Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM BAYE FERRER
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (25%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. ELEMENTS DE REFERÈNCIA.

          1.1. Què és ensenyar-aprendre llengua?

          1.2. La competència comunicativa

          1.3. Aspectes rellevants de la didàctica de la llengua

          1.4. Les habilitats lingüístiques: escoltar, enraonar, llegir i escriure

                    1.4.1. Característiques i implicacions didàctiques

2. EL MARC NORMATIU

          2.1. Conceptes genèrics

                    2.1.1. Organització del currículum de l'àrea de llengües a ESO i Batxillerat

                    2.1.2. Competències pròpies de l'àrea de llengües

                    2.1.3. Consideracions sobre el desenvolupament del currículum

          2.2. Objectius i continguts

                    2.2.1. Objectius generals de l'àrea i objectius específics

                    2.2.2. Continguts: què és rellevant d'aprendre?

3. LA CONCRECIÓ DEL CURRÍCULUM

          3.1. La transposició didàctica

          3.2. La programació com a concreció del currículum i eina de gestió

                    3.2.1. Les parts de la programació

                    3.2.2. Programació i seqüències didàctiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Classes participatives 0 0 0
Elaboració de treballs 0 0 0
Exposició dels estudiants 0 0 0
Lectura / comentari de textos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Articles de didàctica de la llengua i la literatura (1994). Barcelona: Graó. Catàleg
 • Camps, Anna (coord.) (2011). Didàctica de la llengua catalana i la literatura. Graó.
 • Camps, Anna; Colomer, Teresa (Coord.) (1998). L’ensenyament i l’aprenentatge de la Llengua i Literatura en l’Educació Secundà. ICE Universitat Barcelona-Horsori. . Catàleg
 • Camps, Anna (coord.) (2005). Bases per a l’ensenyament de la gramàtica. Graó. (Biblioteca d’Articles; 146). Catàleg
 • Cassany, Daniel (1999). Construir l’escriptura. Barcelona: Empúries. . Catàleg
 • Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria (2002). Ensenyar llengua. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cassany, Daniel (2011). En_línia. llegir i escriure a la xarxa. Barcelona: Graó. (Biblioteca d’Articles; 183). Catàleg
 • Colomer, Teresa; Camps, Anna (1998). Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Departament d'Ensenyament. Alumnat nouvingut. Recuperat 10/10/2013, a http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou
 • Departament d'Ensenyament. Currículum i orientació. Recuperat 10/10/2013, a http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacions
 • Departament d'Ensenyament. Edu365. Recuperat 10/10/2013, a http://www.edu365.cat/eso/index.htm
 • Jorba, Jaume; Gómez, Isabel; Prat, Àngels (eds.) (1998). Parlar i escriure per aprendre. Barcelona: ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Mallart, Joan; Sarramona, Jaume (coord.) (2015). Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. ESO (PDF). Recuperat 04/10/2015, a http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/collecc
 • Martín Vegas, Rosa Ana (2009). Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura . Madrid: Síntesis.
 • Textos. Didáctica de la Lengua y la Literatura (1994). Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs diversos

Qualificació

Es realitzaran diferents activitats (orals o escrites) centrades en la reflexió a partir de textos d’autors relacionats amb algun aspecte de l’ensenyament-aprenentatge de la llengua i a partir de situacions docents reals. El valor d'aquest apartat serà del 40 % de la nota qualificadora final. S’avaluarà la confecció d’una seqüència didàctica que concreti i reflecteixi de manera pràctica i explícita els continguts treballats a l’assignatura (amb un valor del 50% de la qualificació final de l'assignatura). També es valorarà l’intercanvi d’experiències i punts de vista, les reflexions i participacions en les diàlegs, així com les aportacions innovadores (un 10% de la qualificació final).
Els terminis de presentació i, si s'escau, les particularitats de les tasques, es concretaran i modificaran, si convé, al principi de l'assignatura.
Es condició indispensable demostrar un bon domini lingüístic, tant en l'àmbit oral com en l'escrit.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'un o més treballs implicarà la nota "No presentat".