Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
I.- Assessorament: Estudi del Dret Administratiu per a l'exercici de l'advocacia. Àmbits materials de defensa: Procediment, acte i recursos administratius. L'actuació administrativa electrònica. Sistemes alternatius de resolució de conflictes: Formes de terminació convencional dels procediments i resolució extrajudicial de conflictes en el dret públic. Mercat interior: Lliure prestació de serveis a la UE i actuació administrativa. - Litigació: Sistema de tutela jurisdiccional. Anàlisi des de l'òptica d'un advocat de la jurisdicció contenciosa administrativa. Fases i habilitats processals. II. - Dret d'estrangeria: La política europea d'immigració. Schengen: el control a les fronteres externes i l'eliminació de les fronteres internes. La lluita contra la immigració irregular. La legislació europea i els principals conflictes judicials sobre les vies d'accés, residència i treball a la UE per part de nacionals de tercers països. Drets i Deures dels estrangers a Espanya: Entrada, Situació d'estada i situacions de residència dels estrangers a Espanya. Autoritzacions per treballar a Espanya. Règim d'infraccions i sancions de la normativa d'estrangeria a Espanya.
Crèdits:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IGNACIO CAMOS VICTORIA  / LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA  / MARIONA ILLAMOLA DAUSA  / JUAN MANUEL TRAYTER JIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA  / MARIONA ILLAMOLA DAUSA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / JUAN MANUEL TRAYTER JIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CE1- Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament
 • CE2- Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials
 • CE3- Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals
 • CE4- Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
 • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
 • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Continguts

1. ASSESSORAMENT I LITIGACIÓ ADMINISTRATIVA

          1.1. L’ASSESSORAMENT I L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA EN DRET ADMINISTRATIU. L’acció d’informar i dictaminar. El tracte amb les parts: els interessats i les administracions i institucions públiques. Els drets dels ciutadans davant l'actuació administrativa.

          1.2. ELS ÀMBITS MATERIALS DE DEFENSA: procediment administratiu general i procediments especials. L'actuació administrativa via electrònica. Actes i recursos administratius. Les reclamacions en via administrativa. La revisió de l’actuació administrativa prèvia a la jurisdiccional.

          1.3. LES TRANSFORMACIONS ACTUALS DE L'ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA EN EL MARC DE LA UNIÓ EUROPEA. La Directiva de Serveis, la unitat de mercat, la simplificació administrativa (comunicacions i declaracions responsables) i les garanties dels ciutadans. Les noves directives de contractació pública.

          1.4. ELS SISTEMES ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: la terminació convencional del procediments i la resolució extrajudicial del conflictes en el Dret Administratiu.

          1.5. LA LITIGACIÓ: Sistema de tutela jurisdiccional. La jurisdicció contenciosa administrativa: fases i habilitats processals. El recursos contenciosos i les pretensions de les parts.

2. DRET D'ESTRANGERIA

          2.1. ELS CIUTADANS DE LA UE. La mobilitat, residencia i treball. Els familiars dels comunitaris

          2.2. ELS DRETS I DEURES DELS ESTRANGERS. FLUXOS MIGRATORIS. Principis bàsics de la Legislació d’estrangeria; La Política immigratòria; La integració dels immigrants; Drets i llibertats dels immigrants. De l’entrada a territori espanyol; Visats; Autoritzacions d’estada i residència en general; El reagrupament familiar; La residència no lucrativa; Autorització de residència de llarga durada. Supòsits excepcionals d’atorgament de la residència: especial atenció a l’arrelament.

          2.3. EL RÈGIM LABORAL DELS ESTRANGERS A ESPANYA: AUTORITZACIONS DE TREBALL. Autoritzacions per a la realització d’activitats lucratives; La gestió col•lectiva de les contractacions en origen; Autoritzacions de treball per compte propi i per compte alié; Requisits; El factor condicionant de la situació nacional d’ocupació: Exempció de requisits. Règims especials d’autoritzacio de treball; Investigadors; Professionals altament qualificats; Treballadors de temporada; Treballadors transfrontererers i prestació transnacional de serveis. El marc laboral i de protecció social dels estrangers a Espanya.

          2.4. INFRACCIONS I SANCIONS EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA. Infraccions laboral comeses per extrangers i empleadors; Sancions; Infraccions en matèria d’estrangeria i el seu règim sacionador. Règim de l’expulsió del territori; Denegacions d’entrada; Mesures de seguretat.

          2.5. EL RÈGIM D'ASIL.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 100 100
Anàlisi / estudi de casos 0 40 40
Classes participatives 56 0 56
Total 56 140 196

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2017). Derecho Administrativo. Parte General (3). Barcelona: Atelier.
 • García de Enterria , Eduardo (2013). Curso de Derecho Administrativo (13). Madrid: Thomson.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis relatius a l'assessorament i litigació administrativa.
És valorarà l'adequació de les respostes al cas plantejat 65
Resolució d'exercicis relatius al dret d'estrangeria. Es valorarà l'adequació de les respostes al cas plantejat 35

Qualificació

Es necessari aprovar els dos casos pràctics (els exercicis de cada bloc) per fer mitja i superar el mòdul.
Qui no n'aprovi un d'ells, o no es presenti, podrà recuperar el mòdul a la data prevista en el calendari d'examens de gener.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No presentat l'alumne que no entregui els casos pràctics, o que no es presenti, en cas de necessitar-ho, a l'examen.

Observacions

Els respectius professors indicaran a les sessions de classe o a través de la plataforma Moodle els materials necessaris i recomanats.