Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Identificar les principals destinacions turístiques segons la tipologia a la que pertanyen, remarcant els seus valors diferencials que les fan singulars. Analitzar l'infuència i l'impacte del turisme en la configuració espaial i urbanística de les destinacions. Estudiar les característiques específiques de la demanda aplicada a les diferents modalitats de destinacions, aixi com la consequent evolució i adaptació de l'oferta. Avaluar la sostenibilitat del desenvolupament turístic amb un sentit crític.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA PUCHE CAPELLA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. TEMA 1- LOS DESTINOS TURÍSTICOS

          1.1. Concepto de destino turístico

          1.2. Los agentes del destino turístico

          1.3. Componentes del destino turístico

          1.4. Recursos, infraestructuras y servicios turísticos

          1.5. Oferta y demanda

2. TEMA 2- DESTINOS DE SOL Y PLAYA

          2.1. Características de los destinos de sol y playa

          2.2. La demanda de sol y playa

          2.3. La oferta de sol y playa

          2.4. Destinos destacados

3. TEMA 3 DESTINOS DE TURISMO NATURAL

          3.1. Características fundamentales

          3.2. Destinos destacados

          3.3. El turismo ecoétnico

4. TEMA 4- DESTINOS DE TURISMO CULTURAL

          4.1. Características de los destinos de turismo cultural

          4.2. Turismo arqueológico

          4.3. Turismo histórico y artístico

          4.4. Turismo cinematográfico

          4.5. Turismo literario

          4.6. Turismo gastronómico y enológico

          4.7. Destinos principales

5. TEMA 5- DESTINOS DE TURISMO ACTIVO, DEPORTIVO Y DE AVENTURA

          5.1. Características d elos destinos de deporte y aventura

          5.2. Tipologías y ejemplos.

          5.3. El turista aventurero

6. TEMA 6- OTROS DESTINOS TURÍSTICOS

          6.1. Los destinos de turismo de salud

          6.2. Los destinos de turismo religioso

          6.3. Los destinos de turismo de congresos

          6.4. Los destinos de turismo industrial

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 6 11
Classes expositives 43 0 43
Elaboració de treballs 9 18 27
Prova d'avaluació 6 20 26
Sortida de camp 23 20 43
Total 86 64 150

Bibliografia

 • ANTON CLAVÉ, Salvador (2008). Destinacions turístiques. Barcelona: UOC.
 • ANTON CLAVÉ, Salvador (1997). La urbanización turística. . Documents de Geografia. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, (32),
 • BLASCO PERIS, Albert (2006). Tipologías turísticas. Girona: Publicacions de la UDG.
 • BOUILLON, R. (1990). Planificación de espacios turísticos.. México: Trillas.
 • DE LA CALLE, Manuel (2006). La ciudad histórica como destino turístico. Ariel.
 • EJARQUE, Josep (2005). Destinos turísticos de éxito: diseño, creación, gestión y marketing. Síntesis.
 • ESPAÑA AGUADO, Joaquín (2002). La caza, un negocio a tener en cuenta.. Editur, (2218),
 • ESTEVE SECALL, Rafael (2002). Turismo y religión. Aproximación a la historia del turismo religiosa. Málaga: Universidad de Málaga.
 • FERNÁNDEZ FUSTER, Luis (1991). Geografía general del turismo de masas.. Madrid: Alianza Universidad..
 • ROSADO COBIÁN, Carlos Manuel, QUEROL FERNÁNDEEZ, Piluca (2006). Cine y turismo: una nueva estrategia de promoción. Spain Film Comission.
 • V.V.A.A. (2008). Destinos turísticos: viejos problemas ¿nuevas soluciones?. Universidad de Castilla-La Mancha.
 • VALLS, Agustí (2002). Turismo náutico: las estancias activas en el mar como producto turístico.. Editur, (2192),
 • VIDAL CASELLES, Dolors (2002). Cultura i turisme. Girona: Xarxa d'Escoles de Turisme. Universitat de Girona..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ASSISTENCIA. Les classes són presencials. El professor exposarà el contingut dels temes amb la presa d'apunts per part de l'alumne.Igualment es consideren participatives, ja que la intervenció i l'assistència de l'estudiant serà fonamental. L'assistència a classe és obligatòria i representa un 5% de la nota final. Si l'alumne suma més de tres faltes SENSE JUSTIFICAR, perdrà aquest 5% de la seva nota. 5
Sortida de camp 1.Sortida pràctica per visitar un recurs o destinació turística. Ès obligatòria l'assist`rncia a la sortida de camp i la posterior realització d'una memòria de la mateixa. 15
Sortida de camp 2. Sortida pràctica per visitar un recurs o destinació turística Ès obligat'oria l'assistència a la sortida i la posterior realitzaci´´o d'una memòria de la mateixa. 15
Prova 1 Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
Prova 2 Els continguts del temari exposats pel professor seran avaluats en aquesta prova. 15
DOSSIER D'EXERCICIS. Lectura i anàlisi d'articles i documents audiovisuals Es complementaràn amb l'entrega de comentaris escrits. 15
L'alumne realitzarà un treball de curs, de forma individual o en equip El tema d'aquest treball és basarà en el temari de l'assignatura i es decidirà entre els alumnes i el professor. Haurà de seguir una metodologia científica. 20

Qualificació


Els criteris d'avaluació són els següents:

- Dues proves escrites que representaran el 30% de la nota (15%
cadascuna).

- Un treball de curs individual o en grup que valdrà el 20% de
la nota final.

- Realització de diferents exercicis que en total computaran un
15%.
- Dues sortides amb posterior entrega de memòria que que es valoraranamb un total del 30%.

- L'assistència a les classes es puntua en un 5%.

Els exercicis es poden realitzar a classe o a casa. Els primers, es faran i s'entregaran EXCLUSIVAMENT a classe, ja que representen una nota d'avaluació contínua. Els treballs que es facin a casa tindràn una data màxima d'entrega, ja sigui presentant els documents impresos o per correu electrònic.


Les proves escrites consistiran en cinc preguntes de desenvolupament valorades en dos punts cadascuna. Es poden consultar els apunts.

Criteris de participació en l'avaluació contínua:

1) No hi ha recuperació.
2) L'alumne que no seguexi l'avaluació contínua o que no hagi cobert
un mínim d'un 70% de la nota total, haurà de presentar-se a
examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solament l'alumne que no tingui cap nota, constarà com N.P. en la qualificació final.

Assignatures recomanades

 • Dimensió territorial del turisme
 • Geografia turística mundial
 • Gestió de patrimoni cultural
 • Màrqueting de les destinacions turístiques
 • Patrimoni turístic de Catalunya