Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Coneixement i recerca de fons documentals en l´àmbit turístic. Tècniques d´emmagatzenament de dades i de la seva difusió. Tècniques d´atenció al client
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ORIOL ALONSO CANO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%), Anglès (0%)

Competències

  • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
  • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. La informació Turística. Identificació del servei i els seus clients

          1.1. Què és la informació turística?

          1.2. Necessitats de la informació turística.

          1.3. Procés del consum de la informació turística.

          1.4. Característiques i diferències de la prestació del servei d'informació: l'informador i el guia.

2. El paper de les administracions públiques en els serveis d'informació turística: La destinació turística.

          2.1. Concepte d'espai/destinació turística.

          2.2. Les administracions públiques i els serveis d'informació.

          2.3. Concepte i breu història de les oficines de turisme.

          2.4. Tipus d'oficines de turisme

3. Les oficines d'informació turística.Identificació del servei i els seus clients.

          3.1. Missió,funcions i actuació de les oficines.

          3.2. Els clients de les oficines d'informació.

          3.3. Activitats que desenvolupen.

          3.4. Organització interna.

          3.5. Impacte de les noves tecnologies a les oficines de turisme.

4. La Qualitat de la informació turística. L’ excel•lència en la informació.

          4.1. 4.1. Què és la qualitat?. Una marca de qualitat.

          4.2. El sistema ICTE. Una norma de qualitat per les oficines de turisme.

          4.3. Altres models de qualitat per les oficines de turisme.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 9 0 9
Elaboració de treballs 0 26 26
Prova d'avaluació 4 12 16
Sortida de camp 4 14 18
Visionat/audició de documents 1 5 6
Total 18 57 75

Bibliografia

  • MIRALBELL.ORIOL (2007). Gestión de oficinas de turismo. Barcelona: UOC.
  • PLANELLS, MARGARITA. CRESPI, MONTSERRAT (2004). Información turística en destino.. Madrid: Síntesis.
  • SHELDON,PAULINE J (1997). Tourism information technology. Oxon,uk: CAB International.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Les classes són presencials.El professor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne. Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L'assistència a classe és obligatòria i representa un 5% de la nota final. Si l'alumne suma més de tres faltes SENSE JUSTIFICAR, perdrà aquest 5% de la seva nota. 5
Exercici 1. Sortida pràctica per visitar alguna oficina de turisme o Centre d'Interpretació que haurem estudiat durant el curs. És obligatòria l'assistència a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa. 15
Exercici 2. Lectura i anàlisi de textos. Aquestes lectures es complementaràn amb l'entrega d'un comentari de text escrit. 15
Exercici 3. Visionat i estudi de documents audiovisuals. L'alumne haurà de treballar aquests materials realitzant exercicis escrits. 15
L'alumne realitzarà un treball de curs, de forma individual o en equip. El tema d'aquest treball es basarà en el temari de l'assignatura i es decidirà entre els alumnes i el professor. Haurà de seguir una metodologia científica. 20
Prova 1 Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
Prova 2 Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15

Qualificació

Els criteris d'avaluació són els sugüents:

- Dues proves escrites amb un valor del 15% cadascuna.
- Un treball de curs individual o en grup que valdrà el 20% de la nota final.
- Realització de diferents exercicis i sortides que en total computaran un 45%.
- L'assistència a les classes es valorarà en un 5%.


Els exercicis es poden realitzar a classe o a casa. Els primers, es faran i s'entregaran EXCLUSIVAMENT a classe, ja que representen una nota d'avaluació contínua. Els treballs que es facin a casa tindràn una data màxima d'entrega, ja sigui presentant els documents impresos o per correu electrònic.

Els examens consistiran en cinc preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna.

Criteris de la participació en l'avaluaió contínua:

1) No hi ha recuperació.
2) L'alumne que no segueixi l'avaluació contínua o que no hagi cobert un mínim d'un 70% de la nota total, haurà de presentar-se a examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.