Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OSCAR CAMPUZANO LARREA  / SARA PAGANS LISTA  / GUILLERMO JAVIER PEREZ GONZALEZ  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Introducció a les malalties cardiovasculars. Patologies cardíaques simples i complexes. Anatomia del cor. Introducció a l'electrocardiograma (ECG). Com és possible que les cèl·lules cardíaques generin un senyal elèctric que pot ser detectat a la superfície de la pell? Mesura de la freqüència cardíaca (auricular i /o ventricular) en un ECG. Com es corresponen les diferents ones i intervals de l’ECG als esdeveniments elèctrics en diferents regions del cor?

2. Introduction to cardiovascular diseases. Simple and complex cardiac diseases. Anatomy of the heart. Introduction to the electrocardiogram (ECG). How is it possible that cardiac cells generate an electric signal that can be detected at the skin surface? Measuring the heart rate (auricular and/or ventricular) in an ECG. How the different waves and intervals in the ECG correspond to the electric events in different regions of the heart?

3. Mort sobtada cardíaca. 1. Patologies hereditàries associades a mort sobtada: Canalopaties i miocardiopaties. Tipus de miocardiopaties: Hipertròfica, dilatada i aritmogènica. Alteracions estructurals del cor associades a miocardiopaties. Tipus de canalopaties: Síndrome de Brugada, Síndrome de QT llarg, Síndrome de QT curt, Taquicàrdia Ventricular Catecolaminèrgica. 2. Bases genètiques de patologies associades a la mort sobtada Paper de la genètica en l’estratificació del risc de mort sobtada. Ús de tècniques de genètica convencional (Seqüenciació Sanger) vs. aplicació de les noves tecnologies de Next Generation Sequencing pel diagnòstic genètic. Introducció als mètodes d'anàlisi de dades de seqüenciació. 3. Biologia molecular i cel·lular de les canalopaties. Regulació de l'expressió dels canals iònics cardíacs. Tràfic i localització dels canals iònics i del complex del canal de sodi, en particular; entendre com mutacions poden afectar la localització subcel·lular dels canals iònics i portar a arítmies letals; microscòpia i tècniques bioquímiques per estudiar la distribució subcel·lular dels complexos dels canal iònics; models actuals i principals qüestions en el camp d'estudi. 4. Propietats electrofisiològiques dels miòcits cardíacs Bases iòniques dels potencials cel·lulars. Generació de l’impuls. Conducció cardíaca. Bases iòniques del potencial d’acció cardíac. Potencials d’acció auriculars i ventriculars. Propietats biofísiques dels canals iònics cardíacs: canals de sodi, potassi i calci. Organització estructural dels canals iònics: dominis estructurals claus, subunitats. Acoblament excitació-contracció en el cor.

4. Sudden cardiac death 1. Sudden cardiac death inherited pathologies: channelopaties and cardiomyopathies. Cardiac cardiomyopathies: Hypertrophic, Dilated and Arrhythmogenic. Structural alterations associated to cardiomyopathies. Cardiac chanelopaties: Brugada syndrome, Long QT syndrome, Short QT syndrome, Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia. 2. Genetic basis of sudden cardiac death pathologies. Role of genetics in risk stratification of sudden cardiac death. Conventional genetic technologies (Sanger sequencing) vs application of novel technologies of Next Generation Sequencing for genetic diagnosis. Introduction to sequencing data analysis. 3. Molecular and cellular biology of channelopaties. Gene expression regulation of cardiac ion channels. Trafficking and localization of ion channels and of the sodium channel complex in particular; understand how mutations can affect the subcellular localization of ion channels and leading to lethal arrhythmias; microscopy and biochemical techniques to study the subcellular distribution of ion channel complexes; current models and major questions in the field of study. 4. Electrophysiological properties of cardiac myocytes Ionic basis of cellular potentials. Impulse generation. Cardiac conduction. Ionic basis of the cardiac action potential. Atrial and ventricular action potentials. Biophysical properties of cardiac ion channels: Sodium, Potassium and Calcium channels. Structural organization of ion channels: key structural domains, subunits. Excitation-Contraction coupling in the heart.

5. Estratègies de regeneració cardíaca. Induced pluripotent stem cells (iPS) i el seu possible ús en teràpia cel·lular. Aplicació de la tecnologia de reprogramació directa.

6. Cardiac regeneration strategies Induced pluripotent stem cells (iPS) and their role in cellular therapies. Application of the direct reprograming technology.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 18 47 65
Exposició dels estudiants 2 8 10
Total 20 55 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  1)Presentacions a càrrec de professors relacionats amb els temes de l’assignatura i els articles recomanats. És obligatori llegir la bibliografia per cada tema abans de les classes.
  Presentations by teachers related to the topics of the course and the recommended articles. It is mandatory to read the literature for each topic before class.
  Participació/intervencions durant les classes i durant les exposicions dels seminaris dels alumnes.
  Participation / interventions during lectures and during the seminars presented by the students

  50
  2) Exposició oral d'un o varis articles científics relacionats amb el temari tractat a les classes. Els alumnes realitzaran els treballs individualment o per grups.
  Oral presentation of one or more scientific papers related to the topics treated in class. Students will work individually or in groups.

  Organització del material presentat. Claredat en l'exposició, que demostri la comprensió dels temes presentats. Incorporació dels conceptes apresos durant les classes.
  Organization of the material presented. Clarity of the talk, demonstrating an understanding of the topics presented. Incorporating concepts learned in class.
  50

  Qualificació

  Participació/intervencions durant les classes i durant els seminaris: 50% de la nota final.
  Participation/interventions during the classes and seminars: 50% of the final grade.
  Presentació Oral: 50% de la nota final.
  Oral presentation: 50% of the final grade.

  Cal assistir al 80% de les classes per ser avaluat.
  Must attend 80% of classes to be evaluated.

  Observacions

  NOTA FINAL: La participació a classe dels alumnes val un 50% de la nota final. Els professors faran preguntes sobre la bibliografia recomanada per cada classe. El 50% restant de la nota final serà la presentació oral d'un tema relacionat amb l'assignatura.

  Coordinadora de l’assignatura: Guillermo Pérez, guillermo.perez@udg.edu.
  Us convidem a preguntar-nos qualsevol dubte que tingueu sobre l'assignatura.

  Tots els professors d’aquesta assignatures són investigadors del Centre de Genètica Cardiovascular. Més informació a http://ca.gencardio.org/


  FINAL GRADE: Participation of students in class is worth 50% of the final grade. Teachers will ask questions about the recommended bibliography for each class. The remaining 50% of the final grade will be the oral presentation of a topic related to this subject.

  Coordinator of the course: Sara Pagans, sara.pagans@udg.edu.
  We invite you to ask any questions you have about the subject.

  All teachers of the course are researchers at the Center for Cardiovascular Genetics. More information at http://ca.gencardio.org/