Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura "Alemany com a segona llengua" es desenvoluparà en tres cursos/anys acadèmics. La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat. Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple. Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A1)
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
PAULA IGAREDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Grup T

Durada:
Anual
Professorat:
PAULA IGAREDA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. CONTINGUTS PRAGMÀTICS I FORMALS ESPECÍFICS DEL NIVELL

          1.1. A.COMPETÈNCIA PRAGMÀTICA:

                    1.1.1. Saludar-se y presentar-se a algú-preguntar el nom.

                    1.1.2. Deletrejar-demanar els números de telèfon.

                    1.1.3. Demanar alguna cosa- expressar el que (no) t’agrada

                    1.1.4. localitzacions geogràfiques- presentar a un tercer

                    1.1.5. Parlar de quantitats i preus

                    1.1.6. Demanar i dir l’hora- parlar de les aficions, quedar amb algú.

                    1.1.7. Presentar a la familia- descriure una foto.

                    1.1.8. Descriure alguna cosa.

                    1.1.9. Informar a algú per arribar algun lloc determinat.

                    1.1.10. Parlar de la rutina diària.

          1.2. B. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:

                    1.2.1. L’article determinat i indeterminat

                    1.2.2. El verb: conjugació regular

                    1.2.3. Reconéixer diferents tipus de paraules

                    1.2.4. L'accent de la paraule i de l’oració

                    1.2.5. Tipus d’oracions(enunciatives, interrogatives(W-Fragen /Ja/Nein)- l’ordre i construcció dels diferents elements constitutius de l’oració.

                    1.2.6. La negació amb nicht i kein

                    1.2.7. Los verbos sein i haben i nom de països

                    1.2.8. La formació del plural

                    1.2.9. El complement d’acusatiu

                    1.2.10. Els verbs separables- l’estructura oracional amb verbs separables

                    1.2.11. Els pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu.

                    1.2.12. Els possessius

                    1.2.13. Preposicions amb datiu i acusatiu

                    1.2.14. Números ordinals

                    1.2.15. Ús de "man"

                    1.2.16. Oracions amb complement temporal

                    1.2.17. Estructura oracional amb els verbs modals

                    1.2.18. Intrducció del Perfekt i Präteritum del sein, haben, es gibt, i dels verbs modals.

                    1.2.19. L'Imperatiu (diferents usos)

                    1.2.20. Introducció a les oracions subordinades: weil-obwohl

2. CONTINGUTS ESPECÍFICS DE "DEUTSCH FÜR TOURISMUS"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 1 2 3
Anàlisi / estudi de casos 1 5 6
Classes participatives 58 0 58
Elaboració de treballs 0 3 3
Prova d'avaluació 4 0 4
Tutories 1 0 1
Total 65 10 75

Bibliografia

 • Alke, Ina (2005). Tangram 1A und 1B. Hueber.
 • Dreke, Michael (2000). Wechselspiel. Langendscheidt.
 • Hermann Funk , Michael Koenig (2009). Schritte 1. Hueber.
 • Reimann,Monika (2000). Gramática esencial del alemán. Hueber.
 • Varis autors (2005). Themen 1. Hueber.
 • Varis autors (2007). Studio D. Cornelsen.
 • Varis autors (2007). Klipp und Klar. Hueber.
 • Varis autors (2011). Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie. Cornelsen.
 • Varis autors (2010). Deutsch im Hotel. Gespräche führen. Hueber.
 • Varis autors (2006). Grammatik mit Sinn und Verstand. Klett.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació d'expressió i comprensió escrita i competència gramatical (primer semestre), 25% Varias pruebas de comprensión oral y escrita, uso de gramatica y expresión escrita y oral
Esta parte vale 25%
25
Elaboració de redaccions,exercicis de gramàtica sistemàtica i altres exercicis complementaris com gravacions i exposicions orals. El recull i la suma de totes aquestes "evidències" constitueixen el Bloc A (primer semestre), 12,5% Tareas en casa individuales o en grupo segun tipo.
Criterios de la valoración segùn tipo:

Escrito:
1) impresión general (cumplir tarea; cohesión y coherencia;)
2) riqueza lingüística (vocabulario amplio)
3) coherencia lingüística (uso adecuado de palabras)

