Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estructura del mercat turístic i anàlisi de la dimensió econòmica. Reconeixement dels principals agents que participen a l´activitat turística, principals mercats nacionals i internacionals, dinàmiques dels principals fluxes turístics. Anàlisi dels principals impactes econòmics de l´activitat turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSÉ BERTRAN JORDANA  / JOSE MANUEL SANTA CRUZ CHAO
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. PART I-Introducció a l'economia.

          1.1. Conceptes inicials

                    1.1.1. Què és l'economia?

                    1.1.2. El problema econòmic: L'escassetat

                    1.1.3. Bens, serveis i recursos productius

                    1.1.4. Els agents econòmics

          1.2. L'economia de mercat

                    1.2.1. L'oferta i la demanda

                    1.2.2. La corba de demanda

                    1.2.3. La corba d'oferta i l'equilibri de mercat

                    1.2.4. L'elasticitat i els ajustaments de mercat

          1.3. El diner i el finançament

                    1.3.1. Funcions del diner

                    1.3.2. El sistema finançer

                    1.3.3. La teoria quantitativa del diner

          1.4. Producció i renda

                    1.4.1. El PNB, PIB i la RN

                    1.4.2. La determinació de la RN. consum i estalvi

                    1.4.3. La inflació i el creixement econòmic

                    1.4.4. La política monetària i la política fiscal

          1.5. El comerç internacional

                    1.5.1. La balança de pagaments d'un país

                    1.5.2. El deute exterior i el seu finançament

                    1.5.3. El proteccionisme i el lliure comerç

2. PART II. Efectes econòmics del turisme

          2.1. El turisme com activitat econòmica

                    2.1.1. La globalització de l'activitat turística

                    2.1.2. La balança de pagaments turística

                    2.1.3. Els agents econòmicos turístics

                    2.1.4. Turisme i Estat

          2.2. Efectes macroeconòmics del Turisme

                    2.2.1. Els fluxes monetaris derivats

                    2.2.2. Turisme i inflació

                    2.2.3. Turisme i balança de pagaments

                    2.2.4. Turisme i polítiques monetària i fiscal

                    2.2.5. L'efecte multiplicador i els comptes satèlits

          2.3. Turisme i desenvolupament

                    2.3.1. El turisme com motor de desenvolupament

                    2.3.2. Turisme i infraestructures

                    2.3.3. Turisme i desenvolupament social

                    2.3.4. Turisme i activitat econòmica

          2.4. Efectes macroeconòmics del Turisme

                    2.4.1. La producció dels serveis turístics

                    2.4.2. Inversió i rendibilitat de les empreses turístiques

                    2.4.3. El mercat immobiliari i el turisme

                    2.4.4. L'estacionalitat i la rentabilitat

          2.5. Tendències econòmiques de futur

                    2.5.1. La crisi finançera del 2008 i els seus efectes

                    2.5.2. Efectes de la crisi sobre l'activitat turística

                    2.5.3. Analogies amb crisis anteriors: 1973, 1990, 2001

                    2.5.4. Tendències 2020 segons l'OMT

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 44 44
Classes expositives 26 0 26
Elaboració de treballs 3 19 22
Prova d'avaluació 7 51 58
Total 36 114 150

Bibliografia

 • Bueno Campos, E. (1999). Curso básico de Economía de la Empresa. Madrid: Pirámide.
 • Bull, A. (1998). La economía del sector turístico. Madrid: Alianza Editorial.
 • Casanueva Rocha, C. y Gallego Agueda, M.A. (2009). Empresas y organizaciones turísticas (Primera). Ediciones Pirámide.
 • Figuerola, M. (2000). Economía del sector turístico. Madrid: Alianza Editorial.
 • Mochon, F. (2008). Economía: Teoría y Política (Segona). Madrid: Mc Graw Hill.
 • Pedreño, A. y Monfort, V. (1996). Introducción a la economía del turismo en España. Madrid: Civitas.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Desenvolupament de activitat 1 de carácter teòric i pràctic relacionades amb el conceptes económics bàsics. Cada activitat tindrà un percentatge del 25%. 25
Desenvolupament de activitat 2 de carácter teòric i pràctic relacionades amb el conceptes económics bàsics. Es comprovarà la feïna 25
A les classes es dotarà als alumnes dels coneixemenst bàsics de la dimensió econòmica del turisme amb una primera part turística i una segona d'influència de l'economia en el turisme Es valora l'assistència a classe perque a més de la teoria s'explicaran casos relacionats amb l'actualitat turística i econòmica 5
Prova parcial 1. Es valorarà el coneixement global de l'assignatura. Cada part tindrà un pes del 25% 25
Un treball individual de la 2a part: Efectes econòmics del turisme. Analitzar i quantificar els efectes del turismo en l'economía catalana i española. Cada treball tindrà un pes del 20% de la nota final. 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA.

L'assignatura tindrà tres activitats. Una per cada part de la matèria. Aquestes proves tindràn un caràcter teòric i pràctic.

En les proves, a més del temari de l'assignatura, es podrà preguntar i avaluar sobre textos i notícies comentades a classe, així com sobre notícies recents referides a l'assignatura que hagin sortit a la premsa.

La distribució percentual de la nota final:
Proves parcials: 75%


Un treball de la segona part: 20%
Assistència al 80% de les clases: 5%

NOTA: PER PODER OPTAR A L'AVALUACIÓ CONTINUADA L'ALUMNE HA DE FER UN MINIM DE DOS ACTIVITATS I EL TREBALL DE LA SEGONA PART

AVALUACIÓ FINAL

Els alumnes que no optin per l'avaluació continuada s'han de prsentar a les proves finals, una de carácter pràctic i una altra de carácter teòric. Cada part ponderará un 50% de la nota final.