Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Deontologia professional. Normativa col·legial. Previsió social de l'advocat. Organització i gestió de despatxos d'advocats. Torn d'ofici i assistència al detingut. Servei d'Orientció Jurídica. Retribució dels serveis professionals de l'advocat i minutació. Tributació de l'advocat. Tècniques de comunicació oral i escrita. Recerca documental i bases de dades. Català jurídic.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom
 • CE4- Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional
 • CE5- Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats
 • CE6- Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat
 • CE7- Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri
 • CE8- Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • CE9- Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal
 • CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • CE11- Saber desenvolupar destreses que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • CE12- Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col · lectius disponibles per a l'exercici en les diverses modalitats organitzatives de la professió d'advocat.
 • CE13- Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14- Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15- Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat en les seves relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions

Continguts

1. TORN D'OFICI

          1.1. Normativa i operativa del torn d'ofici, assistència al detingut i del Servei d'Orientació Jurídica.

2. DEONTOLOGIA

          2.1. Deontologia professional. Relacions entre companys. Servei professional. Relacions amb el client. Publicitat i propaganda. Relacions amb els Jutges i Tribunals. Anàlisis del procediment disciplinari català en matèria de deontologia professional de l'advocacia.

3. MINUTACIÓ

          3.1. Retribució professional de l'Advocat i minutació. Aplicació de les Normes Orientadores. Càlcul d'interessos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 44 0 44
Prova d'avaluació 82 0 82
Total 126 0 126

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  TORN D'OFICI: prova a la darrera sessió de classe. Aquesta activitat té el valor de la tercera part de la nota del mòdul.
  Activitat recuperable
  33
  DEONTOLOGIA: prova que es farà el darrer dia de classe
  Aquesta activitat té el valor de la tercera part de la nota del mòdul.
  Activitat recuperable
  33
  MINUTACIÓ: Examen a classe el darrer dia de la matèria. Aquesta activitat té el valor de la tercera part de la nota del mòdul.
  Activitat recuperable
  33

  Qualificació