Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Presentació dels principals conceptes de Dret privat i de lleis relacionades amb el sector turístic. Introducció al llenguatge específic de la dimensió jurídica en el turisme. Familiarització amb actes i contractes jurídics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AURA ESTHER VILALTA NICUESA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO. FUENTES DEL DERECHO DE TURISMO: • ¿Qué es el Derecho? • ¿Que es el derecho público? Materias y principios • ¿Y el derecho privado? • La summa divisio en Derecho de turismo • Apunte histórico sobre la evolución del concepto • Derecho privado y derecho civil. Son cosas diferentes o son una misma cosa? • Derecho civil y derechos especiales privados • Concepto de Derecho civil, estructura, contenido y sistemática. • La Codificación Civil en España. El derecho civil en la CE de 1978 • Las fuentes del derecho civil. Tipología de las leyes y jerarquía normativa • La ley como fuente del derecho. Clases de leyes. La Ley orgánica y la ley ordinaria • Normas con rango de ley: decreto ley y decreto legislativo • Las leyes de las comunidades autónomas • Los reglamentos de la Administración • La costumbre y usos jurídicos • Los principios generales del derecho • Otras fuentes –indirectas- del derecho • El Derecho comunitario y su relación con el derecho nacional

2. UNIDAD 2. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. LA PERSONA FÍSICA. LA PERSONA JURÍDICA: ? La persona. Personas físicas y personas jurídicas ? Capacidad jurídica y capacidad de obrar ? Comienzo de la persona física. Supuestos especiales. Extinción de la personalidad. El Registro Civil ? La sede jurídica de la persona: el domicilio. La vecindad civil ? La persona jurídica. Cuadro normativo. Taxonomía ? Adquisición de la personalidad jurídica ? Domicilio. Nacionalidad ? Capacidad de las personas jurídicas. Autonomía patrimonial ? Extinción de las personas jurídicas ? Las sociedades civiles ? Las sociedades mercantiles ? Las asociaciones y fundaciones

3. UNIDAD 3. EL CONTRATO: ? Las obligaciones. Clasificación. Garantías, Transmisión y extinción. ? El contrato. Concepto y clases. Situaciones peculiares. ? Elementos y forma del contrato. ? Elementos del contrato. ? Vicios en el consentimiento. ? Ineficacia del contrato: nulidad y anulabilidad ? La rescisión del contrato. ? Interpretación de los contratos. ? Integración de los contratos.

4. UNIDAD 4. LA COMPRAVENTA. Otros contratos: ? La compraventa: concepto y caracteres. ? Sujetos. Objeto de la compraventa. El precio. ? Forma del contrato de compraventa. ? Riesgos en la compraventa. ? Obligaciones de las partes. ? Régimen del saneamiento (evicción, gravámenes ocultos, vicios o defectos ocultos) ? Otros vicios en la compraventa. ? La permuta ? El arrendamiento de cosas. ? El arrendamiento de servicios. ? El contrato de obra. ? El contrato de mandato, representación, autocontratación ? El Depósito

5. UNIDAD 5. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL: ? Responsabilidad contractual: ? La responsabilidad extracontractual. Requisitos para imputar responsabilidad. ? La culpa. Prueba de la culpa. ? Situaciones particulares. Interferencias en la relación de causalidad ? De la responsabilidad por culpa a la responsabilidad objetiva. ? Supuestos particulares de responsabilidad.

6. MÓDULO 6. LOS CONTRATOS TURÍSTICOS, RÉGIMEN GENERAL: ? El marco normativo ? Los contratos turísticos: tipología y contenidos ? Las partes. El usuario o consumidor de productos turísticos y las empresas turísticas ? Formación del contrato. Publicidad turística. Perfección del contrato. Contratos telemáticos. ? La celebración del contrato turístico bajo condiciones generales de la contratación ? Obligaciones de las partes ? Hojas de reclamaciones

7. MÓDULO 7. LOS CONTRATOS TURÍSTICOS EN PARTICULAR: ? Los contratos turísticos en particular: el contrato de alojamiento turístico. Alojamientos hoteleros y extrahoteleros. Apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico y arrendamiento de temporada, derecho de aprovechamiento por turno, campings, alojamientos de turismo rural). La contratación de ofertas turísticas complementarias. El contrato de seguro y el seguro de asistencia en viajes, el contrato de viaje combinado. El contrato de transporte aéreo, contrato de transporte marítimo y terrestre.

8. MÓDULO 8 . LAS EMPRESAS TURÍSTICAS. Las empresas turísticas. Las agencias de viajes. La intermediación turística y las centrales de reserva. Las empresas de restauración turística. Oferta turística complementaria. Guias de turismo y Oficinas de información turística. Otras ramas del derecho vinculadas con el turismo: el derecho mercantil (patentes, marcas, diseños, defensa de la competencia, competencia desleal, nombres de dominio, propiedad intelectual), derecho penal, derecho administrativo, derecho fiscal y tributario, derecho laboral.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 26 34 60
Prova d'avaluació 8 60 68
Treball en equip 2 20 22
Total 36 114 150

Bibliografia

  • AURIOLES MARTIN, ADOLFO (2005). Introduccion Al Derecho Turistico: Derecho Privado del Turismo. Tecnos: Tecnos.
  • BARBA DE VEGA, JOSE Y CALZADA CONDE, Mª ANGELES (2012). Introducción Al Derecho Privado Del Turismo. Aranzadi.
  • BLANQUER CRIADO (1999). Derecho del Turismo. Valencia.
  • MELGOSA, FRANCISCO JAVIER (2004). Derecho y Turismo. . Universidad De Salamanca.
  • RAMALLO MIÑÁN, ELENA DEL PILAR (2013). Manual básico del Derecho turístico.. Tecnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques per explicar els continguts del programa. Es valora l´assistència a classe. L´assistència es valorarà amb un 5% total. 5
1ª Exercici d'avaluació continuada: Mòdul 1 i 2 del programa Aquesta prova d´avaluació serà de preguntes i respostas tipus test amb algunes preguntes de redacció curta. Puntuarà sobre 10 punts. 19
2ª Exercici d'avaluació continuada: Mòdul 3, 4, 5 del programa Aquesta prova d´avaluació serà de preguntes i respostas tipus test amb algunes preguntes de redacció curta. Puntuarà sobre 10 punts. 19
3ª Exercici d'avaluació continuada: Mòduls 6 i 7 del programa. Aquesta prova d´avaluació serà de preguntes i respostas tipus test amb algunes preguntes de redacció curta. Puntuarà sobre 10 punts. 19
4ª Exercici d'avaluació continuada: Mòduls 8 a final programa Aquesta prova d´avaluació serà un treball en equip que s´haurà d´entregar al professor i exposar després oralment a classe 19
Pràctiques, Treball en equip i presentació. Aquesta prova d´avaluació serà de preguntes i respostas tipus test amb algunes preguntes de redacció curta. Puntuarà sobre 10 punts. 19

Qualificació

Cadascuna d´aquestes activitats tenen un valor percentual que està descrit en l´apartat superior. La resultant ponderada de tots aquests apartats dóna la nota final.

Observacions

Al marge de les indicacions de manuals de consulta complementaris, us facilitem al moodle llistat normativa i bibliografia vinculada a la matèria d'estudi