Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP DURAN CARPINTERO
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

  • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
  • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
  • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
  • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
  • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
  • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
  • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. La composició de la matèria. Elements i compostos.

          1.1. Estructura atòmica

          1.2. Taula Periòdica

          1.3. Enllaç químic

2. Classificació de la matèria.

          2.1. Estats de la matèria. Sòlid, líquid i gasos.

          2.2. Els gasos ideals. Lleis dels gasos.

          2.3. Solucions.

3. Formulació i nomenclatura de compostos orgànics i inorgànics.

4. Càlculs estequiomètrics. Les principals reaccions químiques.

          4.1. Igualació d'equacions químiques i càlculs estequiomètrics.

          4.2. Tipus de reaccions químiques. Àcid-base, complexació, precipitació i redox.

          4.3. Termodinàmica i cinètica de les reaccions químiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 7 0 7
Debat 2 0 2
Exposició dels estudiants 15 46 61
Total 24 46 70

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny d'activitats d'aprenentatge. Presentació a l'aula d'un tema contextualitzat. Grau d'originalitat en la presentació i en els recursos utilitzats. Contextualització del tema i ús d'activitats d'aprenentatge.
L'avaluació la realitza el professor.
20
Defensa oral (davant del grup classe) de l'activitat dissenyada Es valorarà l'organització de la presentació, així com els suports utilitzats. La claretat en l'exposició. L'argumentació i defensa de proposta presentada.
L'avaluació la realitzen els alumnes.
50
Debat i posterior autoavaluació i coavaluació de l'activitat dissenyada per part del grup-classe. Els companys coavaluaran i autoavaluaran la presentació i defensa de les activitats dissenyades. Seran els estudiants els que decidiran els criteris d'avaluació, després d'un debat moderat pel professor.
L'avaluació la realitzen els alumnes.
30

Qualificació

La nota final de l'assignatura es calcularà a partir de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
Com que la majoria de les activitats proposades es treballen en grup, l'assistència a classe és obligatòria (mínim del 80%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només s'avaluarà l'assignatura com a NO Presentat, quan no s'hagin realitzat cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

Es recomana la lectura, l'ús i l'aplicació del currículum d'educació secundària obligatòria i del currículum de la matèria de Química del Batxillerat.

Assignatures recomanades

  • Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic
  • Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics
  • Didàctica especialitat Física i Química i Biologia i Geologia: Educació per la sostenibilitat