Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A2. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR). Alemany III és una continuació d'Alemany II.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LARA MARIA BARRIUSO HERRERO  / PAULA IGAREDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Alemany (90%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. CONTINGUTS PRAGMÀTICS

          1.1. Geschriebene Nachrichten: Mailbox, SMS-Nachrichten, Einladungen

          1.2. der erste Eindruck: Mode, Kleidung, Aussehen und Persönlichkeit

          1.3. Natur und Landschaften, Tiere

          1.4. das Wetter

          1.5. Wohnen, essen und trinken

          1.6. Schule und Ausbildung

          1.7. Úber Beziehungen sprechen

          1.8. Reise und Unterkunft

          1.9. Veranstaltungen und Verabredungen

          1.10. Gesundheit und Sport

2. CONTINGUTS GRAMATICALS

          2.1. Komparativ und Superlativ

          2.2. Konjunktion "denn"

          2.3. Ordinarzahlen

          2.4. Die Nebensätze (dass, weil obwohl, trotzdem...)

          2.5. Konjunktiv II

          2.6. Adjektivdeklination

          2.7. Präteritum

          2.8. Wechselprepostionen

          2.9. Demonstrativ-, Frage-, PräpositionalPronomen

          2.10. Passiv Präsens

          2.11. Verb "Lassen"

          2.12. Relativsatz im Nominativ

          2.13. lokale Adverbien

          2.14. Genitiv

          2.15. Indefinitpronomen

          2.16. Infinitivsätze

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 45 45
Classes participatives 20 0 20
Exposició dels estudiants 4 0 4
Prova d'avaluació 6 0 6
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Habersack, C., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.1. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Habersack, C., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.1. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Götz, G. et al. (2009). Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt.
 • Castell, Andreu (cop. 1997 ). Gramática de la lengua alemana . Madrid: Idiomas. Catàleg
 • Castell, Andreu (cop. 2003 ). Ejercicios : gramática de la lengua alemana (2ª ed.). Madrid: Idiomas. Catàleg
 • Corcoll, Brigitte (1994 ). Programm : alemán para hispanohablantes . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Themen Aktuell 2 : Deutsch als fremdsprache : NiveaustufeA2 (2003 ). Ismaning: Max Hueber Verlag. Catàleg
 • Klimaszyk, Petra (cop. 2006 ). Schritte 2 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A1-2] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Hilpert, Silke (cop. 2006 ). Schritte 3 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A2-1] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Deutsche Welle. Recuperat 17/06/2016, a http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
 • Pons. Das kostenlose Online-Wörterbuch. Recuperat 17/06/2016, a http://de.pons.com/
 • Deutsch Lerner Blog. Recuperat 17/06/2016, a http://leicht-deutsch-lernen.com/
 • Mein Deutschbuch. Recuperat 17/06/2016, a http://www.mein-deutschbuch.de/
 • Lingolia. Recuperat 17/06/2016, a https://deutsch.lingolia.com/
 • Krenn, Wilfried (2015). Motive A2. Kompaktkurs DaF- Kursbuch. Hueber.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Prova d'expressió oral Presentació oral a classe. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomenada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs. 20
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Prova d'expressió escrita Elaboració d'un texte sobre un tema específic.
Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxic, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia.
10
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Prova d'expressió escrita Elaboració d'un texte sobre un tema específic.
Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxic, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia.
10
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Prova d'expressió oral Presentació oral. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomenada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs. 20

Qualificació

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
Per tal d’aprovar per avaluació es tindran en compte les següents competències:
valor de l’expressió oral 40%
valor de l’expressió escrita (i competència gramatical) 40%
valor de la comprensió oral 10%
valor de la comprensió escrita 10%


L’avaluació continua consta de diverses proves al llarg del curs. La nota final serà la suma dels percentatges corresponents per cada prova:
- 2 proves d'expressió oral: 20% cadascuna
- 6 proves d'avaluació escrites: 10 % cadascuna (on s’avaluarà l'expressió escrita, la comprensió oral i la comprensió escrita, així com l'ús de la llengua). Algunes d’aquestes proves es podrán ajuntar en un sol dia.

Quan l’alumne no es presenti a alguna d’aquestes proves el valor de la prova serà de 0 punts per calcular la nota final.

AVALUACIÓ ÚNICA
Consta d’un examen final (100% de la nota) on s’avaluaran tots els coneixements recollits al programa i bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe). .
L’examen final constarà de:
Expressió oral (20%)
Expressió escrita (20%)
Comprensió oral (20%)
Comprensió escrita (20%)
Ús de la llengua (20%)

Requisits i procés de recuperació: L’alumne/a que no es presenti o superi l’avaluació contínua podrà presentar-se a l'avaluació única.

Sistema de qualificació: La nota mínima per aprovar l’assignatura és cinc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin Presentat a l'examen global.

Observacions

Llibres de text:

Menschen A2.1 Kursbuch i Arbeitsbuch:
https://shop.hueber.de/de/menschen-a2-1-kb-mit-dvd-rom.html
https://shop.hueber.de/de/menschen-a2-1-ab-mit-audio-cd.html

Assignatures recomanades

 • Alemany I
 • Alemany II