Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu dotar a l'alumne d'uns conceptes bàsics en Història de l'Art que el permetin identificar,conèixer i comprendre les diferents manifestacions plàstiques que s´han convertit en recursos fonamentals dins l'àmbit del turisme cultural.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup T

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTHER ALSINA GALOFRE
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. ART I TURISME

          1.1. L'art com a document històric, social, patrimonial i turístic.

          1.2. La funció de l'art. Tipologies artístiques.

          1.3. L'art i el turisme cultural. Rutes artístico-turístiques destacades.

2. ART ANTIC

          2.1. Art prehistòric

                    2.1.1. Context històric i característiques principals.

                    2.1.2. Pintura parietal, escultura, ceràmica i art mobiliari.

                    2.1.3. L'arquitectura megalítica.

                    2.1.4. L'Edat dels Metalls: La civilització celta i ibèrica.

                    2.1.5. Principals manifestacions artístiques.

          2.2. Primeres civilitzacions

                    2.2.1. Context històric i característiques principals.

                    2.2.2. Mesopotàmia: Arquitectura, escultura i arts sumptuàries.

                    2.2.3. Egipte: L'art dels faraons.

                    2.2.4. Principals manifestacions artístiques.

          2.3. Art clàssic: Grècia

                    2.3.1. Context històric i característiques principals.

                    2.3.2. Els antecedents: Creta i Micenes.

                    2.3.3. Urbanisme, arquitectura, escultura, ceràmica i mosaic.

                    2.3.4. Manifestacions artístiques destacades.

          2.4. Art clàssic: Roma

                    2.4.1. Context històric i característiques principals.

                    2.4.2. L'antecedent: l'art etrusc.

                    2.4.3. Urbanisme, arquitectura, escultura, pintura, ceràmica i mosaic.

                    2.4.4. L'art paleocristià.

                    2.4.5. Principals manifestacions artístiques.

3. ART MEDIEVAL

          3.1. Art bizantí

                    3.1.1. Context històric i característiques principals.

                    3.1.2. Arquitectura, pintura, mosaic i arts sumptuàries. Principals manifestacions artístiques.

          3.2. Art islàmic i mudèjar

                    3.2.1. Context històric i característiques principals.

                    3.2.2. Princpals manifestacions artístiques.

          3.3. Art preromànic

                    3.3.1. Context històric i característiques principals.

                    3.3.2. Art visigòtic, asturià i mossàrab.Principals manifestacions artístiques.

          3.4. Art romànic

                    3.4.1. Context històric i característiques principals.

                    3.4.2. Castells, catedrals, monestirs i esglèsies. Pintura i escultura.Principals manifestacions artístiques.

          3.5. Art gòtic

                    3.5.1. Context històric i característiques principals.

                    3.5.2. Les grans catedrals gòtiques. Dèu és llum. Escultura i pintura. Principals manifestacions artístiques.

4. ART MODERN

          4.1. Art renaixentista

                    4.1.1. Quatrocento i Cinquecento.Context històric i característiques principals.L'Humanisme.

                    4.1.2. Palaus, viles, pintura i escultura. Principals manifestacions artístiques.

          4.2. Art barroc i rococó.

                    4.2.1. Context històric i característiques principals.El moviment i la teatralitat el l'arquitectura, escultura i pintura. Principals manifestacions artístiques.

                    4.2.2. El segle d'Or espanyol

5. ART CONTEMPORANI

          5.1. Neoclassicisme i Romanticisme.

                    5.1.1. Context històric i característiques principals.

                    5.1.2. Arquitectura, pintura i escultura. Principals manifestacions artístiques.

          5.2. Realisme i Modernisme.

                    5.2.1. Context històric i característiques principals.L'at Nouveau, Sezessionstil, Modern Style...El Modernisme a Catalunya.

                    5.2.2. Arquitectura, pintura. escultura i arts menors. Manifestacions artístiques principals.

          5.3. Les Primeres Avantguardes

                    5.3.1. Context històric i característiques principals.Fauvisme, Expressionisme, Cubisme, Surrealisme, Abstracció...

                    5.3.2. Principals manifestacions artístiques.

          5.4. De la segona meitat del S.XX a l'actualitat.

                    5.4.1. Context històric i característiques principals.Pop Art, Art povera...tendències postmodernes. Fotografia i cinema.

                    5.4.2. Principals manifestacions artístiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 11 28 39
Classes participatives 4 15 19
Classes pràctiques 3 14 17
Total 18 57 75

Bibliografia

 • Història universal de l'art.11 vols. (1993). Barcelona: Planeta.
 • Història de l'art català.10 vols. (1993). Barcelona: Edicions 62.
 • Summa Artis, Historia General del Arte. (45 volumens) (2000). Barcelona: Espasa Calpe.
 • GOMBRICH, Ernest. (1997). Historia del arte. . Madrid: Debate.
 • HARTT, F. (1989). Arte. Historia de la pintura, escultura y arquitectura.. Madrid: Akal.
 • HAUSER, Arnold. (1974). Historia social de la literatura y del arte.. Madrid: Guadarrama.
 • PANOFSKY, E. (1983). El Significado en las Artes Visuales. Madrid: Alianza Editorial.
 • RIVERA (1997). Manual de técnicas artísticas. Madrid: Historia 16.
 • Sureda, Joan (1997). Historia del Arte español. (10 volums). Barcelona: Planeta.
 • WOODFORD, Susan. (1999). Cómo mirar un cuadro. . Barcelona: Gustavo Gili.
 • YARZA,J. (1997). Fuentes de la Historia del Arte. Madrid: Historia 16.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Les classes són presencials. El professor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne.Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L'assistència a classe és obligatòria i representa un 5% de la nota final. Si l'alumne suma més de tres faltes SENSE JUSTIFICAR, perdrà aquest 5% de la seva nota. 5
Prova teòrica Examen teòric del contingut de l'assignatura 25
Participació Participació a classe i/o en activitats fóra de l'aula 20
Treball 1: Anàlisi d'un tema a partir d'un estudi de cas proposat en el contingut de l'assignatura Es treballarà en equip o individual 25
Treball 2: Informe analitzant una exposició artística o una sortida feta al llarg de la impartició de l'assignatura Treball individual 25

Qualificació

Els criteris d'avaluació són els següents:

- 5% assistència a classe i 20% participació

- 50% sumant els dos treballs.

- 25% prova teórica.

Els treballs poden ser individuals o en grups de 3/4 persones máxim. Es valorarà la part escrita i/o possible presentació oral.

És indispensable fer totes les proves d'avaluació contínua per a ser avaluat.

La qualificació final és la suma de totes les puntuacions; s'aprova l'assignatura amb un 5.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:

Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.