Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Crèdits:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SUSANNA HERCE CARMONA  / MARIA TERESA MIRO PORQUERES  / MONTSERRAT PALMA MUÑOZ  / ESTER RAFEL CUFI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d’ensenyament.
 • Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seva situació actual i les seves perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • Informar i assessorar a les famílies en relació al procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació dels seus fills.
 • Establir relacions positives amb els membres de la comunitat educativa, donant respostes adequades a les necessitats dels altres mantenint vincles d’amistat i col·laboració.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Analitzar i qüestionar el comportament docent i orientador.

Continguts

1. UNITAT 1. PROCESSOS EDUCATIUS

          1.1. Anàlisi del significat i sentit de ser docent avui: Reptes socials i educatius.

          1.2. Diferents models epistemològics sobre l'ensenyament. La identitat professional.

          1.3. El pensament pràctic: de què parlem i cóm desenvolupar-lo.

          1.4. L'anàlisi de la pràctica com a eina de formació.

          1.5. El coneixement i les competències professionals del professorat d'educació secundària.

2. UNITAT 2. CONTEXTOS EDUCATIUS

          2.1. Ser professor a les aules d'avui: diversitat cultural i lingüística a l'aula

          2.2. La feina que no es veu: burocràcia i els programes de Millora de la Qualitat

          2.3. El currículum aplicat a la realitat de les aules

          2.4. L'organització de sortides i xerrades o d'altres activitats curriculars.

          2.5. Qui, com, on i quan s'imparteixen Valors Ètics i Formació Ciutadana

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0 0
Anàlisi / estudi de casos 4 5 9
Classes expositives 2 2 4
Classes participatives 3 3 6
Classes pràctiques 3 4 7
Lectura / comentari de textos 2 19 21
Prova d'avaluació 3 9 12
Simulacions 3 8 11
Treball en equip 8 16 24
Visionat/audició de documents 2 4 6
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Aubert, Adriana (2004 ). Dialogar y transformar : pedagogía crítica del siglo XXI . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Aubert, Adriana (2008 ). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información . Barcelona: Hipatia. Catàleg
 • Bolívar Botía, Antonio (2007 ). Prácticas eficaces de enseñanza . Madrid: PPC. Catàleg
 • Bonals, Joan (1996 ). El Trabajo en equipo del profesorado . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cano García, Elena (2005 ). Com millorar les competències dels docents : guia per a l'autoavaluació i el desenvolupament de les competències del professorat . Barcelona: GRAÓ. Catàleg
 • Elboj Saso, Carmen (2002 ). Comunidades de aprendizaje : transformar la educación . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Giroux, Henry A (1992 ). Igualdad educativa y diferencia cultural . Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg
 • Giroux, Henry A (1990 ). Los Profesores como intelectuales : hacia una pedagogía crítica del aprendizaje . Barcelona [etc]: Paidós. Catàleg
 • Imbernón, Francesc (2010 ). Procesos y contextos educativos : enseñar en la educaciónsecundaria . Barcelona: Graó [etc.]. Catàleg
 • Pérez i Cabaní, M. Lluïsa (2001 ). Afectos, emociones y relaciones en la escuela : análisis de cinco situaciones cotidianas en educación infantil, primaria y secundaria . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Pérez Gómez, A.I. (2010). Aprender a educar. Nuevos desafíos para la formación de docentes.. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 68(24), 37-60 Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Diez nuevas competencias para enseñar . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Racionero, Sandra (2012 ). Aprendiendo contigo . Barcelona: Hipatia. Catàleg
 • Segura Morales, Manuel (cop. 2005 ). Enseñar a convivir no es tan difícil : para quienes no saben qué hacer con sus hijos, o con sus alumnos . Bilbao: Desclée De Brouwer. Catàleg
 • Teixidó, Joan; Capell, Dolors; i altres (1999). Les normes d'aula a l'ESO (a "Actes de les V Jornades sobre Direcció Escolar"). Recuperat , a http://www.joanteixido.org/doc/gestioaula/normas_aula_ESO.pdf
 • Touraine, Alain (2004 ). Conocimiento e identidad : voces de grupos culturales en la investigación social . Esplugues de Llobregat: El Roure. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una anàlisi de la pràctica durant el període de pràctiques. Caldrà observar, descriure i analitzar l'activitat d’acord amb una pauta que es proporcionarà i es treballarà a classe.
1) Els fets i dades que es descriuen són rellevants i pertinents.
2) La situació està ben contextualitzada
3) L’anàlisi i interpretació de les situacions observades estan ben argumentades.
4) Els arguments i explicacions de les interpretacions estan fonamentades teòricament.
5) Es distingeixen clarament les diferents parts del procés d’anàlisi (observació, descripció, anàlisi, interpretació, valoració, contrast, proposta,...)
6) Les propostes de canvi reflecteixen aportacions i reflexions personals raonades.
40
Autoavaluació del canvi de les pròpies concepcions sobre la docència Qüestionari 10
Disseny d'una activitat en grup que millori el coneixement de la multiculturalitat 50

Qualificació

Cada activitat d'avaluació es qualificarà entre 0 i 10 punts.
Per la qualificació final s'utilizarà la nota ponderada en funció del percentatge assignat a cada activitat en els criteris d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cal presentar totes les activitats d'avaluació per obtenir la qualificació final. En cas de que no es presenti alguna activitat la nota serà No Presentat

Observacions

És convenient llegir els textos que es recomanin a classe. La participació en debats i treballs en equip és la base per a l'autoanàlisi que conté l'assignatura.