Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Els continguts del curs s'adreçen a dotar a l'alumne dels coneixements necessaris per implantar i gestionar un sistema de costos en una empresa. Sense oblidar la importància de quantificar la viabilitat d'una activitat econòmica i l'inexcusable elaboració d'un pressupost de tresoréria que garanteixi la liquiditat a curt termini.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SANTIAGO ALSINA SALVADO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. TEMA 1. ASPECTES BÀSICS DE LA COMPTABILITAT DE COSTOS </p> 1.1. La comptabilitat de costos: definició i objetius </p> 1.2. Conceptes tècnics </p> 1.3. Conceptes econòmics </p> 1.4. Valoració d'existencies </p>

2. TEMA 2. MODELS DE RESULTATS </p> 2.1. Full cost </p> 2.2. Direct cost </p> 2.3. Llindar de rendibilitat </p>

3. TEMA 3. MODELS DE COSTOS </p> 3.1. Models de costos orgànics </p> 3.2. Models de costos inorgànics </p> 3.3. Models de costos i resultats </p>

4. TEMA 4. PROBLEMÀTICA ESPECÍFICA DEL CÀLCUL DE COSTOS </p> 4.1. Fases del càlcul de costos </p> 4.2. Localització de costos </p> 4.3. Imputació de costos </p>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 19 19 38
Elaboració de treballs 3 19 22
Prova d'avaluació 1,5 6 7,5
Resolució d'exercicis 1,5 6 7,5
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Amat, O. y Soldevila, P. (2011). Contabilidad y gestión de costes. Barcelona: Profit.
  • Rocafort A.y Ferrer, V. (2008). Contabilidad de costes : fundamentos y ejercicios resueltos . Barcelona: Bresca Profit.
  • Martín, F. y Ros, J. (2015). Contabilidad de costes. Madrid: Centro de EstudiosFinancieros.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Comprovació de la capacitat d'assimilació de coneixements i de realitzar treball dirigit. 25
Prova d'avaluació teòrico-pràctica Verificació de l'adquisició de coneixements sobre els continguts delamatèria ideles competencies treballades. 25
Treball pràctic sobre el contingut de l'assignatura Verificació del treball autònom de l'alumne i avaluació de la competència de resolució de casos pràctics. 25
Exercici a classe amb suport didàctic
Verificació de la capacitat de l'alumne de treballar sobre casos pràctics complexos. 25

Qualificació

El curs serà qualificat mitjançant avaluació contínua.
La nota final és la mitjana ponderada de les qualificacions de totes les activitats avaluables, sempre que totes s'hagin superat.
Els exercicis s'han de fer a classe el dia estipulat per a això, no acceptant-se el seu lliurament per un altre mitjà, excepte per causa excepcional que queda a decisió del docent.
Els alumnes que es presentin a recuperació per haver suspès o no haver cursat l'avaluació contínua, realitzaran un examen final que tindrà una ponderació del 100% de la nota final, en el qual la matèria d'examen serà la totalitat del temari de l'assignatura. El format serà totalment diferent de la prova avaluatòria d'avaluació contínua.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es farà servir aquesta categoria si l'alumne ha estat absent en les proves d'avaluació