Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Desenvolupar la capacitat per organitzar i coordinar tècniques per promoure el desenvolupament eficient del personal d´una empresa turística. Saber promoure una actitud positica i favorable entre el personal envers l´empresa per fidelitzar personal però també la pròpia empresa. Es tracta de compenetrar el recurs humà amb el procés productiu de l´ empresa, fent que aquest últim sigui més eficaç com a resultat de la selecció i la contractació.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític

Continguts

1. De la direcció de personal a la direcció de persones. Funcions de l'àrea.

          1.1. La funció de personal: el taylorisme.

          1.2. La direcció de relacions laborals.

          1.3. La gestió de recursos humans.

          1.4. Direcció de persones.

          1.5. Planificació estratègica dels recursos humans.

          1.6. Funcions de l'àrea.

2. APT: competències.

          2.1. Disseny, anàlisi i avaluació dels llocs de treball.

          2.2. Tipus de competències.

3. El contracte de treball. Modalitats de contractació.

4. Sistemes de selecció de personal.

          4.1. Fonts de reclutament.

          4.2. El procés de selecció.

          4.3. Tipus d'entrevistes.

          4.4. Incorporació a l'empresa.

5. Planificació i estimació de plantilles.

6. Representació dels treballadors. Relacions laborals.

          6.1. Normativa laboral.

          6.2. Drets i deures laborals básics

          6.3. Representació dels treballadors.

          6.4. Relacions laborals.

7. La nòmina, cotitzacions a la Seguretat Social. Altres sistemes de remuneració.

          7.1. La retribució. Modalitats.

          7.2. Estructura de la nòmina.

          7.3. El sistema de la Seguretat Social.

          7.4. Inscripció, afiliació, altes i baixes del Règim General de la Seguretat Social.

          7.5. Determinació de la base de cotització. Cotitzacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 9 39
Prova d'avaluació 0 38 38
Resolució d'exercicis 7 16 23
Total 37 63 100

Bibliografia

 • Westerman, John y Donoghue, Pauline (1989). Managing the human resource. Englewood Cliffs: Prentice Hall International.
 • Barranco, Francisco Javier (1993). Planificación estratégica de recursos humanos. Del marketing interno a la planif. Madrid: Pirámide.
 • Bernardin, H. John y Russell, Joyce E. A (1993). Human Resource Management. An Experimental Approach. New York: McGraw-Hill.
 • Elorduy Mota, J.I. (1993). Estrategia de empresa y recursos humanos. Una visión dinámica de la empresa. Madrid: McGraw-Hill.
 • Huete, Luis María y Debaig, Michel (1995). Hacia un nuevo paradigma de gestión. McGraw-Hill.
 • Joseph A. Petrick y Diana S (1997). Calidad Total en la Dirección de Recursos Humanos. Ediciones Gestión 2000.
 • Louart, Pierre (1994). Gestión de los Recursos Humanos. Ediciones Gestión 2000.
 • Puchol, Luis (1993). Direccion y Gestion de Recursos Humanos. Madrid: ESIC.
 • William B. Werther, Jr. y Keith Davis (1987). Administración de Personal y Recursos Humanos. McGraw-Hill.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
QÜESTIONARI 1. Temes 4 i 6. Prova individual. Percentatge sobre la nota global: 25%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 25
QÜESTIONARI 2. Temes 1, 2 i 3. Prova individual. Percentatge sobre la nota global: 20%. Els criteris d'avaluació són: la integració dels continguts en les diverses activitats, l'adequació als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció i claredat d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals (com a presentació, format, utilització de peus de pàgina, encapçalats i notes), inherents a la presentació de qualsevol document en l'àrea professional i, òbviament, en l'àmbit universitari. 20
CAS PRÀCTIC 1. Exercici individual. Crítica d'una pel·lícula. Percentatge sobre la nota global: 20%. Els alumnes, de forma individual, han de fer una crítica de la pel·lícula que s'exposarà a classe en la que analitzin i comparin els diversos sistemes de selecció de recursos humans. Valor Màxim: 10. 20
CAS PRÀCTIC 2: Prova individual. Exercici d'estimació de plantilles i despeses de personal. Percentatge sobre la nota global: 30%. Cas pràctic individual d'estimació de plantilles i càlcul de despeses de personal. 30
ASSISTÈNCIA a les classes expositives. Percentatge sobre la nota global: 5%. L´assistència a classe s´enten com a participativa i es valorarà amb un 5% de la nota total. Es controlarà mitjançant llistes d´assistència. 5

Qualificació

En els estudis de casos pràctics es valora contingut i presentació formal.
Totes les notes son sobre 10 punts i tenen la seva equivalència en percentatge en aquest apartat d´avaluació.

Assignatures recomanades

 • Comptabilitat d'empreses turístiques
 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme
 • Gestió d'empreses d'allotjaments i de restauració
 • Gestió d'empreses d'intermediació