Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A1)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
PAULA IGAREDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA LOVATI
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. 1. CONTINGUTS PRAGMÀTICS I FORMALS ESPECÍFICS DEL NIVELL

          1.1. A.COMPETÈNCIA PRAGMÀTICA:

                    1.1.1. Saludar-se y presentar-se a algú-preguntar el nom.

                    1.1.2. . Deletrejar-demanar els números de telèfon.

                    1.1.3. Demanar alguna cosa- expressar el que (no) t’agrada

                    1.1.4. localitzacions geogràfiques- presentar a un tercer

                    1.1.5. Parlar de quantitats i preus

                    1.1.6. Demanar i dir l’hora- parlar de les aficions, quedar amb algú

                    1.1.7. Presentar a la familia- descriure una foto. Descriure alguna cosa.

                    1.1.8. Parlar de roba

                    1.1.9. Informar a algú per arribar algun lloc determinat.

                    1.1.10. Parlar de la rutina diària.

                    1.1.11. Parlar dels medis de comunicació

                    1.1.12. Donar indicacions temporals. Indicar i informar de la data

                    1.1.13. Donar directrius i indicacions per arribar a diferents destinacions

                    1.1.14. Convidar, acceptar o rebutjar una inivitació. Felicitar, regalar. Parlar de festivitats i comparar

                    1.1.15. Parlar d'aspectes culturals

                    1.1.16. Parlar del passat. Donar informacions biogràfiques

                    1.1.17. Parlar sobre el temps

                    1.1.18. Escriure un correu electrònic

                    1.1.19. Parlar sobre les diferents parts del cos. Parlar del nostre estat físic i anímic

                    1.1.20. Oferir ajut

                    1.1.21. Descriure les vivendes. Parlar dels diferents tipus d'habitatge

                    1.1.22. Argumentar

          1.2. B. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:

                    1.2.1. L’article determinat i indeterminat

                    1.2.2. El verb: conjugació regular

                    1.2.3. Reconéixer diferents tipus de paraules. L'accent de la paraule i de l’oració

                    1.2.4. Tipus d’oracions(enunciatives, interrogatives(W-Fragen /Ja/Nein)- l’ordre i construcció dels diferents elements constitutius de l’oració.

                    1.2.5. La negació amb nicht i kein

                    1.2.6. Los verbos sein i haben i nom de països

                    1.2.7. La formació del plural

                    1.2.8. El complement d’acusatiu

                    1.2.9. Els verbs separables- l’estructura oracional amb verbs separables

                    1.2.10. Els pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu.

                    1.2.11. Preposicions amb datiu i acusatiu

                    1.2.12. Els possessius

                    1.2.13. Preposicions amb datiu i acusatiu

                    1.2.14. Welch-/dies- en nominatiu i acusatiu

                    1.2.15. Números ordinals

                    1.2.16. Ús de "man"

                    1.2.17. Oracions amb complement temporal

                    1.2.18. Estructura oracional amb els verbs modals

                    1.2.19. Els verbs modals: können, müssen, dürfen, wollen, sollen

                    1.2.20. L'Imperatiu (diferents usos)

                    1.2.21. Preposicions amb datiu o acusatiu

                    1.2.22. Intrducció del Perfekt i Präteritum del sein, haben, es gibt, i dels verbs modals.

                    1.2.23. Introducció a les oracions subordinades: weil-obwohl

2. CONTINGUTS ESPECÍFICS DE "DEUTSCH FÜR TOURISMUS"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 123 27 150
Total 123 27 150

Bibliografia

 • Alke, Ina (2005). Tangram 1A und 1B.. Hueber.
 • Dreke, Michael (2000). Wechselspiel. Langendscheidt.
 • Hermann Funk, Michael Koenig (2009). Schritte 1. Hueber.
 • Reimann, Monika (2000). Gramática esencial del alemán. Hueber.
 • Varis autors (2005). Themen aktuell 1 und 2. Hueber.
 • Varis autors (2007). Studio D. Cornelsen.
 • Varis autors (2007). Klipp und Klar. Hueber.
 • Varis autors (2006). Grammatik mit Sinn und Verstand. Klett.
 • Varis autors (2011). Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie. Cornelsen.
 • Varis autors (2010). Deutsch im Hotel. Gespräche führen. Hueber.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d´avaluació d'expressió i comprensió escrita i competència gramatical (primer semestre) Varias pruebas de comprensión oral y escrita, uso de gramática y expresión escrita y oral
Esta parte vale 25%

25
Elaboració de redaccions,exercicis de gramàtica sistemàtica i altres exercicis complementaris com gravacions i exposicions orals. El recull i la suma de totes aquestes "evidències" constitueixen el Bloc A (primer semestre) Tareas en casa individuales o en grupo según tipo.
Criterios de la valoración:

Escrito:
1) impresión general (cumplir tarea; cohesión y coherencia;)
2) riqueza lingüística (vocabulario amplio)
3) coherencia lingüística (uso adecuado de palabras)

Producción oral:
1) impresión general (cumplir tarea adecuadamente)
2) interacción y presentación
3) riqueza lingüística
4) correcto uso del lenguaje
5) Fonética
12,5
Conocimiento y uso de vocabulario adaptado al nivel Ampliar y comprobar vocabulario con ejercicios de diferentes tipos, sinónimos o antónimos, textos de hueco etc.
Esta parte vale 10%

10
Proves d´avaluació d'expressió i comprensió escrita i competència gramatical (segon semestre) Aquesta part val 25% 25
Elaboració de redaccions,exercicis de gramàtica sistemàtica i altres exercicis complementaris com gravacions i exposicions orals. El recull i la suma de totes aquestes "evidències" constitueixen el Bloc B (segon semestre) Tareas en casa individuales o en grupo según tipo.
Criterios de la valoración:

Escrito:
1) impresión general (cumplir tarea; cohesión y coherencia;)
2) riqueza lingüística (vocabulario amplio)
3) coherencia lingüística (uso adecuado de palabras)

Producción oral:
1) impresión general (cumplir tarea adecuadamente)
2) interacción y presentación
3) riqueza lingüística
4) correcto uso del lenguaje
5) Fonética
12,5
Conocimiento y uso de vocabulario adaptado al nivel (segundo semestre) Ampliar y comprobar vocabulario con ejercicios de diferentes tipos, sinónimos o antónimos, textos de hueco etc.
Esta parte vale 10%
10
Participació i assistència a classe Participación activa en clase.
Esta parte vale 5% por todo el curso (primer y segundo semestre)
5

Qualificació

PROCEDIMENT D´AVALUACIÓ

Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A1).

Hi ha dos tipus d'avaluació:

Avaluació Contínua: L’alumne haurà de participar activament a classe i fer els treballs avaluables requerits.El professor determinarà si té suficients "evidències" de l'alumne per poder acollir-se a aquest tipus d'avaluació.

Avaluació única: L'alumne té també la possibilitat de realitzar una avaluació única que es durà a terme mitjançant un examen a final del curs acadèmic.

Tutoria:
La tutoria serà un instrument bàsic constitutiu de l´avaluació continuada. Servirà tant a la professora com a l´alumne/a per poder fer un seguiment individualitzat del procés d´aprenentatge.

Observacions

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir l’habilitat o capacitat de:

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d´expressió personal, per tal de sastisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.
2. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socio-culturals per construir els nous aprenentatges.
3. Aprofitar totes les ocasions possibles d´interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i de la comunicació.
4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de comunicació en els contextos més habituals.

METODOLOGIA I SITUATIONS DE TREBALL

La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat.

Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple.