Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Procés civil de declaració. Jurisdicció i competència. Demanda i contestació. Prova. Recursos. Procés d'execució. Execució provisional. Embargament i fase de constrenyiment. Execució de condemnes no pecuniàries. Mesures cautelars. Procediments especials. Arbitratge. Mediació. Competència judicial internacional; reconeixement i execució de sentències estrangeres. Assistència judicial internacional.Recurs preferent i sumari. Recurs d'empara: demanda, procediment, suspensió de l'acte i reparació de les vulneracions del dret.
Crèdits:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS FRANCISCO CARRILLO POZO  / FRANCESC XAVIER HORS PRESAS  / GUILLERMO ORMAZABAL SANCHEZ  / SUSANA OROMI VALL-LLOVERA  / SILVIA PEREIRA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS FRANCISCO CARRILLO POZO  / FRANCESC XAVIER HORS PRESAS  / GUILLERMO ORMAZABAL SANCHEZ  / SUSANA OROMI VALL-LLOVERA  / SILVIA PEREIRA PUIGVERT
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (15%)

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CE2- Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials
 • CE3- Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals
 • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Altres Competències

 • - Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament. - Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials. - Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. - Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional. - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. - Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. - Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.

Continguts

1. Procés civil de declaració. Jurisdicció i competència. Demanda i contestació. Prova. Recursos ordinaris i extraordinaris. Processos en matèria de família i capacitat. Processos en matèria d'arrendaments. Procés monitori. Procés d'execució. Execució provisional. Embargament i fase de constrenyiment. Execució de condemnes no pecuniàries. Mesures cautelars. Arbitratge. Mediació. Competència judicial internacional; reconeixement i execució de sentències estrangeres. Assistència judicial internacional. Recurs preferent i sumari. Recurs d'empara: demanda, procediment, suspensió de l'acte i reparació de les vulneracions del dret.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 55 0 55
Prova d'avaluació 2 80 82
Simulacions 8 80 88
Total 65 160 225

Bibliografia

 • Armenta Deu, Teresa (2010 ). Lecciones de derecho procesal civil : proceso de declaración, proceso de ejecución y procesos especiales (5ª ed.). Barcelona [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Oliva Santos, Andrés de la (2004 ). Derecho procesal civil : el proceso de declaración (3ª ed.). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces. Catàleg
 • Ortells Ramos, Manuel (2001 ). Derecho procesal civil (2ª ed. rev. y puesta al día). Elcano: Aranzadi. Catàleg
 • Gimeno Sendra, Vicente Asencio Mellado, José María (2001 ). Proceso civil práctico . Las Rozas: La Ley-Actualidad. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
- Simulacions Redacció d'escrits judicials i actuació en actuacions processals simulades de caràcter oral. 35
- Prova d'avaluació Es valorarà l'assimilació de les matèries estudiades i la seva aplicació en la resolució de casos pràctics. 65

Qualificació

La nota final de l'assignatura es composarà d'aquests dos elements:

1. Examen de resolució de casos pràctics. La nota obtinguda en aquesta prova representa el 65% de la nota final.

2. L'elaboració d'escrits processals i participació en la simulació d'un judici. La nota obtinguda en aquesta prova representa el 35% de la nota final.

3. La participació a classe es considera de vital importància per a assimilar l'assignatura i serà tinguda en compte per a arrodonir, matisar o moderar els resultats obtinguts en els dos criteris anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'atorgarà la nota de no presentat en els casos següents:

1. L'estudiant no acudeix al 80% de les classes.

2. L'estudiant no realitza els exercicis de simulació processal que es proposin.

Observacions

- És absolutament imprescindible acudir a les classes equipats amb les normes processals civils bàsiques (LEC, llei d'arbitratge etc.)

- Es recomana vivament la lectura detinguda de la LEC en paralel al desenvolupament de l'assignatura, així com el repàs personal i sistemàtic d'un manual de procés civil.