Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tècniques qualitatives i quantitatives en el procés d'investigació turística. Conceptes fonamentals. Estadística descriptiva i inferència uni i bivariable. Metodologia de qüestionaris. Les sèries temporals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO FERRER CUMELLA  / ADOLFO SANCHEZ BURON
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Tema 1.- Introducció

          1.1. Variables i constants.

          1.2. Funcions: variables independents i variables funció.

          1.3. Representació gràfica de funcions.

2. Tema 2.- L'estadística descriptiva

          2.1. Dades i freqüència.

          2.2. Agrupació de dades en intervals.

          2.3. Regles de formació d'intervals.

          2.4. La marca de classes.

          2.5. La distribució de freqüències.

3. Tema 3.- Les mesures de posició i dispersió

          3.1. Mitjana aritmètica, mediana i moda.

          3.2. Sistemes de càlcul de la mitjana aritmètica, la mediana i la moda.

          3.3. La desviació mitjana i la desviació estàndard.

          3.4. Sistemes de càlcul de la desviació estàndard.

          3.5. El coeficient de dispersió de Pearson.

4. Tema 4.- Les lleis teòriques de probabilitat

          4.1. Teoria de la probabilitat teòrica.

          4.2. Les funcions de densitat de probabilitat.

          4.3. Lleis teòriques de probabilitat.

          4.4. La llei normal o de Gauss.

          4.5. Aplicacions de la llei de Gauss.

          4.6. Contrast d´hipòtesis

5. Tema 5.- Teoria de mostreig: Univers i mostres

          5.1. L'estimació estadística i l'error mostral.

          5.2. Càlcul de la mida de mostres.

          5.3. Sistemes de mostreig per a mostres representatives.

6. Tema 6.- Teoria de mostreig: qüestionaris i treball de camp

          6.1. La redacció de qüestionaris.

          6.2. Els tests de qüestionaris.

          6.3. L'organització del treball de camp.

          6.4. La interpretació dels resultats

7. Tema 7.- Anàlisi de sèries temporals

          7.1. Concepte de sèrie temporal.

          7.2. Descomposició de la sèrie temporal: tendència, estacionalitat, cicles i irregularitat. El càlcul de la tendència: recta de mínims quadrats i mitjanes mòbils.

          7.3. El càlcul de l'estacionalitat.

          7.4. La previsió en les sèries temporals.

8. Tema 8.- Els nombres índex

          8.1. Concepte de nombre índex.

          8.2. Les sèries de nombres índex.

          8.3. El canvi d'any base.

          8.4. Els índex compostos: l'IPC.

          8.5. La deflació de les sèries econòmiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 0 28
Prova d'avaluació 4 60 64
Resolució d'exercicis 2 30 32
Treball en equip 2 24 26
Total 36 114 150

Bibliografia

 • ALEGRE,J. y otros (2003). Análisis cuantitativo de la actividad turística. Editorial Pirámide.
 • ARNAL J.; OMEDES, A. (1991). Fundamentos de Estadística. Barcelona: Ediciones Daimon.
 • CASAS, J.M. y otros (2011). Estadística aplicada al Turismo. Editorial Universitaria Ramón Areces.
 • DOMENECH, J.M. (1990). Bioestadística. Barcelona: Herder.
 • ESTEBAN,J. y otros (2005). Estadística descriptiva y nociones de probabilidad. Editorial Thomson - Paraninfo.
 • GARZO, F.; GARCIA, F. (1998). Estadística. Madrid: Mc Graw Hill - Interamericana.
 • MURRAY SPIEGEL (2009). Estadística (4ª ED). McGraw Hill.
 • RONQUILLO, A. (1997). Estadística aplicada al sector turístico. Madrid: Centro de Estudios Ramon Areces.
 • RUIZ-MAYA,L. y otros (2005). Fundamentos de Inferencia estadística. Editorial Thomson - Paraninfo.
 • SIERRA BRAVO,R (1998). Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Editorial Paraninfo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classe on s'explicarà el temari L'assistència a les classes s'avaluarà amb un 5% de la nota final. 5
1r EXERCICI: TEMA 1,2,3 Primer exercici temes 1 al 3 25
2on EXERCICI: TEMES 1 A 5 (Inclosos) 2on exercici temes 1,2,3,4 i 5 25
3er EXERCICI: TEMES 1,2,3,4,5,7 i 8 3er exercici temes 1,2,3,4,5,7i 8 25
TREBALL DE CAMP EN GRUP. RECOLLLIDA DE DADES, AMB FITXA TÈCNICA, I ANÀLISIS SOBRE UN TEMA DEL SECTOR TURÍSTIC. 20

Qualificació

El mètode segueix avaluació continua consisteix amb lliurament d'exercicis resolts i realització d'un treball de camp.

Les diferents activitats es qualificaran de la manera següent:
1a.- Assistència a classe mitjançant control d'assistència per firma.
2a.- Resolució d'exercicis mitjançant l'entrega a la plataforma i correcció per part del professor amb una nota del 0 al 10.
3a.- Treball de camp EN GRUP mitjançant entrega d'un dossier que inclou el qüestionari, les enquestes realitzades i l'explotació de les enquestes amb conclusions. Aquest treball tindrà una nota del 0 al 10.

Per a participar a l'avaluació continua s’han de complir els següents requisits:

a)Entregar l'exercici 2 i el 3
b)Superar el treball de grup

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota "NO PRESENTAT" es té en compte com a convocatòria de qualificació. Aquesta NOTA FINAL de l´assignatura comptarà com a nota de qualificació i els estudiants que esgotin les tres convocatòries de qualificació a les que tenen dret, per a superar cadascuna de les assignatures o mòduls, podràn sol.lictar a la Direcció de CETA una quarta i última convocatòria.
Recordeu que no estem parlant de NP com a no presentació d´un treball, o exercici, ja que això equival a un 0, sino que estem parlant d´aquesta qualificació com a nota final de l´assignatura.

ELS ALUMNES QUE NO PARTICIPIN DE L'AVALUACIÓ CONTINUA(no compleixin amb els requisits esmentats en els criteris de qualificació) podran presentar-se a la prova d'avaluació final el mes de juny

Observacions

Classe expositiva teòrico-pràctica, exercicis de resolució a classe, exercicis de resolució autònoma i treball de camp en equip.