Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Proporcionar a l’alumne un mínim coneixement de la llengua russa per tal que pugui mantenir petites converses en diferents situacions quotidianes i donar a conèixer alguns aspectes de la cultura russa, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura. Així doncs, l’alumne ha d’assolir un grau de correcció en la pronunciació suficient per no dificultar la comunicació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Introducció a la fonètica i a la grafia russa. 1. Alfabet ciríl•lic 2. relació grafia - so

2. Unitat 1 Gramàtica: 1. Substantius. Gènere i nombre. 2. Nominatiu com a subjecte. 3. Verb ser o omissió d’aquest en present 4. Pronoms personals. 5. Salutacions i presentacions. 6. Números del 0-10 7. Articles possessius 8. De qui és? 9. Pregunta simple 10. Construcció de frase simple 11. Afirmació i negació Fonètica: Vocals i consonants; Vocals àtones i fortes

3. Unitat 2 Gramàtica: 1. Formació del plural 2. Acustiu dels pronoms personals 3. Complement circumstancial de lloc: Les preposicions: ?, ?? 4. Complement directe 5. Present dels verbs 6. Adverbis i adjectius 7. Números del 10 – 100 8. Donar indicacions 9. Frases interrogatives Fonètica: L'accent; Pronunciació de les consonants sordes i sonores

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Classes expositives 3 0 3
Classes participatives 6 3 9
Elaboració de treballs 0,5 6 6,5
Lectura / comentari de textos 0,5 1 1,5
Prova d'avaluació 9 20 29
Resolució d'exercicis 4 11 15
Simulacions 2 6 8
Visionat/audició de documents 1 0 1
Total 26 49 75

Bibliografia

  • E. Sajaba – Nekrasova (1993). Casos y preposiciones en el idioma ruso. Rubiños .
  • 5.000 palabras y expresiones útiles: ruso – español (2000). Rubiños .
  • Marc Ruiz-Zorilla Cruzate, Pyotr K. Kornakov, Joan Castellví Vives, PPU, (2006). ?????? ??????? ?? ???????? ????? . (Promociones y publicaciones universitarias S.A).
  • E.M. Stepanova, (1989). El Ruso para todos. Moscú: Editorial “Russki Yazik” .
  • Diccionarios: (2002). Ruso - español, español – ruso. Rubiños .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Unitat 1 Dictat: Cal•ligrafia Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Oral: Presentar-se
Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Diàleg escrit presentació 2 persones Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Test Fonètica Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Test Vocabulari Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 1 Test Gramatical Aquesta activitat representa el 15% sobre la nota final 15
Unitat 2 Cal•ligrafia Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Visionat /audició de documents Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Oral: presentar la família
Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Redacció: presentació família Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Test Vocaulari Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
Unitat 2 Fonètica Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Test final. Avaluació contínua Aquesta activitat representa el 15% sobre la nota final 15

Qualificació

Avaluació contínua. L’avaluació constarà de :

a) Dos exàmens anunciats:1. Lliçons introducció, Unitat 1 i Unitat 2.
b) Petits tests anunciats o no: (Sota cap concepte es farà una prova especial a un alumne que no s’hagi assabentat a temps de l’existència d’aquest petit test. Tot i això, per aquells alumne que, havent-se assabentat de la realització de la prova amb antelació, tinguin un motiu justificat per a no poder-hi assistir, l’alumne podrà fer el test conjuntament amb els alumnes d’un altre grup i horari, però mai en altres dates i horaris dels alternatius proposats per la professora).

c) Diàlegs típics d’una situació turística, els temes de les quals proposarà la professora. Aquests diàlegs es duran a terme pels alumnes en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral).

d) Redaccions bé proposades com a tasca a realitzar a casa, bé a realitzar a classe sense anunciar-ho prèviament, ( per poder seguir l’avaluació contínua és obligatòria la realització de la totalitat d’aquestes redaccions).

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral: 30% (Competències 1,2,3,4)

Valor de l’expressió escrita
Parcials + Tests + Redaccions +Vocabulari: 50% (competències 1,3,4)
valor de la comprensió oral: 10% (Competències 1,3,4)
valor de la comprensió escrita: 10% (Competències 1,3,4)


Aclariments:

En la puntuació de l’expressió escrita es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per la convocatòria de juny.

Es realitzaran 2 parcials. Per tal de poder fer seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitja d’aquests dos exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior 5.

Es farà la mitja de TOTES les proves ANUNCIADES o NO. Si algun alumne no ha assistit, pels motius que siguin, a classe el dia de la prova NO ANUNCIADA, no se li farà sota cap concepte. L’alumne que no hagi assistit a una prova anunciada podrà recuperar si presenta un justificant, laboral o mèdic. Al llarg del curs NOMÉS S’ACCEPTARAN 3 JUSTIFICACIONS.

Les redaccions s’hauran de presentar en un termini màxim d’una setmana a partir del dia en què la professora l’hagi demanat. Les redaccions s’hauran de lliurar directament a la professora.

Per comptabilitzar l’avaluació contínua la mitja dels orals ha de igual o superior a 4.

L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un final com a contínua.

Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts:
Expressió oral:(40% competencia 1,2,3,4),
part de comprensió oral (20% - competències 1,3,4)
part de comprensió escrita: (20% - competències 1,3,4),
part d’expressió escrita: (20% - competències 1,2,4),

Per poder aprovar l’assignatura s’ha de treure una nota igual o superior a 4 tant a la part d’expressió escrita com a la part d’expressió oral.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa amb material facilitat per la professora.