Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a la sociologia del turisme així com a diverses qüestions d’antropologia turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BOYRA AMPOSTA  / ESTHER QUEROL CASTILLO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Societat i turisme: relacions i impactes

2. Cultura i turisme: relacions i impactes

3. Relació entre hostes i anfitrions

4. Nous reptes del turisme en la societat contemporànea

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 30 39
Classes expositives 41 0 41
Elaboració de treballs 5 30 35
Lectura / comentari de textos 5 30 35
Total 60 90 150

Bibliografia

 • ALONSO,O. (2014). Sociedad débil: el sujeto como encrucijada social . Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.
 • ALONSO,O. (2014). El turismo cultural como elemento del consumo de masas. Dins (Ed.), El turisme cultural: ordenació, gestió i rendibilitat de les destinacions (, p. 9-12). Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona .
 • ADORNO, T; HORKHEIMER, M. (2004). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta.
 • ÁLVAREZ SOUSA, A. (1994). El ocio turístico en las sociedades avanzadas (Bosch Turismo). Barcelona: Bosch.
 • BAUDRILLARD, J. (1987). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós.
 • BOYRA, J. (2011). El destino turístico y su imagen corporativa en el siglo XXI. Dins (Ed.), Identidad corporativa: consideraciones sobre el capital-imagen de la empresa (, p. 43-67). Barcelona: Astro uno.
 • BURNS, P. (1999). An introduction to tourism & anthropology (Routledge,). Londres.: Routledge, Londres..
 • COHEN, E (1988). Authenticity and commoditization in tourism’. Annals of Tourism Research, , , nº 15(), 371-386
 • COLEMAN, S y CRANG, M. (2002). Tourism. Between place and performance. (Oxford, New York ). Bergham Books.
 • DEBORD, G. (2003). La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos.
 • FUSTÉ,F. (2014). La gastronomia com a fenomen . Dins (Ed.), El turisme cultural: ordenació, gestió i rendibilitat de les destinacions (, p. 27-32). Barcelona: Escola Universitària Formatic Barcelona.
 • JAFARI, J. (1989). Modelos de turismo: los aspectos socioculturales’. Anthropologies, 2(1), 31-38
 • MARTÍNEZ QUINTANA, V. (2009). Multiculturalismo en las sociedades del ocio (Ediciones Académicas). Madrid: Ediciones Académicas.
 • RUBIO GIL, A. (coord.) (2003). Sociología del turismo (Ariel Turismo). Barcelona: Ariel Turismo.
 • URRY, John, (1990). The tourist gaze leisure and travel in contemporary societies (London Sage Pubns). London: London Sage Pubns.
 • VEBLEN, T. (1971). Teoría de la clase ociosa (Ed. Fondo de Cultura). México.: Ed. Fondo de Cultura Económica.
 • MURPHY, P. E. (1994). Tourism and sustainable development. Dins Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford (Ed.), Global tourism. The next decade (, p. 274-290). Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford.
 • SASSEN, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Madrid: Siglo XXI..
 • SWINGLEHURST, E. (1994). Face to face: the socio-cultural impacts of tourism. Dins Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford (Ed.), Global tourism. The next decade (, p. 92-102). Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
aprendre a cercar, analitzar, sintetitzar, redactar i exposar individualment i en equip diferents continguts relacionats amb l'assignatura treball de recerca individual i en grup 20
desenvolupar un treball de recerca tan de forma individual com en equip aprendre a organitzar-se en equip per desenvolupar un treball de recerca 10
llegir i participar activament en els debats a les sessions presencials i remotes treball individual 10
prova individual escrita -1 Es tindrà en compte tant el domini del tema com pensament lògic i l'esperit crític com les faltes d'ortografia i els errors d'expressió. 30
prova escrita individual- 2 Es tindrà en compte tant el domini del tema com pensament lògic i l'esperit crític com les faltes d'ortografia i els errors d'expressió. 30

Qualificació

prova escrita individual - 1: 30%
prova escrita individual - 2: 30%
proves de seguiment, lliurament i presentació del treball en grup: 40%


AVALUACIÓ CONTÍNUA

Es considera avaluació contínua de l’assignatura la suma de les classes expositives, la presentació i/o exposició de treballs individuals i en grup i les proves avaluatòries.
La no assistència a les dates determinades per a la presentació i/o exposició de treballs individuals o en grup i a les proves avaluatòries comportarà un zero en l’avaluació d’aquella prova.
L’alumne podrà optar al procediment d’avaluació única si la mitjana de totes les activitats d’avaluació contínua és inferior a 5, o si decideix no seguir l’avaluació contínua.

Criteris de puntuació relatius a les presentacions orals dels treballs i entrega de treballs escrits:

Adequació dels continguts

Es tindran en compte:

• l’ús de recursos audiovisuals
• Pensament crític
• les faltes d'ortografia
• l'expressió oral

Si l'alumne no entrega qualsevol dels treballs requerits per a l'avaluació, la qualificació per al treball o treballs que manqui/-n serà de 0 i es farà la nota mitjana igualment. Si l’alumne no arriba a superar l’avaluació, caldrà superar l’assignatura per avaluació única.

Es tindrà en compte tant el pensament lògic i l'esperit crític com les faltes d'ortografia i els errors d'expressió.

AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen en el que entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant de la fitxa de l’estudiant com aquella facilitada al llarg de les classes).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà una qualificació de ‘No presentat’ aquell alumne que no faci cap de les activitats avaluatòries previstes durant el curs.

Observacions

En cas de suspendre l'assignatura en 1era convocatòria l'estudiant, per aprovar, haurà de realitzar un examen en el que entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant de la fitxa de l’estudiant com aquella facilitada al llarg de les classes).