Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’estudiant dels coneixements teòrics i pràctics, així com dels mecanismes utilitzats pels professionals del turisme a l’hora de dissenyar un viatge combinat i la seva posterior plasmació en un itinerari turístic.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%), Francès (0%), Alemany (0%), Italià (0%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. TEMA 1. LEGISLACIÓ: EL VIATGE COMBINAT

2. TEMA 2. LA PRODUCCIÓ DEL VIATGE COMBINAT: ELS TTOO

3. TEMA 3. ELS COMPONENTS DE PROGRAMACIÓ I PROCESSOS DE CONTRACTACIÓ

4. TEMA 4. LA CONSTRUCCIÓ D’UN ITINERARI: ELS SEUS SERVEIS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Classes participatives 28 0 28
Elaboració de treballs 0 75 75
Exposició dels estudiants 20 0 20
Total 50 75 125

Bibliografia

 • MUNUERA, J.L. Y RODRÍGUEZ, A.I. (2002). Marketing estratégico. Teoría y Casos. Pirámide.
 • TORRECILLA, J.M. (2000). La Innovación en la práctica. Desarrollo de nuevos productos. Ciss Praxis.
 • Circuitos turísticos (199? ). Lisboa: Direccâo-Geral do Turismo. Catàleg
 • Albert Piñole, Isabel (DL 1999 ). Gestión, productos y servicios de las agencias de viajes . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Huéscar Lerena, Augusto Goy García, Laura Bote Gómez, Venancio Sánchez Sánchez, Dolores (DL 2003 ). Los Viajes combinados de turismo cultural del mercado europeo e interior . Málaga: Universidad de Málaga. Escuela Universitaria de Turismo. Catàleg
 • Bote Gómez, Venancio (DL 2000 ). Los Viajes combinados de turismo cultural con destino España en los principales países emisores europeos . Alcalá de Henares: Universidad. Escuela Universitaria deTurismo. Catàleg
 • Gómez Prieto, Julia (1991 ). Rutas e itinerarios turísticos en España . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Grant, David (2012 ). Holiday law : the law relating to travel and tourism (5th ed). London: Sweet & Maxwell. Catàleg
 • Picazo, Carles (2008 ). Asistencia y guía a grupos turísticos (2a ed. actualizada). Madrid: Síntesis. Recuperat 23-06-2016, a https://www.dawsonera.com/readonline/9788499582030 Catàleg
 • Sarlanga, Emmanuelle (1997 ). Les Routes touristiques : de la conception à l'animation . Paris: Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie. Service du Développement Touristique. Catàleg
 • Hulot, François (1996 ). Mise en lumière d'itinéraires touristiques urbains : guide pour leur conception et réalisation . Paris: AFIT. Catàleg
 • Echevesti, Carlos A (cop. 2006 ). Responsabilidad civil de las agencias de viajes : (contratos turísticos) . Buenos Aires: La Ley. Catàleg
 • González Cobreros, Mª Ángeles (1997 ). Fundamentos teóricos y gestión práctica de las agencias deviajes . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • San Martín Gutiérrez, Sonia (2003 ). La Relación del consumidor con las agencias de viajes . Burgos: [Servicio de Publicaciones de la Universidad]. Catàleg
 • Internet para las agencias de viajes (2001 ). Barcelona: Editur. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball escrit Verificar que l’alumne és capaç d’aplicar els conceptes apresos tant a classe com mitjançant la bibliografia en un supòsit concret, citant correctament la fonts utilitzades. 30
Exposició del treball realitzat Verificació de la capacitat de síntesi, de la capacitat d’operar amb les noves tecnologies informàtiques i la capacitat de l’alumne de la seva expressió oral. 20
Prova d'avaluació Amb preguntes que poden ser teòriques i pràctiques que permetran la verificació de l’adquisició dels coneixents de l’assignatura. 50

Qualificació

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes expositives per part del professor, la presentació del treball en la data determinada amb la seva exposició i una prova avaluatòria.
La obligatorietat de fer el treball i la seva presentació, així com l'examen és palesa. Si l’alumne decideix no fer-ne una o l’altra, o cap de les dues, no se li permetrà l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única. Igualment, la nota mínima de cadascuna de les proves avalutòries (examen, treball i exposició) haurà de ser un quatre per a que es faci la mitja entre elles.

El fet de no fer les proves avaluatives en el termini establert suposarà la impossibilitat de poder aprovar per l’avaluació contínua.

AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Manca de lliurament del treball escrit, no presentar-se a l'exposició oral o a l'examen.

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat d'empreses turístiques
 • Creació i comercialització de nous productes
 • Dimensió territorial del turisme
 • Gestió aeroportuària
 • Gestió d'intermediació, transport i distribució
 • Gestió financera d'agències de viatges
 • Gestió operativa d'agències de viatge
 • Guiatge turístic
 • Operacions i processos de producció en agències de viatge
 • Programació d'itineraris turístics
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques