Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CLIMENT FRIGOLA DARDER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores.

Continguts

1. Tipologia dels treballs pràctics

2. Model didàctic basat en l'experimentació

3. El grau d'obertura dels treballs pràctics

4. Els treballs pràctics com investigacions

5. L'observació i experimentació coma procediments científics

6. L'avaluació dels treballs pràctics

7. Organització i seguretat al laboratori

8. Propostes docents innovadores

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 8 8
Classes expositives 2 0 2
Classes pràctiques 10 6 16
Debat 2 2 4
Elaboració de treballs 1 14 15
Exposició dels estudiants 2 3 5
Lectura / comentari de textos 1 2 3
Resolució d'exercicis 1 2 3
Treball en equip 3 15 18
Tutories 1 0 1
Total 23 52 75

Bibliografia

 • Caamaño A. (coord.) (2011). Didáctica de la Física y la Química. Barcelona: Graó. Catàleg
 • González Aguado M. E. (coord.) (2013). 84 experimentos de química cotidiana en secundaria. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Carrascosa Alís, J. (1995). Trabajos pràcticos de Física y Química como problemas. Alambique, (5), 67-76 Catàleg
 • Grau, R. (1994). ¿Qué es lo que hace difícil una investigación?. Alambique, (2), 27-35 Catàleg
 • Nieda, J. (2006). Los trabajos prácticos diez años más tarde. Alambique, (48), Catàleg
 • Casadevall Bruguera, P. (2007). L'autoavaluació en els treballs pràctics. Experiències didàctiques i treballs pràctics, (6), 20-25 Catàleg
 • Gil Pérz, D. et al (1999). ¿Tiene sentido seguir distinguiendo entre aprendizaje de conceptos, resolución d. Enseñanza de la Ciencias, (17), 311-320 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Carpeta de l'estudiant CRITERIS: Es valoraran els resultats de les pràctiques, l'anàlisi dels resultats i les conclusions, la capacitat d'incorporar-hi informació externa, el rigor en la redacció i presentació, la capacitat crítica i la reflexió personal, especialment els aspectes didàctics. Per altra banda, es valoraran les consideracions sobre l'adaptació i aplicació d'aquests treballs pràctic per a l'educació secundària. 45
Disseny i posada en pràctica d'una activitat didàctica experimental Consistirà en el disseny d'una activitat experimental per a alumnes de secundària. Aquest disseny inclourà un dossier científic amb els continguts conceptuals per al professorat i un guió del procediment a seguir, a més dels apartats de programació. L'activitat es realitzarà amb els companys de l'optativa. A posteriori es farà una valoració del desenvolupament de l'activitat i propostes de millora, que s'afegiran a l'informe. CRITERIS: Disseny: Adequació i coherència dels objectius, continguts, activitats i avaluació a l'etapa que correspongui. Realització de l'activitat: participació activa i adequada didàcticament. Comunicació del procés i dels resultats: Material elaborat i eficàcia en la comunicació de l'experiència.
45
Enigmes, problemes, simulacions,... Treball individual 10

Qualificació

La qualificació final de l'optativa s'obtindrà fent la mitjana ponderada les dues activitats d'avaluació. El % de cada una és el que consta a l'apartat d'activitats d'avaluació. Per a poder fer mitjana cal que la nota sigui com a mínim de 5.
Recuperació: Si una activitat té una nota inferior a la mínima cal recuperar-la en el mateix curs amb una activitat semblant a la suspesa.
Per poder recuperar una activitat d'avaluació s'haurà d'haver presentat prèviament. La nota d'aquesta recuperació serà com a màxim de 8.
L'assistència a les sessions pràctiques és necessària per aprovar l'assignatura. El mínim d'assistència és del 80%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No efectuar alguna de les activitats d'avaluació equival a no presentat.
Una assistència inferior al 80%, sense justificació documental, equival a no presentat