Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura treballa aspectes complementaris a l'assignatura d'Estadística II. Es basa en aprendre a aplicar diferents tècniques vers un cas real d’investigació, dut a terme durant les 10 primeres setmanes del curs. La temàtica, objecte de la investigació, serà proposada pel professor. Es treballen també, dins les estratègies qualitatives de recollida de dades, tècniques i eines com l’anàlisi DAFO; tècnica Delphi; Focus Group, entre d’altres S’utilitzarà el software estadístic IBM-SPSS, repassant –com els darrers anys- les proves d’inferència estadística. Es treballarà aspectes d’investigació com són la depuració de qüestionaris –consistència interna d’una prova-, la reducció de dades –anàlisi de components principals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
 • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
 • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting
 • 14E- Ser capaç d'identificar i evaluar oportunitats de negoci

Continguts

1. Bloc I. Repàs a l’estadística inferencial amb l’SPSS, i introducció a la prospectiva i els estudis de futur. a) Ús d’SPSS. Recollida de dades i descripció. b) SPSS. Proves inferencials. c) Interpretació de sortides SPSS. d) Tipus de predicció. e) Prospectiva com metodologia. Les seves dimensions. f) Metodologia i fases dels estudis de futur.

2. Bloc II. Tècniques qualitatives de recollida d'informació (documentació, qüestionaris, observació, entrevista en profunditat, entrevista en grup). a) Passat, present i futur. b) Anàlisi DAFO, Delphi, Focus Group, Entrevistes. c) Identificació d'indicadors de canvi, actors, barreres i facilitadors de canvi. d) Tècniques qualitatives d’anàlisi: Atlas-ti i d’altres opcions.

3. Bloc III. Tècniques prospectives. Mètodes d’extrapolació i pronòstic de tendències. Introducció al Big Data. a) Anàlisis de tendències. b) Anàlisi exploratori vs causal. c) Anàlisi de regressió. Models predictius. d) Opcions gratuïtes en l’anàlisi Big Data. Grans volums de dades.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 0 2
Classes expositives 18 12 30
Classes pràctiques 10 32 42
Resolució d'exercicis 7 69 76
Total 37 113 150

Bibliografia

 • Bas, E. (2002). Prospectiva. Cómo usar el pensamiento sobre el futuro.. Barcelona: Ariel.
 • Shelling, T.C. (1989). Micromotivos y macroconducta.. México: Fondo de cultura económica.
 • Ortiz de Mendivil, Enrique (2013). Análisis del entorno y prospectiva . Barcelona: Instituto Mediterráneo de Publicaciones.
 • Pardo, A., i San Martín, R. (2010). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud (II). Madrid: Editorial Síntesis.
 • Berbel, G (2015). Claves y herramientas de estadística en turismo y ciencias sociales. Grupo Aptabel.
 • Grupo de Investigación de la Universidad de Alicante, grupo de Enric Bas. Recuperat , a http://www.futurlab.es
 • Eneko Astigarraga, profesor de Deusto Bilbao de Prospectiva y Estrategia Empresa. Recuperat , a http://www.prospectiva.eu/blog
 • Ana Morato. La prospectiva como herramienta para la planificación. El caso OPTI. (2012). Recuperat , a http://www.youtube.com/watch?v=-SB13lmAEcc
 • Journal of Futures Studies. Taiwan: Journal of Futures Studies.
 • Journal of World-Systems Research. USA: Journal of World-Systems Research.
 • Long Range Planning. USA: Long Range Planning.
 • On the Horizon. USA: On the Horizon.
 • Papers de Prospectiva. Spain: Papers de Prospectiva.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
A 4. Evidències pràctiques – sessions pràctiques. Les sessions practiques tenen un valor del 80% de la nota final. 80
A 6.Proves Escrites (dues) Les proves escrites tenen un valor del 20% de la nota final. 20

Qualificació

...dues modalitats d’avaluació: continuada o final.
Modalitat A) AVALUACIÓ CONTINUADA
? Assistència mínima del 70 % de les classes. Es pot justificar solament una.
? 5 Evidències pràctiques durant el curs, realitzades a l’aula. EN RELACIÓ a les accions d’una investigació real de principi a final. Presentació – exposició d’una de les evidències – en grup (opció que indicarà el professor si es realitza, o no).
? Una de les 5 evidències, la quarta, es tracta d’un portafoli digital diari sobre les activitats a classe –sessions teòriques i pràctiques, aquest serà seguit i avaluat de forma continua durant el curs, pel professor i ajudant. Lliurar totes les evidències, i tenir omplert el portafoli de seguiment situa a l’alumne en la franja d’aprovat.
? 1 evidència – PROVA ESCRITA FINAL. Per validar nota. S’ha de treure un 4 o més per validar. La nota si és bona incrementarà la nota d’avaluació continua.
? Qui hagi aprovat l’assignatura podrà sumar a la seva nota un 1 punt més de participació –el professor assigna un PUNT de participació durant el curs.

Modalitat B) AVALUACIÓ FINAL
Per aquells que no puguin assistir de manera regular, o no puguin fer alguna de les evidències de l’avaluació contínua –es obligatori fer-les totes.
Aquesta modalitat es basa en realitzar una prova escrita:
? PROVA ESCRITA FINAL.
? REVÀLIDA O CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La matèria està centrada en SABER FER, no en memoritzar aspectes teòrics.
Tanmateix, això no vol dir que els conceptes no tinguin importància, més aviat el contrari: la comprensió dels conceptes és imprescindible per a la realització dels diferents exercicis i tasques, i a la vegada la realització dels exercicis permet l’assimilació dels continguts. Aquesta característica condiciona totalment la forma de treballar, donat que les classes teòriques i/o pràctiques, així com la lectura del material permeten la comprensió dels continguts.
Pel bon seguiment de l’assignatura serà fonamental donar-se d’alta en el campus virtual (Aula Moodle), tant si l’estudiant assisteix a les classes de manera regular com si segueix l’assignatura en modalitat no presencial.