Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura tracta sobre l'anàlisi i activació dels recursos territorials i mediambientals dins la gestió turística. Mitjançant l'estudi d'aquests factors, es presentaran les eines i metodologies específiques que permeten el desenvolupament i gestió de les destinacions i atractius turístics des de l'administració pública i les empreses de serveis.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
SONIA MOLERO MATEO  / ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (0%)

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Recursos turístics. Plantejaments generals i conceptes

2. La gestió turística

3. Models de gestió de recursos turístics urbans

4. Models de gestió de recursos turístics litorals

5. Models de gestió de recursos turístics naturals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 38 30 68
Exposició dels estudiants 10 45 55
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 50 75 125

Bibliografia

 • Alonso Almeida, Mar (2006 ). Gestión de la calidad de los procesos turísticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Altés Machín, Carmen (1993 ). Marketing y turismo : introducción al marketing de empresas y destinos turísticos . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • André, Marien Sabaté, Xavier (2007 ). Turisme sostenible : experiències europees aplicables a Catalunya = Turismo sostenible : experiencias europeas aplicables a Cataluña = Tourisme durable : experiences européennes applicables en Catalogne = Sustainable tourism: european experiences and application of them in Catalonia . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General deTurisme. Catàleg
 • Antón Clavé, Salvador (2005 ). Planificación territorial del turismo . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2008 ). Recursos territorials turístics I . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Cebrián Abellán, Francisco (2008 ). Turismo rural y desarrollo local . Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Eagles, Paul F. J (2002 ). Turismo sostenible en áreas protegidas : directrices de planificación y gestión . Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • El Turismo urbano y la cultura : la experiencia europea (Cop. 2005 ). Bruselas: Comisión Europea de Turismo. Catàleg
 • Morazzoni, Monica (2003 ). Turismo, territorio e cultura . Novara: De Agostini. Catàleg
 • Peña Vélez, Mª José (2004 ). Turismo rural : manual del gestor de alojamientos rurales. [Córdoba]: Almuzara. Catàleg
 • Sancho Royo, Fernando (DL 2003 ). Turismo rural y medio ambiente : propuesta para una metodología de análisis . [Sevilla]: Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Wearing, Stephen (DL 2000 ). Ecoturismo : impacto, tendencias y posibilidades . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de treballs pràctics Treballs que s'hauran d'entregar de forma escrita i que es poden fer en parelles o grups. 50
Realització de defenses orals dels treballs escrits Realització de treballs en parella o grup (cerca d'informació, treball de camp, lectura i anàlisi de documents, redacció pròpia)
Defensar oralment els treballs escrits
50

Qualificació

L'avaluació del curs és continua i estarà basada en una sèrie d’activitats al llarg del curs relacionades amb els continguts de l’assignatura, que són:
- Treballs escrits sobre el contingut de l'assignatura (50%)
- Exposicions a classe dels treballs escrits (50%)
Totes les activitats són obligatòries, doncs són imprescindibles per a l’avaluació contínua. ÉS INDISPENSABLE per aprovar l'assignatura la realització de l’activitat teòrica, dels treballs i les defenses orals dels mateixos; així mateix, per a poder considerar el càlcul final de la nota, totes les activitats avaluables han de presentar una nota mínima de 4 sobre 10.
Aquell alumne que no pugi fer alguna de les Activitats a classe, perdrà opció de la nota respectiva, doncs no es poden fer fora de l’aula o en un altre dia.
Les dates de cada una de les activitats d’avaluació contínua considerades indispensables es comunicaran a classe. En cas de no poder assistir a alguna d’aquestes activitats, només se li farà en un altre dia quan l’alumne disposi d’un justificant vàlid. En cas contrari, no només perd l’opció a aquesta nota sinó també a l’avaluació contínua.
Els alumnes que no puguin seguir el sistema d'avaluació continua hauran de fer avaluació única.
L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita i oral en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.
La revisió de les diferents activitats d’avaluació es farà al final del semestre, la setmana posterior a posar la nota final i en l’horari docent de l’assignatura.
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin seguit l'avaluació contínua, és a dir, que no hagin fet cap de les activitats d’avaluació continuada.
En ambdós casos d’avaluació, la nota mínima d’Aprovat és un 5.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.

Observacions

L'avaluació del curs és continua. Les dates de cada una de les activitats d’avaluació contínua considerades indispensables es comunicaran al principi del quadrimestre i constaran per escrit al moodle de l’UdG/Alexia.

L’AVALUACIÓ ÚNICA es farà mitjançant una prova escrita i oral en el que s’inclou tots els temes que apareixen en l’apartat “Contingut” de l’assignatura.

En ambdós casos d’avaluació, la nota mínima d’Aprovat és un 5.

Assignatures recomanades

 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme
 • Ordenació d'espais turístics
 • Ordenació i planificació del territori
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques