Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1.1. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LARA MARIA BARRIUSO HERRERO  / PAULA IGAREDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Alemany (10%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. PRIMERS CONTACTES: Saludar i acomiadar-se, presentar-se, preguntar per l’estat, donar i demanar dades personals, les professions, la familia, les llengües i països, números 1-100. Continguts gramaticals: Conjugació verbs regulars. W-Fragen, els pronoms personals en nominatiu, tipus de frases: Aussagesatz, Ja-Nein Fragen, W-Fragen, la negació amb nicht-kein, formació del femení : -in, el canvi vocàlic.

2. ELS OBJECTES: Mobles, objectes d’oficina. Comprar i preguntar pel preu. Els números a partir de 100. Donar opinions sobre els objectes, descriure productes (forma, color, materials, característiques). COntinguts gramaticals: el gènere dels substantius, la formació del plural, articles definits, indefinits, de negació i possessius, l’acusatiu

3. TEMPS LLIURE I OCI: Aficions i activitats de temps lliure. Les hores, els dies de la setmana, quedar i fer una proposta d’oci, anul•lar una cita. Fer una invitació. Fer compliments. Parlar sobre gustos i preferències. Continguts gramaticals: L’estructura oracional (Satzklammer), Verbs modals: können, Preposicions temporals am, um, von---bis, ab, im. Els aliments i les begudes. Preferències al menjar. Converses durant els àpats, parlar dels costums alimentaris. Continguts gramaticals. El verb mögen i “möchte”. La formació de paraules: Nom + Nom.

4. MOBILITAT I EL DIA A DIA: Els mitjans de transport, desplaçar-se, viatjar, escoltar anuncis relacionats amb els transports. Demanar informacions. Continguts gramaticals. Preposicions locals nach, zum-zur, im. Els vebs separables. Descriure la rutina diaria, entendre i parlar de l’agenda. Parlar de festes i esdeveniments passats. Textos sobre esdeveniments puntuals. Les estacions de l’any, els mesos i els anys. Continguts gramaticals: Conjuncions und, oder, aber. Partizip II i Perfekt amb haben i sein.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22 0 22
Cerca d'informació 0 40 40
Exposició dels estudiants 2 0 2
Prova d'avaluació 6 0 6
Resolució d'exercicis 0 5 5
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Braueck, B. i Castell, A. (2013). Gramática básica del alemán · Con ejercicios. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Braueck, B. i Castell, A. (2002). Verbos alemanes. Diccionario de conjugación y complementación. Editorial Idiomas, Hueber.
 • Castell, A. (2008). Gramática de la lengua alemana – explicaciones y ejemplos. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Corcoll, Brigitte (1994 ). Programm : alemán para hispanohablantes . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Evans, S., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Fandrych, C. i Tallowitz, U. (2009). Klipp und Klar: gramática práctica de alemán. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas.
 • Glas-Peters, S., Pude, A. i Reimann, M. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Götz, G. et al. (2009). Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt.
 • Jin, F. i Voß, U. (2014). Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen : [A1-B1]. Berlin: Cornelsen.
 • Aufderstrasse, Hartmut (cop. 2003 ). Themen Aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch . Ismaning: Max Hueber Verlag. Catàleg
 • Niebisch, Daniela (cop. 2006 ). Schritte 1 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A1-1] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Deutsch Lernen. Recuperat 23/06/2016, a http://www.deutsch-lernen.com/
 • Deutsche Welle. Recuperat 23/06/2016, a http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
 • Deutsch Lerner Blog. Recuperat 23/06/2016, a http://deutsch-lerner.blog.de/
 • Leicht Deutsch lernen. Recuperat 23/06/2016, a http://leicht-deutsch-lernen.com/
 • LEO Online-Wörterbuch. Recuperat 22/06/2016, a http://www.leo.org
 • Pons. Das kostenlose Online-Wörterbuch. Recuperat 23/06/2016, a http://de.pons.com/
 • Mein Deutschbuch. Recuperat 22/06/2016, a http://www.mein-deutschbuch.de

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 5
Prova d'expressió oral Presentació oral a classe amb aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomenada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs. 10
Expressió escrita Elaboració d'un texte sobre un tema específic.
Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxic, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia.
5
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 10
Prova d'expressió oral Presentació oral a classe amb aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomenada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs. 10
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 5
Expressió escrita Elaboració d'un texte sobre un tema específic.
Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxic, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia.
10
Prova d'avaluació oral Presentació oral a classe amb aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomenada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs. 20
Expressió escrita Elaboració d'un texte sobre un tema específic.
Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxic, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia.
10
Prova d'avaluació: ús de la llengua Comprensió i expressio escrita, comprensió oral, competència gramatical. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia. Entendre i reconèixer informacions bàsiques. Extreure i reconèixer informació rellevant. Converses telefòniques, anuncis, de megafonia senzills, i converses cotidianes. 5
Portfolio Entrega i el·laboració d'exercicis proposats a clase i al moodle. 10

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA:
L'avaluació contínua consta de diverses proves al llarg del curs. La nota final serà la suma dels percentatges corresponents per cada prova.
A les proves d'ús de la llengua s'avaluarà l'expressió escrita, la comprensió oral i la comprensió escrita, així com l'ús de la llengua en àmbits pràctics. Algunes d'aquestes proves es podran ajuntar en un sol dia.

Per les proves orals es faran presentacions a classe amb aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomanada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs.

Portfolio: Durant el curs es proposaran exercicis no avaluatius de la bibliografia i a través de moodle. L'entrega d'aquests exercicis equival al 10% de la nota final. Tot i no ser avaluatius, es tindrà en compte la correcció lingüística d'aquests.

Per poder accedir a l'avaluació final és obligatori presentar-se a les tres proves orals.

Requisits i procés de recuperació: L'alumne/a que no es presenti o superi l'avaluació contínua podrà presentar-se a l'avaluació única.

Sistema de qualificació: La nota mínima per aprovar l'assignatura és cinc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne/a que no hagi fet ni l’avaluació contínua ni l’examen de recuperació tindrà un “No presentat”.

Observacions

Sense observacions