Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura introdueix a l'alumnat en el coneixement de l'estructura del mercat turistic tant en els àmbits legals, organitzatius i estructurals com, també, en el coenixement dels agents que intervenen en el procés de producció, distribució i comercialització dels productes i serveis turístics així com els organitzadors professionals nacionals i internacionals en els diversos àmbits.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTER NOGUER JUNCA
Idioma de les classes:
Castellà (75%), Anglès (25%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Corrents i nuclis turístics: país emisor, país receptor, turisme interior, turisme exterior, turisme receptiu, etc.

          1.2. El fenomen turístic mundia actual i les previsions de futur

2. HISTÒRIA DEL TURISME

          2.1. Antecedents

          2.2. Època grega

          2.3. Imperi Romà

          2.4. Època medieval

          2.5. Edat Moderna

          2.6. Edat Contemporànea

3. ORGANITZACIONS, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS TURÍSTIQUES MUNDIALS

          3.1. Organització Mundial del Turisme (OMT)

          3.2. Altres institucions internacionals

          3.3. Unió Europea (UE)

          3.4. Institut d'Estudis Turístics (IET)

          3.5. Institut Nacional d'Estadística (INE)

          3.6. Observatori del Treball i del Model Productiu

          3.7. Diputacions

          3.8. Municipis

          3.9. Altres

4. TIPOLOGIES TURÍSTIQUES

          4.1. Turisme de sol i platja

          4.2. Turisme cultural

          4.3. Turisme de negocis

          4.4. Turisme natural

          4.5. Turisme social

          4.6. Turisme residencial

          4.7. Turisme de salut

          4.8. Turisme de diversió

5. EMPRESES TURÍSTIQUES

          5.1. Transport

          5.2. Allotjament

          5.3. Agències de viatges

          5.4. Altres

6. CREACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

          6.1. Consideracions inicials: oferta, demanda, espai geogràfic i operadors turístics

          6.2. Producte turístic: concepte, característiques, participants, beneficis i fases de creació

          6.3. Paquets turístics: concepte, característiques i tipologies

          6.4. Agència Catalana de Turisme

          6.5. Estudi de casos

7. IMPACTES DEL TURISME I SOSTENIBILITAT TURÍSTICA

          7.1. Impactes positius i negatius del turisme ambientals, econòmics i socials

          7.2. Estudi de casos

          7.3. Concepte de sostenibilitat

          7.4. Concepte de turisme sostenible

          7.5. Turisme sostenible vs. Turisme responsable

          7.6. Documental: La Guerra por la arena

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 24 26
Classes expositives 24 0 24
Classes pràctiques 10 90 100
Total 36 114 150

Bibliografia

 • MONTANER, J. (1998). Estructura del mercado turística (2014). Madrid: Síntesis.
 • Organització Mundial del Turisme. Recuperat , a www.unwto.org/index_s.php
 • Turespaña. Recuperat , a www.tourspain.es
 • Instituto de Estudios Turísticos. Recuperat , a www.iet.tourspain.es
 • VERA, J. F.; LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA, M.; ANTÓN, S. (2013). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Colección Crónica, Editorial Tirant Lo Blanch.
 • ALONSO FERNÁNDEZ, J. (2008). Geografía de los recursos y actividades turísticas. Madrid: Areces.
 • BLASCO, A. (2006). Tipologías turísticas. Girona: Xarxa d'Escoles de Turisme: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • WILLIANS, S. (2009). Tourism geography: a new synthesis. Londres: Routledge.
 • URRY, J. (1990). The tourist gaze. Londres: SAGE.
 • URRY, J. (1994). Consuming places. Londres: Routledge.
 • VVAA (2007). El turismo: teoria y práctica. Madrid: Síntesis.
 • Altes del turisme de Catalunya. Recuperat , a http://www.atlesturismecatalunya.cat
 • LICKORIS, L. J; JENKIN, C.L. (2014). Una introducción al turismo. Madrid: Síntesis.
 • JAFARI, J. (2002). Enciclopedia del turismo. Madrid: Síntesis.
 • MARTÍNEZ, V. (2011). Turismo y ocio en las sociedades. Dinamismo, desarrollo turístico y riesgos. Madrid: UNED.
 • MCCANNELL, D. (2003). El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa. Barcelona: Melusina.
 • Observatori del Treball i del Model Productiu. Recuperat , a http://observatoritreball.gencat.cat/ca/obs_ambits_tematics/obs_turisme/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classe L´assitència es valorarà amb un 5% de la nota total. Per poder optar a aquest 5% cal haver assistit a un mínim del 80% de les classes 5
Pràctica 2: anàlisi d'una empresa turística Val un 30% de la nota final. 30
Prova escrita Val un 20% de la nota final. 20
Pràctica 3: anàlisi d'un producte turístic de creació recent Val un 20% de la nota final 20
Pràctica 1: anàlisi del sector turístic d'una destinació Val un 25% de la nota final. 25

Qualificació

Per optar a avaluació contínua és obligatori realitzar les 3 pràctiques i la prova escrita.

Per poder participar a avaluació contínua cal haver obtingut una nota mínima de 4 en la prova escrita.

Qui no assisteixi al 80% de les sessions, tindrà un 0 en la nota d'assitència.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat qui no realitzi una o més de les activitats d'avaluació proposades.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme