Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’assignatura TREBALL DE FINAL DE GRAU DE MÀRQUETING pretén que l’estudiant consolidi la formació rebuda i que demostri la seva maduresa i capacitat resolutiva davant d’una problemàtica concreta. El Treball de Final de Grau pot ser una aplicació pràctica o una recerca empírica. Es tracta d’un estudi d’iniciació a la recerca. No és un simple treball de recollida sistemàtica de la informació o un assaig de dos o tres articles. L’assignatura presentarà eines per poder realitzar l’esmentat i compta amb la tutorització personalitzada.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ  / MERITXELL COPEIRO FERNANDEZ  / JOAN FRANCESC FONDEVILA GASCON  / OSCAR LUIS GUTIERREZ ARAGON  / LAURA LÓPEZ PEÑA  / CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ  / MERITXELL COPEIRO FERNANDEZ  / JOAN FRANCESC FONDEVILA GASCON  / OSCAR LUIS GUTIERREZ ARAGON  / LAURA LÓPEZ PEÑA  / CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i plantejar conclusions
  • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 9G- Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor crític i lògic
  • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
  • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi
  • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting
  • 3E- Analitzar la demanda i els criteris de segmentació, diagnosticant els determinants interns i externs del comportament del consumidor i dels compradors industrials
  • 6E- Planificar, organitzar i controlar l'elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting
  • 8E- Analitzar les característiques del comerç internacional, establint oportunitats de mercat

Continguts

1. Estudi d'iniciació a la investigació en la qual l'estudiant ha de realitzar un projecte final de grau. Abasta dos grans grups de treballs possibles: (1) anàlisis empíriques i (2) aplicacions pràctiques, on s'han d'integrar els continguts i competències fonamentals de la titulació del Grau en Màrqueting. Així mateix, ha d'incloure aspectes innovadors. Ha de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis, té caràcter obligatori i una càrrega lectiva de 15 ECTS. Ha de realitzar-se de forma individual o en casos excepcionals i justificats en parelles i sota la supervisió del director assignat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 0 28
Classes pràctiques 2 0 2
Elaboració de treballs 143 162 305
Tutories 40 0 40
Total 213 162 375

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs L'elaboració de treballs representa el 100% de la nota final. 100

Qualificació

El sistema avaluatiu del TFG, que equival a 15 ECTS, s’ha de dur a terme de manera individual o com a màxim, en casos justificats, en grups de dues persones. Així, quan la complexitat, la dificultat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es poden realitzar en grup; en aquests casos cal que el director-tutor del treball elabori un breu informe justificatiu del treball i l’autorització de l’òrgan que s’estableixi en el reglament a què es refereix l’article 1 de la normativa corresponent. L’extensió del TFG serà entre 15.000 i 20.000 paraules en TFG individuals, i entre 20.000 i 25.000 en TFG en parelles, annexos al marge.
L’avaluació i qualificació dels TFG correspon als tribunals constituïts a l’efecte.
L’avaluació del treball escrit suposarà el 50% de la nota, la presentació a la Defensa davant del Tribunal suposarà del 30%, i les competències, el 20% restant (veure art. 2 de la normativa).
Els tribunals hauran d’estar formats per tres membres (president, secretari i vocal), designats entre el personal docent dels departaments que imparteixen docència al grau objecte de l’avaluació.
La composició del tribunal serà la següent:
a) El president: el coordinador de l’estudi (o persona en qui delegui) o el coordinador del TFG.
b) El secretari: el director-tutor del treball.
c) El vocal: un professor dels departaments que imparteixen docència als graus objecte de l’avaluació nomenat pel Consell del TFG.
Quan així ho considerin, els tribunals podran requerir assessorament d’experts externs.

El treball es qualifica d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori espanyol.
Es qualificarà específicament l’acreditació de les competències vinculades al Treball Final, definides per a cada estudi i els aspectes de qualitat del treball recollits en aquesta normativa marc en l’apartat corresponent a l’avaluació.
El Tribunal emetrà un informe per l’estudiant on s’indiquin els aspectes clau de l’avaluació del TFG, ja sigui per coneixement de l’alumne, ja sigui per, en cas de suspens, poder millorar el seu TFG, que caldria tornar a matricular. Aquest informe actuarà com a acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament els professors avaluadors. En l’acta hi han de figurar, com a mínim, els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i les competències, i l’informe corresponent.
La menció de matrícula d’honor en la qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre.
La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Cal intentar seguir les classes d’explicació sobre el TFG al llarg del curs i les tutories amb el/la director/a corresponent.
Publicarem articles i reflexions, material i bibliografia, els caps de setmana, que és quan els alumnes disposen de més temps per a la lectura. Al Campus virtual inclourem setmanalment articles científics publicats pels nostres grups de recerca (Grup de Recerca sobre Periodisme i Màrqueting Digital i Banda Ampla i Grup de Recerca sobre Sistemes Innovadors de Monetització de Periodisme, Màrqueting i Turisme Digital-SIMPED), i del blog científic de l’assignatura (http://www.telecomunicacionesyperiodismo.com/).