Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Models d'orientació laboral i professional. Sistemes i serveis d'orientació. Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i certificació professional. Motivació i desenvolupament professional: ocupabilitat i desenvolupament de la identitat i la competència professional. Estratègies, tècniques i instruments d'orientació i assessorament professional. Orientació en contextos d'educació reglada i no reglada. Ocupació, salut i adaptació psicosocial. Col·lectius vulnerables. Emprenedoria i autoocupació. Orientació en processos de desvinculació laboral. Rol, competències i desenvolupament professional de l'orientador.
Crèdits:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MAGDALENA VILA FIGAREDA  / ESPERANZA VILLAR HOZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • 1.      Analitzar, avaluar i planificar polítiques sociolaborals.
 • 2.      Planificar i executar anàlisi de prospecció de mercats i oportunitats d'ocupació.
 • 3.      Identificar, analitzar i intervenir sobre les motivacions laborals, les necessitats d'orientació i formació de diferents col·lectius i en diversos contextos i valorar l'eficàcia de les intervencions.
 • 4.      Dissenyar, planificar i realitzar processos d'avaluació i acreditació de competències professionals.
 • 5.      Dissenyar, planificar, executar i avaluar accions de formació i desenvolupament de les competències professionals.
 • 6.      Dissenyar, aplicar i avaluar plans de transició a l'ocupació i inserció laboral, o de desvinculació laboral, de diferents col·lectius i en diversos contextos.
 • 7.      Dirigir i gestionar processos complets de selecció professional atenent a les necessitats específiques de la demanda i d'acord amb les tendències actuals en la matèria.
 • 18.      Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 22.      Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Unitat Formativa 1: L'Orientació al llarg de la vida

2. Unitat Formativa 2: El procés d'orientació

3. Unitat Formativa 3: Qualificació professional i recursos d'orientació

4. Unitat Formativa 4: Canvi i desenvolupament professional

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 85 95
Cerca d'informació 0 20 20
Classes expositives 18 0 18
Classes participatives 30 0 30
Lectura / comentari de textos 0 30 30
Treball en equip 18 0 18
Tutories 14 0 14
Total 90 135 225

Bibliografia

 • Blasco, P., Pérez-Boullosa, A. i Fossati, R. (2009). Orientación profesional. Desarrollo de competencias y práctica profesional. València: Nau Llibres (Edicions Culturals Valencianes, S.A.) .
 • Caballero, M.A. (2005). Claves de la orientación profesional. (1era). Madrid: Editorial CCS. Catàleg
 • Donoso-Vázquez, T. i Sánchez-Martí, A. (2013). Orientación educativa y profesional. Estudio de casos. Barcelona: Publicaciones del Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).
 • Echeverría, B. [Coord.] (2013). Orientación profesional. Barcelona: UOC.
 • Palaci, J. i Moriano, J.A. (Coords.). (2003). El nuevo mercado laboral : estrategias de inserción y desarrollo profesional . Madrid: UNED.
 • Pérez-Escoda, N (2014). Metodología del caso en orientación. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.
 • Planas, J.A. (coord.), Cobos, A. i Gutiérrez-Crespo, E. (2012). La orientación profesional y la búsqueda de empleo: experiencias innovadoras . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Rodríguez Moreno, M.L. (2006). Evaluación, balance y formación de competencias laborales transversales. Barcelona: Laertes. Catàleg
 • Salvà, F. (Dir.). (2000). Formación e inserción laboral : conceptos básicos, políticas, programas y recurs. Madrid: Pirámide.
 • Santana Vega, L.E. (2013). Orientación profesional. Madrid: Síntesis.
 • Sobrado, L. i Cortés, A. (Coords.). (2009). Orientación Profesional: Nuevos escenarios y perspectivas . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Sánchez García, M. F. (Coord.) (2013). Orientación profesional y personal. Madrid: UNED.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació en activitats grupals. Assistència i participació en les activitats. 10
Elaboració de la carpeta d'aprenentatge Es proporcionarà un protocol d'avaluació específic en començar l'assignatura. 90

Qualificació

Els criteris específics d'avaluació per a cada activitat es proporcionaran en començar l'assignatura de manera detallada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat qualsevol de les següents situacions:
- Assistència inferior al 80% de les activitats presencials.
- No lliurament o no participació de les activitats d'avaluació (igual o superior al 50%).