Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Àmbit de Tecnologia: La matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària:estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia pels diferents nivells educatius i, en especial, en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. La matèria també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA BARRABES VERA  / JOSEP DURAN CARPINTERO  / MARIA LUISA ESCODA ACERO  / JESUS PLANELLA MORATO
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. Els departaments i l'institut 1.1.Organigrama del Centre. 1.2.- El Departament de Tecnologia. 1.3.- El Cap de Departament. Les seves funcions.1.4.- El Currículum de l'Educació Secundaria Obligatòria. 1.5.- Les competències bàsiques

2. Aspectes bàsics de la proposta curricular.2.1.- La funcionalitat dels aprenentatges. 2.2.- La integració dels continguts. La Transversalitat. 2.3.- L'autonomia del procés d'aprenentatge.

3. Els blocs de continguts de Tecnologia en el sistema educatiu. 3.1.- Importància educativa de la Tecnologia a l'ESO. 3.2.- La Tecnologia en el Batxillerat i en els Cicles Formatius. 3.3.- La formació d'adults. Cursos ocupacionals

4. Tipus d'activitats. 4.1.- Activitats d'exploració. 4.2.- Activitats d'introducció. 4.3.- Activitats d'estructuració. 4.4.- Activitats d'aplicació

5. Anàlisi d'un exemple programació didàctica de Tecnologia. 5.1.- Els objectius didàctics. 5.2.- Les competències bàsiques. 5.3.- Els continguts. 5.4.- Els criteris d'avaluació. 5.5.- La seqüència didàctica

6. Mètodes i eines d'avaluació. 6.1.-Enfocs metodològics didàctics actuals. El paper del professor. 6.2.- Competències bàsiques i competències científica-tecnològica. 6.3.- Avaluar per competències. 6.4.- Tipus d'activitats d'avaluació. 6.5.- L'autoavaluació i coavaluació de l'aprenentatge.

7. Els treballs pràctics. El treball de recerca i/o petites investigacions. 7.1.- Organització i gestió del taller i del laboratori. 7.2.- Orientacions metodològiques del treball pràctic. 7.3.- Disseny i realització d'una activitat de recerca. 7.4.- El treball de recerca de secundària. 7.5.- El treball de recerca com a vincle Institut - Universitat

8. Relació universitat institut. 8.1.- Tipus de vies d'accés. Condicions d'accés i procediments. 8.2.- L'adaptació a l'espai europeu d'educació superior. 8.3.- Els nous títols de Grau, Màsters i Programes de Doctorat. 8.4.- Beques

9. ESPECIALITAT BIOLOGIA-GEOLOGIA

10. Ciència i química. Propostes de temes d’actualitat i de debat social. Tractament d'aigües. Metalls pesants. Pluja àcida. Efecte hivernacle CO2 i destrucció corall. Energies renovables. Motor d'hidrogen. Fusió/fisió nuclear. Etiquetes. Publicitat i pseudociència. Les coses "naturals". Homeopatia. Polímers. Química a la vida quotidiana. Colors en pirotècnia. Química de la cuina. Química dels productes de neteja. Fàrmacs i drogues. Química a les pel·lícules. Química de l'amor.

11. Propostes de temes d’actualitat i recerca puntera en l’àmbit científic, temes de debat social 1- L’Alzheimer. 2- L’anàlisi de sang i la seva interpretació 3- Els Anticossos Monoclonals. Aplicacions. 4- L’Atac de cor. Les malalties cardiovasculars. L’ infart de miocardi. 5- La Biotecnologia. 6- L’Enginyeria Genètica i les seves aplicacions. 7- El Càncer. Dels oncogèns a la metàstasi. 8- Noves teràpies contra el càncer: anticossos monoclonals i inhibidors de tirosín-quinases. Noves Dianes terapèutiques. 9- Nous Medicaments. La petita història de l’aspirina. 10-El Cultiu Cel•lular. 11-L’ovella “Dolly”. Com s’ha fet, i per què serveix la clonació. 12- Marcadors Tumorals. Tipus i utilitat. 13-La regulació del Cicle Cel•lular. 14-Les malalties autoimmunes. L’ al•lèrgia, el reuma i el Lupus. 15-La Sida i el Reuma). 16-L’Anemia (falciforme). 17-La Malària. Els nous tractaments (vacunes i artemisina). 18-L’envelliment. Radicals lliures, senescència i telomèrs. 19-La Diabetis i la insulina. 20-Les vacunes. Petita història i estat actual. 21-La resistència al antibiòtics. 22-L’Apoptosi o “mort cel•lular programada”. 23-L’ Obesitat. 24-L’ Immunologia (el rebuig).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 5 6
Anàlisi / estudi de casos 5 8 13
Classes expositives 13 0 13
Classes participatives 6 6 12
Classes pràctiques 3 8 11
Elaboració de treballs 2 22 24
Lectura / comentari de textos 1 4 5
Simulacions 0 0 0
Sortida de camp 1 5 6
Treball en equip 0 10 10
Total 32 68 100

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  1.-Disseny d'un esquema que indiqui les assignatures en els diferents cursos d'ESO i Batxillerat així com les seves unitats didàctiques. Dissenyar correctament un esquema a partir de la informació estreta en el Currículum 10
  2.- Recerca informativa dels blocs de Tecnologia en el Batxillerat i en els Cicles formatius Extreure i elaborar la informació procedent del Currículum. Dissenyar un esquema 10
  3.- Disseny d'una activitat, a) explorativa; b) d'introducció; c) d'estructuració i d) d'aplicació, d'un contingut conceptuals d'una unitat didàctica Aplicar correctament el diferents tipus d'activitats d'aprenentatge recollides en el Currículum 10
  4.-Elaborar una activitat d'avaluació Aplicar correctament les eines d'avaluació dins d'una activitat emmarcada dins una unitat didàctica 10
  Activitat de síntesi: Elaboració d'un treball pràctic Aplicar correctament els diferents models de realització de treballs pràctics 40
  Exposició del treball pràctic Expressar-se correctament emprant el vocabulari adient dins el context educatiu. 10
  5.-Assistència a classe Assistència a classe 10
  Rol Play

  Qualificació

  D’acord amb el document intern del màster sobre l’avaluació, es planteja com criteri d'avaluació una assistència obligatòria del 80%. L’assistència podrà ser valorada fins a un màxim d’un 20% en la qualificació final de l'assignatura sempre i quan aquesta hagi estat superada positivament. En concret en l'assignatura, l'assistència a classe es puntuarà en un 10%.
  L'avaluació continuada, valoració de les diferents activitats avaluables al llarg del curs, equival a un 50% de la nota. L'activitat de síntesis correspon a l'altre 50%. Aquesta activitat consta de dues parts: la primera d'elaboració de l'activitat amb un 40% i la defensa oral d'aquesta amb un 10%

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  1.-Els alumnes que la seva assistència a classe sigui inferior a un 80%.
  2.- Els alumnes que participin en menys d'un 50% de les activitats d'avaluació