibres de consulta recomanats són majoritàriament en anglés