Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Dret Fiscal
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARTINEZ VALENCIA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
  • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. Tema 1. El tribut.

2. Tema 2. Tributació empresarial.

3. Tema 3. Les obligacions tributàries.

4. Tema 4. El compliment de l'obligació tributària.

5. Tema 5. L'impost sobre les estades en establiments d'allotjament turístic.

6. Tema 6. Impostos directes: Impost sobre la Renta de les Persones Físiques i Impost de Societats.

7. Tema 7. Impost sobre el Valor Agefit i Altres Impostos.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7 20 27
Classes expositives 21 0 21
Prova d'avaluació 7 20 27
Total 35 40 75

Bibliografia

  • SANCHEZ REVENGA, J; PÉREZ CRISTOBAL, J; QUINTAS BERMÚDEZ, J. (2003). Introducción al sistema tributario español (4º). Madrid: Centro de Estudios Financieros.
  • MARTÍNEZ LAGO, M (2012). Lecciones de derecho financiero y tributario (9º). Madrid: Iustel.
  • MENENDEZ MORENO, A (2015). Derecho financiero y tributario, parte general (dúo) (16º). Madrid: Lex Nova.
  • PORTILLO NAVARRO, M (2015). Manual de fiscalidad: Teoría y práctica (8º). Madrid: Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques relacionades amb liquidacions tributàries És d'avaluació i representa un 30% de la nota final. 30
Avaluació continuada dels continguts teòrics És d'avaluació i representa un 70% de la nota final. 70

Qualificació

Avaluació i qualificació de l'assignatura.

AVALUACIÓ CONTINUA:

Cada dos o tres temes es farà un exàmen-avaluació dels continguts apresos mitjançant una prova tipus test. El valor de cadascún dels exàmens-avaluacións es d'un 25% de la nota.

Al llarg del curs es portaran a terme treballs pràctics i estaran relacionats amb el temari objecte d'avaluació. Aquests treballs es tindran en compte als efectes de qualificació de la nota de cadascuna de les avaluacions.

Les dates dels exàmens-avaluacions es comunicaràn amb antelació suficient, una vegada explicats i treballats a classe els continguts dels temes objectes de l'avaluació.

AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES:

En el cas de que un alumne no pugui presentar-se a alguna de les avaluacions per causa justificada, podrà fer l'exàmen en una data proposada pel professor, essent la prova en aquest cas de preguntes a desenvolupar.

AVALUACIÓ ÚNICA.

L'alumne que no assisteixi a cap avaluació, o bé les hagi suspés, tindrà l'opció d'examinar-se de tota l'assignatura en un exàmen final amb preguntes de desenvolupament.

Aquest exàmen tindrà lloc en el mes de juny/juliol, d'acord amb les dates de recuperació fixades per l'Escola.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
AVALUACIÓ ÚNICA.

L'alumne que no assisteixi a cap avaluació, tindrà l'opció d'examinar-se de tota l'assignatura en un exàmen final amb preguntes de desenvolupament.

Aquest exàmen tindrà lloc en el mes de juny/juliol, d'acord amb les dates de recuperació fixades per l'Escola.

Observacions

Es recomana a l'alumne assistència continuada a classe per tal de no perdre el fil de les explicacions, i estigui en tot moment informat de les proves avaluatòries que es portaràn a terme al llarg del curs.