Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
La Investigació educativa orientada a la millora de la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUAN PUIGGALI ALLEPUZ  / MONTSERRAT TESOURO CID
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les seves perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 1: Introduccció a la investigació educativa per a docents

          1.1. Evolució, concepte i característiques de la investigació educativa

          1.2. Paradigmes de la recerca educativa (quantitatiu, qualitatiu i sociocrític).

2. UNITAT FORMATIVA 2: El procés general d’investigació educativa com a eina de formació del professorat i de millora de la pràctica educativa

          2.1. El procés d’investigació educativa en els centres educatius. Perspectiva general del procés

          2.2. Origen dels problemes, criteris de selecció d’un problema i plantejament del mateix.

          2.3. Selecció de la mostra. Avantatges del mostreig, el cicle del mostreig i tipus de mostreig.

3. UNITAT FORMATIVA 3: La Recerca-acció com a eina de canvi, millora i presa de decisions

          3.1. Definicions de la recerca acció. Característiques.

          3.2. La millora de la pràctica docent a partir de la recerca acció. Exercicis pràctics.

4. UNITAT FORMATIVA 4: Altres metodologies qualitatives i quantitatives orientades a la millora de la pràctica educativa

          4.1. Metodologies qualitatives: l'observació participant, la investigació etnogràfica i l'estudi de casos.

          4.2. La investigació d’enfocament experimental: dissenys experimentals i quasi-experimentals. Característiques del disseny. Control de les variables

          4.3. La investigació d’enfocament no experimental: estudis longitudinals i transversals.

          4.4. Anàlisi de dades quantitatives i qualitatives. Eines i recursos informàtics (Excel, Atlas.ti...).

5. UNITAT FORMATIVA 5: La qualitat dels instruments de recollida d’informació. Validesa i fiabilitat

          5.1. El qüestionari.

          5.2. L'entrevista i els grups de discussió.

          5.3. L’observació sistemàtica: concepte i característiques, planificació i registre d’observacions.

          5.4. Altres instruments: documents escrits i orals (diaris, cartes, històries de vida i autobiografies); mitjans audiovisuals i documentals (vídeos, fotografies, diapositives i pel·lícules); el sociograma ...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 8 0 8
Classes pràctiques 13 30 43
Prova d'avaluació 2 20 22
Tutories 2 0 2
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Albert Gómez, María José (cop. 2007 ). La Investigación educativa : claves teóricas . Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España. Catàleg
 • Aliaga Abad, F (DL 2000 ). Bases epistemológicas y proceso de investigación psicoeducativa. València: CSV. Recuperat 07-07-2017, a http://www.uv.es/aliaga/curriculum/ProcesoGeneraldeInvestigacion.pdf Catàleg
 • Arnal, Justo (1992 ). Investigación educativa : fundamentos y metodologías . Barcelona: Labor. Catàleg
 • Arnal Agustín, Justo (DL 1997 ). Metodologies de la investigació educativa . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Barbour, Rosaline S. Introducing qualitative research : a student's guide (2nd ed). . Catàleg
 • Bisquerra Alzina, Rafael (cop. 1989 ). Métodos de investigación educativa : guía práctica . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Boggino, Norberto Rosekrans, Kristin (2007). Investigación-acción: reflexión crítica sobre la práctica educativa (Primera). Sevilla: Homo Sapiens. Catàleg
 • Cohen, Louis (1990 ). Métodos de investigación educativa . Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Elliott, John (1991 ). Action research for educational change . Milton Keynes, Philadelphia: Open University Press. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 09-09-2017, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Hammersley, Martyn (2007). Educational Research and Evidence-based Practice. London: SAGE Publications. Catàleg
 • Imbernón, Francesc Alonso, Ma José (2002 ). La Investigación educativa como herramienta de formación del profesorado : reflexión y experiencias de investigación educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre, Antonio (2003 ). La Investigación-acción : conocer y cambiar la práctica educativa . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Latorre Beltrán, Antonio (1996 ). Bases metodológicas de la investigación educativa . Barcelona: Hurtado Mompeó. Catàleg
 • León, Orfelio G. (cop. 2003 ). Métodos de investigación : en psicología y educación (3ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Martínez González, Raquel-Amaya (2007). La Investigación en la práctica educativa : guía metodológica de investigación . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia : CIDE. Catàleg
 • McAteer, Mary (2013 ). Action research in education . London: SAGE. Catàleg
 • Mills, Geoffrey E. (2000). Action Research: A guide for the teacher Researcher. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1990 ). Investigación-acción : aplicaciones al campo social y educativo . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Sandín Esteban, Ma. Paz (cop. 2003 ). Investigación cualitativa en educación : fundamentos y tradiciones . Madrid, etc.: McGraw-Hill. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita: preparació i realització d'un examen final mitjançant l'estudi personal i la realització de lectures i d'exercicis d'entrenament.
Per poder realitzar l’examen en una data diferent de la prevista cal portar un certificat mèdic que digui que el dia i hora de l’examen aquell/a estudiant no estava en condicions de fer l’examen (no serveix un justificant d’assistència a un centre mèdic).
100

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal tenir una nota mínima de l'examen de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerà no presentat quan l'estudiant no es presenti a l'examen.