Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Treball de fi de Master
Crèdits:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CB1 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB2 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats, fent servir com a llengua vehicular l'anglès.
 • CB4 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CE6 - Exercitar la integració de la química computacional amb les observacions experimentals, aplicant amb criteri les eines apropiades per extreure la informació química rellevant, i ser capaç d'utilitzar-com a suport en la resolució de problemes químics de diferent índole.

Continguts

1. Basic or applied research project carried out at the experimental and computer labs of the Institute of Computational Chemistry or in collaboration with an industrial partner.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 180 220
Elaboració de treballs 0 54 54
Exposició dels estudiants 2 16 18
Tutories 8 0 8
Total 50 250 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Master thesis project's report Quality of the results, formal aspects of the report, discussion and analysis of the data obtained. 60
  Oral presentation of the research project Structure and formal aspects of the oral presentation. Rightness and clarity of the oral expression. Reasoning and justification of the conclusions and the discussion with the tribunal 30
  Tutoring and control of the research project Assessment according to the follow-up report from the tutor of the research project. 10

  Qualificació

  TFM assessment will consider the written report, the act of defense and development work by the student. The written report and the act of defense will be evaluated by the tribunal, taking into account both the content and the formal aspects of the written report, presentation and defense of the act of exposure and response to issues raised by members the tribunal. The development work will be assessed by the tutor of the project.

  The court will issue a record of the evaluation of the defense, which signed jointly by all evaluators. The record will include the identification of the elements that have brought the rating assigned. In the case of assessed work with suspense, the evaluation will necessarily include a report that addresses the deficiencies appreciated of the work.

  The rating of the TFM is calculated from the following scale:
  a) written report (tribunal): 60%
  b) act of defense (tribunal): 30%
  c) development of work (tutor): 10%

  The commission of the Master's thesis can award, if the opportunity arises, mention honors to the Master Thesis after the end of the evaluation period.

  Copying or plagiarism, and the use or cooperation in fraudulent procedures to carry out these works, shall result in grade of 0 (fail) in the final grade of work.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  No qualification will be issued if the report is not submitted within the time limits and/or the student does not perform the act of defense in the date established for the period of deposit.

  Observacions

  Característiques i condicions del Treball de fi de Master

  Continguts
  El treball de fi de màster (TFM) comporta la realització, per part de l’estudiant d’un treball de recerca o aplicat on es posen en pràctica, s’integren i es desenvolupen els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en el màster.
  El TFM està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball. En particular, donat que el disseny del pla d’estudis inclou la competència específica
  CE6. Exercitar la integració de la química computacional amb les observacions experimentals, aplicant amb criteri les eines apropiades per extreure la informació química rellevant, i ser capaç d'utilitzar-la com a suport en la resolució de problemes químics de diferent índole.
  es considera que el TFM ha de contenir algun mínim contingut a on s’apliquin les tècniques de química computacional com a suport d’observacions experimentals.

  Procediment
  L'estudiant haurà de registrar una proposta de TFM mitjançant el formulari corresponent, a on s'indicarà el director (i codirector, si s'escau) del treball, una proposta de títol, descripció del projecte i pla de treball. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pel coordinador de master (o la comissió que el consell d'estudis pugui establir per aquest efecte)
  El formulari corresponent es pot trobar al moodle de l'assignatura i haurà de ser lliurat al coordinador del master abans de Gener.

  Terminis
  La memòria de TFM tindrà una extensió mínima de 30 pàgines i màxima de 50 pàgines (sens comptar annexos). S’haurà de fer servir una mida de font de 11pt i un interlineat de 1.5 línies.
  La memòria haurà de contenir els apartats de: introducció, objectius, metodologia, resultats i discussió (junts o separats), conclusions i bibliografia. S'haurà de redactar íntegrament en llengua anglesa.
  La memòria impresa i enquadernada (1 còpia) es dipositarà a la Secretaria de l’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)
  El corresponent document electrònic, preferentment en PDF, s'incorporarà al Moodle de l'assignatura.

  Hi haurà establerts dos periodes de defensa del TFM, durant la primera quinzena de Juliol i de Setembre. L'estudiant haurà d'especificar a la matricula a quin dels dos periodes pretendrà defensar el seu TFM. El Consell d’Estudis de Màster indicarà la data límit de lliurament de la memòria del treball, aproximadament una setmana abans de la data establerta per la denfensa.


  Defensa del Treball.
  Els membres i els suplents dels tribunals per avaluar i qualificar els TFM seran nomenats pel CdE de Màster. El tribunal únic constarà de 3 membres (president, secretari i vocal). En cap cas, un tutor del TFM podrà formar part del tribunal. Previsiblement l’acte de defensa s’estendrà durant el matí i la tarda del dia assenyalat.

  Un cop dipositades les memòries dels TFM a la secretaria del IQCC, des de Coordinació de Màster es notificarà a cadascun dels estudiants per correu electrònic la data, hora i lloc per a la defensa del seu TFM. Aquest mateix procediment s’utilitzarà també per als tutors i els membres del tribunal.
  L’acte de defensa de cada TFM s’estendrà com a màxim 60 min i seguirà l’esquema següent:
  a) Exposició per part de l’estudiant, amb una extensió màxima de 20 min
  b) Plantejament de qüestions per part del tribunal i discussió amb l’estudiant, amb una extensió màxima de 20 min
  c) Deliberació del tribunal
  d) Qualificació del treball
  Tant el material de suport per a la defensa com la defensa mateixa es duran a terme integrament en llengua anglesa.
  Excepcionalment, el CdE del màster podrà determinar que la defensa del treball es faci mitjançant videoconferència. Excepcionalment també, aquells estudiants que no estiguin matriculats d'altres mòduls, podran sol•licitar un avançament de la convocatòria del TFM per al seu dipòsit i defensa en el període corresponent al primer semestre de l’any acadèmic.

  Avaluació.
  L’avaluació del TFM tindrà en compte la memòria escrita, l’acte de presentació i de defensa i el desenvolupament del treball.
  Abans de la defensa del TFM, el tutor del treball haurà de trametre al president del tribunal avaluador un breu informe valoratiu sobre el desenvolupament del treball, que seguirà una rúbrica dissenyada a tal efecte.
  La memòria escrita i l’acte de defensa seran avaluats pel tribunal, que tindrà en compte tant el contingut com els aspectes formals de la memòria escrita, la presentació i exposició de l’acte de defensa, així com la resposta a les qüestions plantejades pels membres del tribunal.
  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comportaran la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball, atès que desvirtua l'autoria de l'exercici, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l'aplicació del règim disciplinari que correspongui.

  Qualificació.
  El tribunal estendrà un acta d'avaluació de la defensa, que signaran conjuntament els professors avaluadors. En l'acta hauran de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l'estudiant i el títol del treball i la qualificació, així com la identificació dels elements que han portat a la qualificació atorgada pel tribunal. En el cas dels treballs avaluats amb suspens, l'acta inclourà necessàriament un informe que permeti corregir les deficiències benvolgudes en el treball.
  La qualificació del TFM es calcularà a partir del barem següent:
  a) memòria escrita (tribunal): 60%
  b) acte de defensa (tribunal): 30%
  c) desenvolupament del treball (tutor): 10%

  El CdE del Màster atorgarà, si s'escau, els esments de matrícula d'honor que corresponguin a l'estudi, a proposta del tribunal. Aquests esments no s'incorporaran a l'acta fins al final del període d'avaluació
  S’obtindrà la qualificació de no presentat si no es diposita el treball en els terminis establerts i/o no es realitza l’acte de defensa en la data fixada a tal efecte.