Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell B1.1.)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
PAULA IGAREDA GONZALEZ  / LAURA LOVATI
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
PAULA IGAREDA GONZALEZ  / LAURA LOVATI
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. CONTINGUTS PRAGMÀTICS I FORMALS ESPECÍFICS DEL NIVELL

          1.1. A. COMPETÈNCIA PRAGMÀTICA.

                    1.1.1. Parlar dels medis de comunicació.

                    1.1.2. Parlar sobre el medi ambient.

                    1.1.3. Fer referències-fer una enquesta-escriure històries i explicar-les

                    1.1.4. Donar consells/expressar preferències-parlar d’ avantatges i inconvenients

                    1.1.5. Parlar de contes-explicar contes i representar-los

                    1.1.6. Opinar i comparar opinions

                    1.1.7. Expressar la qualitat-descriure un quadre i/o imatge

                    1.1.8. Parlar d’hàbits de lectura-opinar i justificar

                    1.1.9. Parlar sobre bons propòsits-parlar del futur-prometre alguna cosa-prediure alguna cosa

                    1.1.10. Parlar sobre valors socio-culturals.

                    1.1.11. Expressió del dessig; Fer propostes i peticions formals.

                    1.1.12. Parlar de les pròpies experiències

          1.2. B. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

                    1.2.1. Subordunades finals amb um...zu /damit

                    1.2.2. Präteritum: verbs modals el verb modal sollen

                    1.2.3. verbos reflexivos; Personalpronomen y Reflexivpronomen

                    1.2.4. Declinació dels adjectius /genitiu/ declinació de substantius sense article

                    1.2.5. El futur-present amb significat de futur

                    1.2.6. Subordinades amb ob-estil indirecte-preguntes indirectes

                    1.2.7. Conjuncions: weil, dass, und, wenn, zwar...aber, ob/ determinats i pronoms indefinits- subordinades amb wenn-

                    1.2.8. Preguntes amb woran, wofür ... Präpositionaladverbien:daran, daraus, davon...

                    1.2.9. Subordinades amb nachdem: Plusquamperfekt.

                    1.2.10. Präteritum: verbs regulars i irregulars

                    1.2.11. Construccions passives amb werden, lassen, sein+PII, man.

2. CONTINGUTS ESPECIFICS: "DEUTSCH FÜR TOURISMUS"

          2.1. über Dienstleistungen sprechen und Service sprechen.

          2.2. Emotional reargieren und sich beschweren.

          2.3. Berufe in Tourismusbranche

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 23 28
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 115 0 115
Prova d'avaluació 3 4 7
Total 123 27 150

Bibliografia

  • Euro Alemán 2 (2006). Cornelsen Herder. .
  • Ja genau! B1/1 (2012). Cornelsen.
  • Deutsch im Hotel (2006). Max Hueber Verlag .
  • Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie (2011). Cornelsen.
  • Wechselspiel (2004). Langenscheidt. .
  • Klipp und Klar (2009). Difusión. .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació d'expressió i comprensió escrita i competència gramatical (primer semestre) Varias pruebas de comprensión oral y escrita, uso de gramática y expresión escrita y oral
Esta parte vale 25%
25
Elaboració de redaccions,exercicis de gramàtica sistemàtica i vocabulari i altres exercicis complementaris com gravacions i exposicions orals. El recull i la suma de totes aquestes "evidències" constitueixen el Bloc A (primer semestre) Tareas en casa individuales o en grupo según tipo.
Criterios de la valoración:

Escrito:
1) impresión general (cumplir tarea; cohesión y coherencia;)
2) riqueza lingüística (vocabulario amplio)
3) coherencia lingüística (uso adecuado de palabras)

Producción oral:
1) impresión general (cumplir tarea adecuadamente)
2) interacción y presentación
3) riqueza lingüística
4) correcto uso del lenguaje
5) Fonética
12,5
Conocimiento y uso de vocabulario adaptado al nivel (primer semestre) Ampliar y comprobar vocabulario con ejercicios de diferentes tipos, sinónimos o antónimos, textos de hueco etc.
Esta parte vale 10%
10
Proves d'avaluació d'expressió i comprensió escrita i competència gramatical (segon semestre) Aquesta part val 25% 25
Elaboració de redaccions,exercicis de gramàtica sistemàtica i altres exercicis complementaris com gravacions i exposicions orals. El recull i la suma de totes aquestes "evidències" constitueixen el Bloc B (segon semestre) Tareas en casa individuales o en grupo según tipo.
Criterios de la valoración:

Escrito:
1) impresión general (cumplir tarea; cohesión y coherencia;)
2) riqueza lingüística (vocabulario amplio)
3) coherencia lingüística (uso adecuado de palabras)

Producción oral:
1) impresión general (cumplir tarea adecuadamente)
2) interacción y presentación
3) riqueza lingüística
4) correcto uso del lenguaje
5) Fonética
12,5
Conocimiento y uso de vocabulario adaptado al nivel (segundo semestre) Ampliar y comprobar vocabulario con ejercicios de diferentes tipos, sinónimos o antónimos, textos de hueco etc.
Esta parte vale 10%
10
Participació i assistència a classe Participación activa en clase.
Esta parte vale 5% por todo el curso (primer y segundo semestre)

5

Qualificació

PROCEDIMENT D´AVALUACIÓ

Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell B1.1).

Hi ha dos tipus d'avaluació:

Avaluació Contínua: L’alumne haurà de participar activament a classe i fer els treballs avaluables requerits.El professor determinarà si té suficients "evidències" de l'alumne per poder acollir-se a aquest tipus d'avaluació.

Avaluació única: L'alumne té també la possibilitat de realitzar una avaluació única que es durà a terme mitjançant un examen a final del curs acadèmic.

Tutoria:
La tutoria serà un instrument bàsic constitutiu de l´avaluació continuada. Servirà tant a la professora com a l´alumne/a per poder fer un seguiment individualitzat del procés d´aprenentatge.

Observacions

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir l’habilitat o capacitat de:

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d´expressió personal, per tal de sastisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.
2. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socio-culturals per construir els nous aprenentatges.
3. Aprofitar totes les ocasions possibles d´interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i de la comunicació.
4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de comunicació en els contextos més habituals.

METODOLOGIA I SITUATIONS DE TREBALL

La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat.

Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple.