Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Assessorament: Anàlisi en profunditat de la normativa laboral tant en la seva vessant individual com col·lectiva. Anàlisi de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el seu desenvolupament reglamentari. Anàlisi del sistema de prestacions de la Seguretat Social, incloent el règim de les prestacions d’atur, així com el sistema de responsabilitats dels empresaris i beneficiaris del sistema de protecció social a Espanya. Métodes alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit del dret laboral. Litigació: Estudi de la la Jurisdicció d’allò social, així com els processos de caràcter laboral i els recursos.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IGNACIO CAMOS VICTORIA  / MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MONTUENGA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IGNACIO CAMOS VICTORIA  / MANUEL ANTONIO HERNANDEZ MONTUENGA  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CE1- Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament
 • CE2- Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials
 • CE3- Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals
 • CE4- Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
 • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
 • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

Altres Competències

 • L’assignatura Assessorament i litigació laboral té com a objectiu oferir a l’estudiant una visió panoràmica dels aspectes pràctics del Dret del Treball així com d’actualització de les figures centrals d’aquesta matèria explicant les principals tendències tant a Espanya com a Europa en l’àmbit del Dret del treball. Tendències aplicades a la relació laboral en funció del context econòmic i social. També les tensions actuals en el joc entre la llei i la negociació col•lectiva. La coordinació entre les autoritats públiques en l'adopció i aplicació de normativa. L’assignatura s’estructura de la següent manera: Vessant teòrica: Explicació dels aspectes més rellevants des de la vessant d’actualització dels coneixement ja assolits en la matèria i que tenen incidència molt directe en l’activitat d’assessorament laboral i litigació davant dels Tribunals Vessant pràctica: Durant les sessions de l’assignatura-modul Assessorament i litigació laboral es resoldran casos pràctics i realitzaran comentaris de pronunciaments judicials actuals per tal de permetre als estudiants veure l’aplicació directe dels coneixements de la vessant teòrica. També es supervisaran documents i redactaran actes documentals sobre matèries de l’assignatura. Papereta de conciliació, demanda, recurs. PROFESSORAT RESPONSABLE I PREVISIÓ DE DOCÈNCIA PER PART D’AQUEST: Professor responsable: -Ferran Camas Roda (fernando.camas@udg.edu) Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG -Ignasi Camos Victoria (ignacio.camos@udg.edu) Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG. -Mercedes Martinez Aso (mercedes.martinez@udg.edu) Inspectora de Treball i Professor associada de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG.

Continguts

1. 1 Aspectes rellevants i claus en l’àmbit de l’assessorament i litigació laboral en el marc de la relació individual de treball 1.1 Inclusions i exclusions a l'àmbit de les relacions individuals de treball. 1.2 Drets i deures laborals bàsics dels treballadors. 1.3 El contracte de treball. Aspectes bàsics. Modalitats de contracte. 1.4 Condicions de treball: Seguretat i salut dels treballadors. Salari. Temps de Treball Mobilitat funcional i geogràfica; garanties per canvi d'empresari; suspensió del contracte de treball. 1.5 Extinció del contracte de treball. Acomiadaments 2. Aspectes rellevants i claus en l’àmbit de l’assessorament i litigació laboral en el marc del procés laboral o les vies de solució extrajudicial dels conflictes. 2.1 El procés laboral: característiques i principis informadors. 2.2 Incidència de la nova llei de la jurisdicció social sobre el procés laboral: aspectes pràctics. 2.3 Actes d’evitació del procés. 2.4 El procés: la demanda, l’acte de judici, al•legacions, proves i conclusions. 2.5 La sentència. 2.6 Les modalitats processals. 2.7 El sistema de recursos. 2.8. Mitjans alternatius a la solució de conflictes. 3. Aspectes rellevants i claus en l’àmbit de l’assessorament i litigació laboral en el marc de la relació col•lectiva de treball 3.1 Drets de representació col.lectiva en l’empresa: garanties i facilitats pel seu exercici. 3.2 La negociació col.lectiva i els convenis col.lectius 3.3 Els conflictes col.lectius: el dret de vaga 4. Aspectes rellevants i claus en l’àmbit de l’assessorament i litigació laboral en el marc de la seguretat social. 4.1 Estructura del sistema espanyol de Seguretat Social. 4.2 Actes d’enquadrament. 4.3 La cotització a la Seguretat Social 4.3 Acció protectora i règim jurídic de les Prestacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 79 21 100
Total 79 21 100

Bibliografia

 • Montoya Melgar, Alfredo (2012 ). Derecho del trabajo (33a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen tipus test sobre els continguts del curs Superació prova tipus test 100

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura consistirà en la Realització d’un examen teòric tipus test del programa de l’assignatura en funció de les matèries explicades en la sessions realitzades preparatòries de la prova d'Estat.

La nota d’aquest examen equivaldrà a un 100 % de la qualificació final de l’assignatura; Aquesta prova es realitzarà al finalitzar l’assignatura per tal que l’estudiant demostri el coneixement de les matèries impartides pels professor durant el desenvolupament de l’assignatura. Els estudiants que no superin la prova hauran d'examinar-se (mateix sistema) en la data oficial establerta.

Aquest tipus de prova s’ajustarà al model de proves tipus Test que es realitzaran en el marc de la prova d’avaluació estatal en aquesta matèria i serà un test amb una única respostes vàlida d'entre 4 possibles. Les respostes errònies penalitzaran a un -0,25.

La realització d'activitats complementàries de caràcter voluntari com ara, entre d'altres, lliurar casos pràctics i la participació activa en les sessions serà un element a tenir en compte en l'avaluació final de l'estudiant per part del professorat

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal assistir a un mínim del 80% de les sessions del Bloc.