Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Dimensió jurídica del turisme
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE BRU SANCHEZ  / JOSEP MARTINEZ VALENCIA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. Tema 1. El dret. Dret objectiu i dret subjectiu.

2. Tema 2. Les fonts del dret.

3. Tema 3. La persona. Persona física i persona jurídica.

4. Tema 4. Les obligacions. El dret de crèdit i el deute.

5. Tema 5. El contracte. Tipus de contractes. El comerç electrònic.

6. Tema 6. Els contractes turístics: El viatge combinat. El contracte d'allotjament en establiments d'allotjament turístic. L'assegurança turística.

7. Tema 7. Els contractes entre empreses turístiques: El contracte de reserva d'habitacions en règim de contingent. El contracte de gestió hotelera. La franquícia hotelera.

8. Tema 8. Contractes de transport. El chàrter aeri. El transport de pasatjers en les seves diverses modalitats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 30 30
Classes expositives 40 15 55
Elaboració de treballs 10 30 40
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 55 95 150

Bibliografia

  • Juan García-Valdecasas y Jesús Pedrero (2008). Introdución al Derecho (especialidad sector turístico). Síntesis.
  • Ängel Fernández Ortega (2007). Introducción al derecho para sector turismo. Thomson.
  • Ramón Martín (2008). Introducción al Derecho Administrativo. Trivium.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs i resums de textos correcte i puntual lliurament de treballs i resums de textos 10
Avaluació continuada del temari. Es valorarà la claredat expositiva, la rigurositat jurídica, així com la recerca realitzada. 10
Realització d'una prova escrita que abasteixi tot el temari de l'assignatura. Es valorarà el coneixement per part de l'alumne, així com l'exposició escrita del tema 80

Qualificació

Avaluació i qualificació de l'assignatura.

AVALUACIÓ CONTINUA:

Cada dos temes es farà un exàmen-avaluació dels continguts apresos mitjançant una prova tipus test. El valor de cadascún dels exàmens-avaluacións es d'un 25% de la nota.

Al llarg del curs es portaran a terme treballs pràctics i estaran relacionats amb el temari objecte d'avaluació. Aquests treballs es tindran en compte als efectes de qualificació de la nota de cadascuna de les avaluacions.

Les dates dels exàmens-avaluacions es comunicaràn amb antelació suficient, una vegada explicats i treballats a classe els continguts dels temes objectes de l'avaluació.

AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES:

En el cas de que un alumne no pugui presentar-se a alguna de les avaluacions per causa justificada, podrà fer l'exàmen en una data proposada pel professor, essent la prova en aquest cas de preguntes a desenvolupar.

AVALUACIÓ ÚNICA.

L'alumne que no assisteixi a cap avaluació, o bé les hagi suspés, tindrà l'opció d'examinar-se de tota l'assignatura en un exàmen final amb preguntes de desenvolupament.

Aquest exàmen tindrà lloc en el mes de juny/juliol, d'acord amb les dates de recuperació fixades per l'Escola.

Observacions

Es recomana a l'alumne assistència continuada a classe per tal de no perdre el fil de les explicacions, i estigui en tot moment informat de les proves avaluatòries que es portaràn a terme al llarg del curs.