Producción oral:
1) impresión general (cumplir tarea adecuadamente)
2) interacción y presentación
3) riqueza lingüística
4) correcto uso del lenguaje
5) Fonética
12,5
Conocimiento y uso de vocabulario adaptado al nivel Ampliar y comprobar vocabulario con ejercicios de diferentes tipos, sinónimos o antónimos, textos de hueco etc. según el nivel
Esta parte vale 10%
10
Proves d´avaluació d'expressió i comprensió escrita i competència gramatical(segon semestre), 25% Varias pruebas de comprensión oral y escrita, uso de gramatica y expresión escrita y oral
Esta parte vale 25%
25
Elaboració de redaccions,exercicis de gramàtica sistemàtica i altres exercicis complementaris com gravacions i exposicions orals. El recull i la suma de totes aquestes "evidències" constitueixen el Bloc B (segon semestre), 12,5% Tareas en casa individuales o en grupo segun tipo.
Criterios de la valoracion:

Redacción escrito:
1) impresión general (cumplir tarea; cohesión y coherencia;)
2) riqueza lingüística (vocabulario amplio)
3) coherencia lingüística (uso adecuado de palabras)

Producción oral:
1) impresión general (cumplir tarea adecuadamente)
2) interacción y presentación
3) riqueza lingüística
4) correcto uso del lenguaje
5) Fonética
12,5
Conocimiento y uso de vocabulario adaptado al nivel Tests de vocabulario, sinónimos o antónimos, textos de hueco etc. según el nivel;
Esta parte vale 10%
10
Participació i assistència a classe, 5% Participación activa en clase.
Esta parte vale 5%
5

Qualificació

PROCEDIMENT D´AVALUACIÓ

Partint de la base que l´alumne assistirà regularment a classe, es durà terme una avaluació continuada, sistemàtica, personal, qualitativa i quantitativa, que permeti a l´alumne/a arribar a assolir el grau de “usuari elemental de la llengua”, segons l´escala de nivells del Marc Europeu Comú de Referència (Nivell A1).

Hi ha dos tipus d'avaluació:

Avaluació Contínua: L’alumne haurà de participar activament a classe i fer els treballs avaluables requerits.El professor determinarà si té suficients "evidències" de l'alumne per poder acollir-se a aquest tipus d'avaluació.

Avaluació única: L'alumne té també la possibilitat de realitzar una avaluació única que es durà a terme mitjançant un examen a final del curs acadèmic.

Tutoria:
La tutoria serà un instrument bàsic constitutiu de l´avaluació continuada. Servirà tant a la professora com a l´alumne/a per poder fer un seguiment individualitzat del procés d´aprenentatge.

Observacions

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

Adquirir l’habilitat o capacitat de:

1. Utilitzar les habilitats lingüístiques bàsiques, tant productives com receptives, per fer ús de la llengua com a mitjà de comunicació i d´expressió personal, per tal de sastisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.
2. Utilitzar les experiències i coneixements previs, tant lingüístics com socio-culturals per construir els nous aprenentatges.
3. Aprofitar totes les ocasions possibles d´interacció amb la nova llengua, incloses les que proporcionen les tecnologies de la informació i de la comunicació.
4. Desenvolupar i utilitzar les estratègies que permetin resoldre situacions de comunicació en els contextos més habituals.

METODOLOGIA I SITUATIONS DE TREBALL

La llengua s´entendrà i s´ensenyarà en la seva globalitat: és a dir, des de la dimensió discursiva del llenguatge. Les tasques que es duran a terme tindran com a objectiu fonamental que l´alumne desenvolupi una consciència língüística i d´aprenentatge: Partint d´un enfoc intercultural cognitiu-socioconstructivista, i d´una metodologia principalment inductiva, s´intentarà que l´alumne activi totes les seves estratègies per a entendre textos autèntics globalment i per a descobrir de forma autònoma (individualment o en cooperació amb els seus companys/es) quins recursos lingüístics serveixen per a construir cada discurs, prenent com a criteris bàsics el grau d´adequació a la situació comunicativa i la comprensibilitat.

Pel que fa a les situacions de treball, predominaran les tasques orientades a la resolució de problemes en grups, per tal que l´alumne reflexioni sobre la llengua i el seu procés d´aprenentatge a través de la interacció amb els altres, sens prejudici de recòrrer –quan s´escaigui- al treball individual, en parelles o en ple.