Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Empresari, establiment mercantil i activitat empresarial, Dret comprable; Registre mercantil; Dret de la competència i de la Propietat Industrial; Dret de societats; Dret de la contractació mercantil als mercats de bens, serveis, valors, crèdit i assegurances; Dret dels valors i Dret concursal
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA BOET SERRA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA BOET SERRA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CE1- Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament
 • CE4- Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
 • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
 • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Altres Competències

 • La millora de la capacitació professional dels titulats com a futurs advocats a l'àmbit mercantil en tant col•laboradors fonamentals en la impartició de justícia
 • L'assegurament als ciutadans d'una garantia en l'assessorament, la defensa jurídica i la representació tècnica de qualitat a l'àmbit mercantil de conformitat amb el dret constitucional a la tutela judicial efectiva
 • La formació dels titulats en dret en els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per exercir l’advocacia a l'àmbit mercantil de conformitat amb les normes deontològiques i estatutàries.

Continguts

1. Tema 1. Introducció. L'empresari. El Registre Mercantil.

2. Tema 2. Dret de societats. Estudi del contingut general rellevant amb més trascendència pràctica i qüestions d'actualitat.

3. Tema 3. Dret de la competència i de la propietat industrial. Contingut bàsic i anàlisis en profunditat de la jurisprudència nacional i comunitària.

4. Tema 4. Dret bancari. Els contractes bancaris: Anàlisi del contingut essencial de major transcendència pràctica i de les qüestions d'actualitat.

5. Tema 5. Els contractes de col·laboració. Contractes de distribució, comissió, agencia, mediació i corretatge.

6. Tema 6. Dret canviari i dret d'assegurances. Contingut essencial i qüestions d'actualitat.

7. Tema 7. Dret concursal. Estudi en profunditat del contingut essencial i anàlisis de la jurisprudència rellevant

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 10 40
Assistència a actes externs 10 6 16
Classes participatives 35 10 45
Prova d'avaluació 2 0 2
Resolució d'exercicis 2 20 22
Total 79 46 125

Bibliografia

 • Broseta Pont, Manuel y Martínez Sanz, Fernando (2012). Manual de Derecho Mercantil . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Sánchez Calero, Fernando (2012). Instituciones de Derecho Mercantil. Pamplona: Aranzadi. Catàleg
 • Menéndez Menéndez, Aurelio y Uría, Rodrigo (2012). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid: Civitas. Catàleg
 • AA.VV, Coordinador Jiménez Sánchez, Guillermo (2008). (2008). (2009). Derecho Mercantil. Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova Avaluació 100

Qualificació

1. L'avaluació de l'assignatura consistirà en un examen teòric i/o pràctic, en el que es podran utilitzar els textos legals.

2. La participació activa a classe i la realització i lliurament de casos pràctics es tindrà en compte en l'avaluació final de l'estudiant per part del professorat

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1. La no assistència a un mínim del 80% de les sessions comporta la qualificació de "no presentat"

2. La no realització de la prova final comporta la qualificació de "no presentat".