Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura de Sociologia del Turisme pretén qualificar i formar a l'estudiant, des d'una perspectiva sociològica, en la reflexió, comprensió i anàlisi de les variables socials i culturals presents en el fenomen turístic. En les societats postmodernes en les que es desenvolupa l'activitat turística, el professional del sector ha de comprendre els canvis que es produeixen en el mateix, identificant-ne els diversos elements que provoquen aquestes transformacions i que articulen les noves tendències que podem observar en l'actualitat. En aquest sentit, estudi de l'assignatura exigeix un seguiment continuat de l'actualitat turística a través dels mitjans de comunicació i fonts de dades disponibles, i un exercici de vinculació reflexiva entre els continguts teòrics sociològics i la realitat quotidiana.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. EL LLOC DEL TURISME EN LA SOCIOLOGIA

          1.1. Objecte i mètode de la sociologia

          1.2. Sociologia actual i atenció creixent al turisme

          1.3. L'estudi sociològic del turisme

          1.4. Conclusions finals

2. PERSPECTIVES TEÒRIQUES EN L'ANÀLISI SOCIOLÒGICA DEL TURISME

          2.1. Problemes conceptuals

          2.2. Aproximacions teòriques a l'estudi sociològic del turisme

                    2.2.1. Enfocaments estructurals

                    2.2.2. Plantejaments subjectivistes

          2.3. Conclusions finals

3. LES BASES DEL TURISME MODERN I EL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME DE MASSES

          3.1. El Grand Tour

          3.2. La influència del Romanticisme

          3.3. Dels balnearis a la costa

          3.4. La invenció del viatge organitzat: Thomas Cook

          3.5. La moda del bronzejat

          3.6. L'accés al turisme de les classes mitjanes i obreres britàniques

          3.7. Turisme de masses: factors estructurals i expressius que condueixen al seu desenvolupament

          3.8. Característiques del model de producció i consum turístic massiu

          3.9. Conclusions finals

4. TRANSFORMACIONS RECENTS EN LA ACTIVITAT I EL COMPORTAMENT TURÍSTICS

          4.1. Turisme de masses versus turisme alternatiu: al voltant dels tòpics

          4.2. Factors socioeconòmics i culturals que contribueixen a la "crisi" del turisme de masses

          4.3. Característiques de l'activitat i comportament turístics "postfordistes" o "postmoderns"

          4.4. Conclusions finals

5. ELS IMPACTES DEL TURISME EN LES SOCIETATS RECEPTORES

          5.1. Definicions i problemes

          5.2. Els impactes socio-culturals

          5.3. El cicle de vida i els processos d'acceptació-rebuig del turisme

          5.4. Impactes del turisme sobre les dimensions culturals

          5.5. Conclusions finals

          5.6. L'impacte del turisme en les societats emissores

          5.7. El concepte de motivació

          5.8. L'estudi de l'experiència turística

          5.9. Conclusions finals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 1 2 3
Lectura / comentari de textos 20 20 40
Prova d'avaluació 2 30 32
Total 23 52 75

Bibliografia

 • Amat Llombart, Pablo y Ramón Fernández, Francisca (2004). CURSOS DE SOCIOLOGIA DEL TURISMO Y DEL OCIO. Tirant Lo Blanch.
 • Morrero Rodríguez, J. Rosa (2009). MANUAL DE SOCIOLOGIA DEL OCIO TURISTICO. Septem Ediciones.
 • Martínez Quintana, Violante (2011). TURISMO Y OCIO EN LAS SOCIEDADES: DINAMISMO, DESARROLLO TURISTICO Y RIESGOS. Ediciones Académicas.
 • Mazón Martínez, Tomás (2001). SOCIOLOGIA DEL TURISMO. Editorial Universitaria Ramón Areces.
 • Rubio Gil, Ángeles (2003). SOCIOLOGIA DEL TURISMO. Ariel.
 • Aramberri, Julio (2011). TURISMO DE MASAS Y MODERNIDAD: UN ENFOQUE SOCIOLOGICO. Centro de Investigaciones Sociológicas.
 • MacCannell, Dean (2003). EL TURISTA: UNA NUEVA TEORIA DE LA CLASE OCIOSA. Melusina.
 • Latiesa, Margarita, García Ferrando, Manuel y Álvarez Sousa, Antón (coords.) (2009). SOCIOLOGÍA DEL OCIO Y DEL TURISMO: TIPOS, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. Universidad de Granada.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició en equip que es realitzarà tenint en compte les pautes que exposarà i marcarà el professor. Les pautes del treball s´especificaràn a classe. 20
1ª Prova d´avaluació Els exàmens es puntuaran amb una nota del 1 al 10. 30
2ª Prova d´avaluació Els exàmens es puntuaran amb una nota del 1 al 10. 30
Lectura 1 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 2 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 3 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 4 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 5 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 6 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 7 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 8 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 9 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2
Lectura 10 Les pautes de l'exercici s´especificaran a classe. 2

Qualificació

- El treball en grup d´anàlisi i presentació a classe s´avaluarà pel professor tenint en compte l´extensió i la qualitat de la presentació i el treball i de les conclusions, ademés de la dificultat del cas i/o tema triats.

- Els exàmens parcials podran constar de 10 preguntes curtes tipus test per avaluar conceptes. Dos preguntes de desenvolupament i tres qüestions a resoldre sobre un text. També podran constar de la resolució d'un cas a la llum dels conceptes estudiats a classe.

- Les lectures es basaran en l'aplicació dels conceptes emprats a classe a partir de texts específics. Aquestes lectures es faran a classe i a casa i caldrà lliurar-los per correu electrònic o eventualment en mà al professor en la data fixada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "NO PRESENTAT" es té en compte com a convocatòria de qualificació. Aquesta NOTA FINAL de l´assignatura comptarà com a nota de qualificació i els estudiants que esgotin les tres convocatòries de qualificació a les que tenen dret, per a superar cadascuna de les assignatures o mòduls, podràn sol.lictar a la Direcció de CETA una quarta i última convocatòria.
Recordeu que no estem parlant de NP com a no presentació d´un treball, examen o exercici, ja que això equival a un 0, sino que estem parlant d´aquesta qualificació com a nota final de l´assignatura.

Observacions

Aquesta assignatura té molts punts en comú amb altres assignatures com ara Dimensió econòmica del mercat turístic, Dimensió socio-cultural del turisme (ambdues de primer) i Planificació territorial i polítiques turístiques, de segon. És indispensable haver assimilat els conceptes i el contingut d'aquestes assignatures, així com haver a les classes per poder aprendre i assimilar tot el contingut i exemples de Sociologia del Turisme

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Planificació territorial i polítiques turístiques