Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’objectiu de l’assignatura és dotar a l’alumne dels coneixements i recursos necessaris tant pel que fa referència a tots els medis de transport utilitzats amb finalitat turística com conèixer la classificació de les empreses i els mètodes que generen la intermediació i/o distribució entre aquestes empreses de transport i el client final o turista.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE BOYRA AMPOSTA  / ESTHER QUEROL CASTILLO
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (35%), Anglès (10%), Francès (5%), Alemany (0%), Italià (5%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. TEMA 1. LA INTERMEDIACIÓ I LA DISTRIBUCIÓ: LES AAVV, TTOO I GDS

2. TEMA 2. EL TRANSPORT AERI

3. TEMA 3. EL TRANSPORT TERRESTRE

4. TEMA 4. EL TRANSPORT FERROVIARI

5. TEMA 5. EL TRANSPORT NÀUTIC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 28 0 28
Elaboració de treballs 0 95 95
Exposició dels estudiants 25 0 25
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 55 95 150

Bibliografia

 • Buhalis, Dimitrios (2003). eTourism : information technologies for strategic tourismmanagement . New York: Financial Times Prentice Hall.
 • Guardiola i Sacarrera, Enric (2004). Contratos de colaboración en el comercio internacional : intermediación, agencia. Barcelona: Bosch.
 • Pender, Lesley (2001). Travel trade and transport . London: Continuum.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball escrit Verificar que l’alumne és capaç d’aplicar els conceptes apresos tant a classe com mitjançant la bibliografia en un supòsit concret, citant correctament la fonts utilitzades. 25
Exposició del treball realitzat Verificació de la capacitat de síntesi, de la capacitat d’operar amb les noves tecnologies informàtiques i la capacitat de l’alumne de la seva expressió oral. 25
Prova d'avaluació Amb preguntes que poden ser teòriques i pràctiques que permetran la verificació de l’adquisició dels coneixents de l’assignatura. 50

Qualificació

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes expositives per part del professor, la presentació del treball en la data determinada amb la seva exposició, que a part del català, occità(o qualsevol de les llengües d'Òc) i castellà, podrà ser en llengua anglesa, italiana o francesa.
L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment que comencin les exposicions orals dels treballs escrits, traient un punt per sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius mèdics.

Pel que fa a la qualificació, el valor del treball és del 35%, la seva exposició és del 15% i l’examen serà del 50%. La obligatorietat de fer el treball i la seva presentació és palesa. Si l’alumne decideix no fer-ne una o l’altra, o cap de les dues, no se li permetrà l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única. Igualment, la nota mínima de cadascuna de les proves avalutòries (examen, treball i exposició) haurà de ser un quatre per a que es faci la mitja entre elles.

Tant el treball escrit, com la presentació s’hauran de penjar al moodle de la UdG (format PDF) dins termini indicat a inicis de curs. El fet de no complir amb aquest requisit significarà el No Presentat de l’ítem avaluatiu i la impossibilitat de poder aprovar per l’avaluació contínua.AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de la matèria (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran “No Presentat” tot aquell alumne que no presenti ni el treball, ni la exposició ni es presenti a cap examen.

Observacions

Es recomana a l’alumne l’assistència a l’aula degut a la importància dels conceptes explicats en aquesta assignatura (principis aeris i de billetatge) que després seran aplicats a les assignatures de Creació de Viatges Combinats i Itineraris així com en la de Sistemes Globals de Distribució.

Assignatures recomanades

 • Anglès II
 • Francès II
 • Introducció al turisme
 • Tècniques informàtiques i comunicatives
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques