Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assessorament: Anàlisi dels fonaments de la responsabilitat penal (Teoria del Delicte) des de la perspectiva del exercici pràctic de l'Advocacia. Anàlisi de les principals figures delictives, des de la perspectiva del exercici pràctic de la advocacia, amb especial èmfasi en les últimes reformes penals. Anàlisi de les qüestions principals relatives a l'execució de la pena. Litigació: El sumari i les diligències prèvies. La imputació. Mesures limitatives de drets fonamentals. L'acció civil derivada de delicte. Mesures cautelars, especialment la detenció i la presó provisional. El sobreseïment. La prova i el judici oral. Les conformitats. Els recursos. Procediments penals especials. El procediment davant el tribunal del jurat. Els judicis ràpids.
Crèdits:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN GONZALO ESCOBAR MARULANDA  / CARLOS ALFONSO PALACIO CEBRIA  / CRISTINA SALA DONADO
Idioma de les classes:

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS ALFONSO PALACIO CEBRIA  / CRISTINA SALA DONADO  / DANIEL VARONA GOMEZ
Idioma de les classes:

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CE1- Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament
 • CE2- Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials
 • CE3- Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals
 • CE4- Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
 • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
 • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Continguts

1. Anàlisi dels fonaments de la responsabilitat penal (Teoria del Delicte) des de la perspectiva del exercici pràctic de l'Advocacia. Anàlisi de les principals figures delictives, des de la perspectiva del exercici pràctic de la advocacia, amb especial èmfasi en les últimes reformes penals. Anàlisi de les qüestions principals relatives a l'execució de la pena. 2. El sumari i les diligències prèvies. La imputació. Mesures limitatives de drets fonamentals. L'acció civil derivada de delicte. Mesures cautelars, especialment la detenció i la presó provisional. El sobreseïment. La prova i el judici oral. Les conformitats. Els recursos. Procediments penals especials. El procediment davant el tribunal del jurat. Els judicis ràpids.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes pràctiques 0 0 0
Prova d'avaluació 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Preparació i simulació d'un judici oral. La nota final del mòdul s'obté a partir de dues activitats d'avaluació:

  1) Participació en la preparació i simulació d'un judici. Es dedicaran dues sessions a al preparació i simulació d'un judici. S'avaluarà la participació tant en el propi acte com en la seva preparació.
  La nota d'aquesta activitat és el 20% de la nota final

  2) Realització d'una prova tipus test. La prova escrita contindrà preguntes de resposta múltiple.
  La nota d'aquesta activitat és el 80% de la nota final.

  Si no es participa en la preparació i simulació del judici oral, es podrà realitzar un cas pràctic el mateix dia de l'examen escrit, en finalitzar aquest.

  La nota "no presentat" s'obté si l'estudiant no assisteix a alguna o a ambdues proves.
  20
  Examen tipus test. 80

  Qualificació

  La nota final del mòdul s'obté a partir de dues activitats d'avaluació:

  1) Participació en la preparació i simulació d'un judici. Es dedicaran dues sessions a al preparació i simulació d'un judici. S'avaluarà la participació tant en el propi acte com en la seva preparació.
  La nota d'aquesta activitat és el 20% de la nota final

  2) Realització d'una prova tipus test. La prova escrita contindrà preguntes de resposta múltiple.
  La nota d'aquesta activitat és el 80% de la nota final.

  Si no es participa en la preparació i simulació del judici oral, es podrà realitzar un cas pràctic el mateix dia de l'examen escrit, en finalitzar aquest.


  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota "no presentat" s'obté si l'estudiant no assisteix a alguna o a ambdues proves.