Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura té com a finalitat que l'estudiant assoleixi les competències bàsiques sobre les activitats que porten a terme les diferents administracións públiques, i en concret, les administracions amb competències turístiques.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSE BRU SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
  • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
  • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. TEMA 1. L'organització administrativa.

2. TEMA 2. Les polítiques públiques

3. TEMA 3. L'actuació administrativa.

4. TEMA 4.Les potestats administratives.

5. TEMA 5. El procediment administratiu.

6. Tema 6. L'acte administratiu

7. Tema 7. Els recursos administratius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 35 10 45
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 10 0 10
Treball en equip 0 25 25
Total 45 55 100

Bibliografia

  • Manual de derecho administrativo (1997). Civitas.
  • Subirats, J. (1989). Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid: INAP.
  • Eduardo Gamero Casado y Severiano Fernández Ramos (2015). Manual básico de derecho administrativo (12ª). MADRID: Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resum de textos Resum de textos 20
Prova d'avaluació Prova d'avaluació 60
Treball en equip Treball en equip 20

Qualificació

Avaluació i qualificació de l'assignatura

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Al llarg del curs es faran 3 avaluacions.

La primera avaluació consisteix en un qüestionari tipus respostes alternatives corresponents al temes 1 i 2, que pot estar complemetat amb treballs a classe, amb una valoració del 33,33% de la nota.

La segona avaluació consisteix en un qüestionari tipus respostes alternatives corresponents als temes 3 i 4, que pot estar complemetat amb treballs a classe, amb una valoració del 33,33% de la nota.

La tercera avaluació consisteix en un qüestionair tipus respostes alternatives corresponenets als temes 5 i 6, que pot estar complementat amb treballs a classe, amb una valoració del 33,34% de la nota.

Respecte a les dates d'avaluació, es comunicaràn amb antelació suficient una vegada s'hagin explicats els temes objectes d'avaluació.

AVALUACIÓ ÚNICA:

L'alumne que no assisteixi a cap avaluació, o bé les hagi suspés, tindrà l'opció d'examinar-se de tota l'assignatura en un exàmen final amb preguntes de desenvolupament.

Aquest exàmen tindrà lloc en el mes de febrer, d'acord amb les dates de recuperació fixades per l'Escola.


AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES:

L'alumne que per causes justificades no pugui assistar a alguna de les avaluacions contínues, es podrà examinar de la matèria objecte de l'avaluació mitjançant un exàmen amb preguntes de desenvolupament. Per a tal fí, l'alumne haurà de portar acreditació documental justificativa de la seva absència el dia programat per a l'avaluació.

Observacions

Es recomana a l'alumne assistència continuada a classe per tal de no perdre el fil de les explicacions, i estigui en tot moment informat de les proves avaluatòries que es portaràn a terme al llarg del curs.