Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els estudiants hauran d'enfrontar-se a problemes deontològics professionals; familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de les professions d'advocat i procurador, conèixer l'activitat d'altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l'exercici de la seva professió; rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les possibles línies d'activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió; desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de les professions d'advocat.
Crèdits:
14

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CE5- Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats
 • CE6- Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat
 • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
 • CE9- Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal
 • CE11- Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • CE13- Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14- Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15- Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions

Continguts

1. 1. Exercici pràctic de tasques relacionades amb l'advocacia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 350 0 350
Total 350 0 350

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Realització de pràctiques en despatxos d'advocats i en institucions i entitats públiques 100

  Qualificació

  - Es realitza un seguiment durant el període de pràctiques per part de l'Equip de tutors del Màster.

  - En finalitzar les pràctiques l'estudiant lliura una memòria del treball realitzat i una enquesta de satisfacció sobre l'aprofitament i condicions en què ha realitzat les pràctiques.

  - El tutor de l'entitat on es duen a terme les pràctiques emet un informe en el que valora l'adquisició de les competències corresponents a les pràctiques externes i l'aprofitament d'aquestes pràctiques per part de l'alumne.

  - Els responsables de les práctiques dels Col·legis i de la Facultat determinen la nota final de l'alumne tenint en compre la memòria de l'alumne i l'informe del tutor de pràctiques.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La manca d'assistència justificada al 20% de les hores de pràctiques planificades determinarà la qualificació de "no presentat".