Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les pràctiques en empreses turístiques és una de les assignatures més importants i significatives del Grau en Turisme. Unes bones pràctiques serveixen perquè l'alumne conegui de primera mà el món turístic i implica la capacitat de posar en funcionament els coneixements teòrics adquirits a l'aula i a partir de la seva tasca de recerca i investigació.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GLÒRIA MOYA SUMALLA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
  • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. El perfil professional

          1.1. Com s´elabora un CV

          1.2. Com s´ha de preparar una entrevista de treball

2. Les claus de la recerca de treball en l´àmbit professional

3. Planificació del procés de les pràctiques i la normativa com a assignatura avaluable.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 1 7 8
Prova d'avaluació 0 290 290
Seminaris 2 0 2
Total 3 297 300

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ASSISTÈNCIA ALS SEMINARIS 1 i 2 Es realitzaràn dos seminaris d´orientació laboral i professional durant el curs 2017-2018 dins l'horari escolar. Assistència és obligatòria i avaluable per tots els alumnes matriculats a l'assignatura inclosos els alumnes que volguessin tramitar una possible convalidació d'un contrate laboral vigent en el curs 2017-2018.
20
ACTIVITAT FORMATIVA SEMINARI 1 Després del Seminari 1, us enviarem un email amb l'activitat/treball corresponent a aquest seminari. Aquesta activitat s'haurà d'entregar al departament de pràctiques per a la seva avaluació i correcció com a màxim 20 dies després de la realització del Seminari 1. La realització d'aquesta activitat és obligatòria i avaluable per tots els alumnes matriculats a l'assignatura inclosos els alumnes que volguessin tramitar una possible convalidació d'un contrate laboral vigent en el curs 2017-2018.
10
ACTIVITAT FORMATIVA SEMINARI 2 Després del Seminari 2, us enviarem un email amb l'activitat/treball corresponent a aquest seminari. L'activitat s'haurà d'entregar al departament de pràctiques per a la seva avaluació i correcció com a màxim 20 dies després de la realització del Seminari 2.
L'entrega d'aquesta activitat és obligatòria i avaluable per tots els alumnes matriculats a l'assignatura inclosos els alumnes que volguessin tramitar una possible convalidació d'un contrate laboral vigent en el curs 2017-2018.
10
QÜESTIONARI GENERAL: AVALUACIÓ EMPRESA El tutor de l'empresa avaluarà les 290 hores que l'estudiant dediqui a l'empresa: aspectes del comportament, la resolució de l´alumne/a davant els conflictes i l´activitat normal desenvolupada en la seva tasca dins l'empresa. Aquest apartat tindrà una nota final de l'1 al 10. Aquest qüestionari s'haurà d'entregar com a màxim una setmana després d'haver finalitzat el conveni amb l'empresa o com a màxim el 3 de setembre de 2018. Haurà d'estar segellat i signat per l'empresa.
Els alumnes que volguessin tramitar una possible convalidació d'un contrate laboral vigent en el curs 2017-2018 també hauran d'entregar aquest document al departament de pràctiques.
30
MEMÒRIA ALUMNE-AVALUACIÓ ALUMNE L´alumne/a, al finalitzar el seu conveni amb l'empresa haurà de fer una memòria explicativa de quines han estat les tasques realitzades a l´empresa i valorar la seva experiència. Aquesta memòria l´alumne/a l´haurà d´entregar una setmana després de la data de finalització del seu conveni amb l'empresa o com a màxim el 3 de setembre de 2018. La realització d'aquesta memòria és obligatòria i avaluable per tots els alumnes matriculats a l'assignatura inclosos els alumnes que volguessin tramitar una possible convalidació d'un contrate laboral vigent en el curs 2017-2018.
Les pautes per la seva realització es troben en l'apartat de documents Moodle.
30

Qualificació

Les eines que permeten avaluar l’assignatura són:

1. Assistència a les activitats formatives Seminaris 1 i 2.
Aquests seminaris tenen l'objectiu d'oferir-vos estratègies per a millorar el vostre CV personal, la vostra carta de motivació, com preparar una entrevista de feina,...
Els continguts del seminari pretenen ser una eina més per ajudar-vos a introduir-vos al mercat laboral.
2. Activitats formatives Seminari 1 i 2.
3. Qüestionari empresa: l'empresa haurà d’avaluar l’actitud, el comportament i les competències específiques desenvolupades per l'alumne.
4. Memòria de les pràctiques. Consisteix en redactar un informe sobre l’experiència professional viscuda al llarg de l’estada a l’empresa. És un document que convida a la narració reflexiva sobre quines tasques ha realitzat, com ha après, com s’ha enfrontat als problemes diaris de l’empresa, la seva intervenció, propostes d’actuació i autoavaluació. L’estudiant haurà d’utilitzar el format preestablert que pot trobar al Moodle de l'assignatura.
L’objectiu principal de la memòria és fer pensar a l’estudiant. L’estudiant no s’ha de limitar a aprendre a realitzar les tasques. Cal que aprengui a observar i analitzar i a partir de la reflexió crítica aconseguir que l’estudiant pugui anar definint la seva identitat professional.
La memòria de pràctiques serveix per descriure el treball que realitza, el procediment que s’ha de seguir per desenvolupar les tasques encomanades així com, la detecció i correcció de problemes finalitzant amb una proposta de millora de les seves competències professionals.
L’objectiu principal és aconseguir que l’estudiant conegui millor l’empresa on treballa, el seu lloc de treball i detecti quins aspectes (formatius, competencials o d’actitud ) cal potenciar per millorar el seu desenvolupament professional.

La ponderació de cadascun d’aquest elements en la nota final serà la següent:

-20% Assistència a les activitats formatives Seminari 1 i 2.
-10% Activitat formativa Seminari 1
-10% Activitat formativa Seminari 2
-30% Qüestionari general/Avaluació empresa.
-30% Memòria alumne-Avaluació alumne


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En el cas que un estudiant no presenti els documents (Conveni o contracte laboral, Pla de Treball, Qüestionari General, Memòria), activitats i/o justificants d'absència als seminaris, la nota final de l'assignatura serà de NO PRESENTAT.