Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L´assignatura preten explicar, en primer lloc, el procediment habitual per realitzar una planificació d´un territori com a destinació turística, els elements a considerar, les fases del plantejament, i els efectes esperats. En segon lloc, tracta d´introduir l´alumnat en els aspectes relacionats amb les diferents polítiques turístiques impulsades des de les administracions públiques, amb especial referència a les polítiques turístiques de l´Estat espanyol, i de Catalunya en particular.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GEMMA MOLLEVÍ BORTOLÓ  / ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL i POLÍTIQUES TURÍSTIQUES

          1.1. El concepte de planificació territorial

          1.2. Els agents implicats en la planificació territorial

          1.3. Objectius de la planificació territorial.

          1.4. La Política Turística. Exemples

2. EL PROCÉS DE LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL.

          2.1. Definició del territori a planificar. Pla de desenvolupament territorial i Pla estratègic Turístic

          2.2. Pla desenvolupament territorial: fase preparatòria

          2.3. Pla desenvolupament territorial: fase de realització

          2.4. Pla desenvolupament territorial: fase de seguiment i control

3. IMPACTS TURÍSTICS DE LA PLANIFICACIÓ I DE LES POLÍTIQUES TURÍSTIQUES

          3.1. Conceptes

          3.2. Sostenibilitat i capacitat de càrrega turística.

          3.3. Impacte del turisme en el territori. Impacte del pla territorial en el turisme.

          3.4. Impacte del turisme en les ciutats. Exemple de casos.

4. ESTUDI DE CASOS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 29 96 125
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 34 116 150

Bibliografia

 • Antón Clavé, Salvador i González Reverté, F. (coordinadors) (2005). Planificación Territorial del turismo. Editorial UOC.
 • Bigné, E. y otros (2000). Márketing de los destinos turísticos. Madrid.: ESIC editorial.
 • Gunn, C.A. (2002). Tourism plannig (4ª edició). New York: Routledge - Francis & Taylor Books.
 • OMT (2005). Indicadores del desarrollo sostenible para los destinos turísticos. Madrid: OMT.
 • Priestley, G.; Llurdés, J.C. (2007). Estrategia y gestión del turismo en el Municipio.. Servei de publicacions UAB. Bellaterra..
 • Pujadas, R. i Font, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. . Madrid: Sintesis.
 • Rendon, M.L. (2006). Desarrollo turístico municipal. Tomos I y III.. Lima.: MLRP Editor..
 • Valls, J.F. (2004). Gestión de destinos turísticos sostenibles. Barcelona.: Gestión 2000..
 • Boullón, R. C. (1997). Planificación del espacio turístico. Trillas..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1. Les pautes de l'exercici s´especificaran en la presentació de l'exercici a l'aula 20
Pràctica 2. Les pautes de l'exercici s´especificaran en la presentació de l'exercici a l'aula 30
Pràctica 3. Les pautes de l'exercici s´especificaran en la presentació de l'exercici a l'aula 25
Activitat escrita. Activitat escrita que valorà l'adquisició dels coneixements 20
Assistència a les classes. S'avalua la participació a classe, els exercicis que es puguin realitzar, els debats, etc. 5

Qualificació

- Les activitats s´avaluaran pel professor tenint en compte l´extensió i la qualitat de les mateixes (part escrita, part oral si n'hi ha), on tindrà major per les conclusions i valoracions i la dificultat del tema triat.

- L'activitat escrita constarà d'un nombre de preguntes curtes tipus test per avaluar conceptes i de dos preguntes de desenvolupament sobre un text o la resolució d'un cas a la llum dels conceptes estudiats a classe.

- L'Anàlisi dels continguts dels estudis de casos es basarà en l'aplicació dels conceptes emprats a classe a casos reals de destinacions turístiques.

- L'alumne podrà triar entre avaluació contínua i avaluació final. En el primer cas, avaluació contínua, totes les pràctiques i l'activitat escrita són obligatòries i l'assistència a classe ha de superar la meitat de les classes.
En el segon cas, avaluació final, l'alumne s'ha de posar en contacte amb el docent durant les primeres semanes de l'inici del segon semestre per a ser informat de com serà l'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "NO PRESENTAT" es donarà a l'alumne que no segueixi ni l'avaluació contínua ni l'avaluació final.
La nota "NO PRESENTAT" es té en compte com a convocatòria de qualificació. Aquesta NOTA FINAL de l´assignatura comptarà com a nota de qualificació i els estudiants que esgotin les tres convocatòries de qualificació a les que tenen dret, per a superar cadascuna de les assignatures o mòduls, podràn sol.lictar a la Direcció de CETA una quarta i última convocatòria.
Recordeu que no estem parlant de NP com a no presentació d´un treball, examen o exercici, ja que això equival a un 0, sino que estem parlant d´aquesta qualificació com a nota final de l´assignatura.

Observacions

Aquesta assignatura té molts punts en comú amb altres assignatures com ara màrqueting de les destinacions turístiques o la pròpia assignatura de destinacions turístiques. És indispensable l´assimilació de conceptes d´una i altra, així com l´assistència a les altres dues per poder aprendre i assimilar tot el contingut i exemples de la planificació i política turístiques.

Assignatures recomanades

 • Destinacions turístiques
 • Màrqueting de les destinacions turístiques