Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup T

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.

Continguts

1. El guia turístic

          1.1. Aproximació a la figura i a la professió

                    1.1.1. Tipus de guia (local, de ruta, tranferista…)

                    1.1.2. Funcions, objectius, i missió del guia turístic

          1.2. El viatge, circuit, excursió, o visita

                    1.2.1. Preparació –sortida –desenvolupament -fi

                    1.2.2. Tasques a realitzar

                    1.2.3. Els clients (agències de viatges, associacions, empreses, administracions...)

                    1.2.4. Informació, documentació, gestions prèvies a un viatge

                    1.2.5. Mapes, plànols, rutes, itineraris, programes de visita

                    1.2.6. Tipus de viatge i serveis (estances, circuits, excursions radials, facultatives, panoràmiques…)

                    1.2.7. Mitjans de transport (autocar, avió, vaixell, visites a peu)

                    1.2.8. Allotjament, hotels, restaurants, pensió alimentària

                    1.2.9. Temps guiat i temps lliure. Compres.

                    1.2.10. Imprevistos (robatoris, avaries, pèrdues…).

          1.3. Dinàmica de grups

                    1.3.1. El grup turístic

                    1.3.2. Tipologia de grups i de clients

                    1.3.3. Gestió i atenció del grup

                    1.3.4. Resolució de problemes (puntualitat, aire condicionat…)

                    1.3.5. Queixes i reclamacions

                    1.3.6. El guia com a cap absolut d’un viatge

          1.4. Tècniques de comunicació

                    1.4.1. La comunicació verbal i no verbal

                    1.4.2. Transmissió del missatge

                    1.4.3. Diversitat d’espais (oberts, tancats...)

                    1.4.4. Obstacles en la comunicació

                    1.4.5. Tècniques per parlar en públic

          1.5. Les explicacions

                    1.5.1. Preparació, documentació, realització de les explicacions

                    1.5.2. Temes a explicar

                    1.5.3. Informacions teòriques i pràctiques

                    1.5.4. Des de les qüestions més generals als detalls “in situ”.

          1.6. Reglamentació i organismes de la professió de guies de turisme

                    1.6.1. Lleis internacionals, nacionals i autonòmiques

                    1.6.2. El cas de Catalunya

                    1.6.3. Associacions professionals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 9 0 9
Elaboració de treballs 0 26 26
Lectura / comentari de textos 2 5 7
Prova d'avaluació 4 12 16
Sortida de camp 2 9 11
Visionat/audició de documents 1 5 6
Total 18 57 75

Bibliografia

  • Cassedy, Kathleen (cop. 1992 ). Tour guide training : a planning guide and a model course. San Francisco: Pacific Asia Travel Association. Catàleg
  • Galí Espelt, Núria; Majó Fernández, Joaquim (1999). El Guiatge turístic. . Girona: Publicacions de la UDG.
  • LÓPEZ ARRANZ, JOSÉ (2002). Manual del guía. Barcelona: Laertes.
  • PICAZO, CARLOS. (1996). Asistencia y guía a grupos turísticos. Madrid: Síntesis.
  • REILY COLLINS, VERITÉ. (2000). Becoming a tour guide. London: Continuum.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Les classes són presencials. El professor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne. Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L'assistència a classe és obligatòria i representa un 5% de la nota final. Si l'alumne suma més de tres faltes sense justificar, perdrà aquest 5% de la seva nota. 5
Exercici 1: Sortida de camp. Les sortides pràctiques serveixen perquè els alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits de com s´ha de comportar un guia. 15
Exercici 2: Lectura i anàlisi de textos escrits. Aquestes lectures es complementen amb l'entrega de comentaris escrits. 15
Exercici 3: Visionat i estudi de documents audiovisuals. Aquesta activitat es omplement amb l'entrega de comentaris escrits. 15
L'alumne realitzarà un treball de curs, de forma individual o en equip. El tema d'aquest treball es basarà en el temari de l'assignatura. Haurà de seguir una metodologia científica i es presentarà a classe. 20
Prova 1 Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
Prova 2 Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15

Qualificació

Els criteris d'avaluació són els següents:

- Dues proves escrites que representaran el 30% de la nota (15%
cadascuna).
- Un treball de curs individual o en grup que valdrà el 20% de
la nota final.
- Realització de tres exercicis que en total computaran un 45% (15% cada un d'ells).
- L'assistència a les classes es puntua en un 5%.

Els exercicis es poden realitzar a classe o a casa. Els primers, es faran i s'entregaran EXCLUSIVAMENT a classe, ja que representen una nota d'avaluació contínua. Els treballs que es facin a casa tindràn una data màxima d'entrega, ja sigui presentant els documents impresos o per correu electrònic.


Les proves escrites consistiran en cinc preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna. Es poden consultar els apunts.

Criteris de participació en l'avaluació contínua:

1) No hi ha recuperació.
2) L'alumne que no seguexi l'avaluació contínua o que no hagi cobert un mínim d'un 70% de la nota total, haurà de presentar-se a examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.