Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Objectius: Anglès especific de turisme. Nivell B1.1 segons el Marc Europeu de Llengües. Un curs que dóna a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir coneixements i competències lingüístiques per preparar-se pel món professional del sector turístic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
PAULA IGAREDA GONZALEZ  / MARIA DOLORES PEREZ VALDES
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. ARRIVALS. At the end of this unit the student will be able to: 1. Understand cultural differences in greetings. 2. Give information about car rental. 3. Give information about arrivals. 4. Welcome visitors. 5. Grammar: Greeting and introducing.

2. A PLACE TO STAY. At the end of this unit the student will be able to: 1. Understand reports describing guests' perceptions of hotels. 2. Register different types of arriving guests. 3. Tell guests where different hotel facilities are in the building. 4. Give accurate information about hotel services and facilities. 5. Understand people talking about hotel staffing. 5. Grammar: Modals.

3. TOURIST INFORMATION SERVICES. At the end of this unit the student will be able to: 1. Understand and describe different ways of giving tourist information. 2. Give directions in spoken and written forms. 3. Make recommendations in spoken and written forms. 4. Grammar: conditionals, making recommendations.

4. HOLIDAY REP. At the end of this unit the student will be able to: 1. Understand people talking about the work of holiday representatives. 2. Talk about the different skills and qualities holiday reps need. 3. Prepare and give a welcome meeting talk to new groups. 3. Understand texts talking about tipping when on holiday. 4. Produce a leaflet giving advice on holiday health, safety, and tipping. 5. Grammar: models of advice and obligation.

5. EATING OUT. At the end of this unit the student will be able to: 1. Understand articles about food tourism and local food. 2. Use basic vocabulary to talk about the ingredients and preparation of different dishes. 3. Describe local dishes to customers in a restaurant. 4. Write an introduction to the food of his/her country / region. 5. Deal with simple problems in a restaurant. 5. Grammar: Relative clauses, defining and non defining.

6. RURAL TOURISM. At the end of this unit the student will be able to: 1. Understand people talking about what rural tourism is. 2. Understand rural accommodation grading systems. 3. Check campers into a campsite. 4. Write a welcome text describing rural tourism in a region. 5. Give a simple weather forecast. 6. Grammar: Future tenses, making predictions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 30 30
Classes participatives 15 0 15
Exposició dels estudiants 5 5 10
Lectura / comentari de textos 0 5 5
Prova d'avaluació 5 0 5
Visionat/audició de documents 5 5 10
Total 30 45 75

Bibliografia

  • British Council. .. Recuperat , a http:// www.british.council.org/central.htm
  • Murphy, R (2004). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
  • Swan, M. (2003). How English Works. Oxford University Press.
  • Walker, R & Harding,K (2006). Oxford English for Careers TOURISM 1. OUP.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Reading comprehension: 20% Article about tourism, comprehension and vocabulary exercises. 20
Listening comprehension: 20% Video about a destination and exercises.
20
Writing: 20% Written task. Describing a destination, accommodation, package tour, guided tour, monument, etc. 20
Speaking: 40% Oral presentation of a destination: describing geographical features, main tourist attractions, festivals and events, traditions, accommodation, etc. 40

Qualificació

Requirements and process of retaking test

The student retakes the subject taking a retaking exam consisting of four parts: speaking (40% of the final grade), listening (20% of the final grade), writing (20% of the final grade), and a reading (20% of the final grade).

Assessment criteria via competences

Teachers will use detailed performance descriptors (Rubrics) when assessing the writing and speaking activities as well as the listening and reading tasks. These band descriptors will be provided to students at the beginning of the course. The following four categories will be considered:
• task achievement
• coherence and cohesion
• lexical resource
• grammatical range and accuracy

Qualification system

The student passes the subject with a 5 = passed, and fails with less than 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne / a que no es presenti a l'avaluació continuada ni a l'examen de recuperació de juny a la data estipulada al calendari de l'escola, obtindrà la qualificació de "No Presentat".

Observacions

Sense observacions