Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les empreses del sector turístic, com a part del sector serveis, duen a terme la seva activitat productiva gràcies a les persones que hi treballen, per la qual cosa els costos de personal són més elevats que en d’altres sectors. Tanmateix, el sector turístic es caracteritza també per ésser un sector laboral amb una alta precarietat y una dependència important de l’estacionalitat. A més a més, fins fa uns anys, aquest sector es constituïa d’un perfil de treballador fonamentalment poc format acadèmicament i amb una baixa qualificació, i per tant l’adquisició del coneixement procedia principalment de l’experiència laboral. Aquests aspectes fan que l’empresa turística, com a organització, requereixi una especial i curosa atenció de la gestió dels recursos humans per al seu exitós funcionament. En aquest sentit, l’assignatura proporciona les eines per que els estudiants coneguin els objectius i la funció de Recursos Humans en les empreses del sector turístic. Al llarg del curs els estudiants aprendran els procediments que configuren el treball bàsic del tècnic en recursos humans, i finalment seran capaços d'aplicar les tècniques adequades a situacions concretes per a la gestió dels recursos humans en el sector turístic. Actualment la capacitat de treballar amb altres persones i funcionar com a un equip és fonamental, per això en aquesta assignatura aprendran a prevenir, resoldre problemes, conflictes, i prendre decisions mitjançant el treball en equip i autocrítica constructiva.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (50%), Anglès (25%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (50%), Anglès (25%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. T1. INTRODUCCIÓ Y CONTEXTUALITZACIÓ. LA FUNCIÓ DELS RECURSOS HUMANS (RRHH) O GESTIÓ DEL FACTOR HUMÀ 1.1. De la gestió de personal a la direcció de RRHH. 1.2. La direcció de RRHH a l’empresa turística. 1.3. Els programes de desenvolupament del factor humà.

2. T2. DISSENY I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2.1. Concepte tasca/lloc. 2.2. Aspectes metodològics en l'anàlisi dels llocs de treball.

3. T3. PROCESSOS D'INCORPORACIÓ DE PERSONES A L’EMPRESA. Perfils emocionals i psicològics – proves psicomètriques 3.1. La selecció de personal: models i estratègies. 3.2. Valoració de competències. 3.3. Disseny dels processos de selecció.

4. T4. PROCESSOS FORMATIUS I DE DESENVOLUPAMENT DE CARRERES 4.1. La formació professional. Formació bonificada vs subvencionada. 4.2. Disseny d'un procés de formació, d’una acció formativa. 4.3. Els cursos MOOC.

5. T5. CREACIÓ D’EMPRESES. Loading STARTUPS. 5.1. Competències d’un emprenedor. 5.2. Vies i recursos per crear noves empreses.

6. T6. CULTURA I CLIMA ORGANITZACIONAL. COMUNICACIÓ I LIDERATGE 6.1. Importància de la comunicació en la gestió dels RRHH. 6.2. Comunicació interna: disseny d’un pla. 6.3. Clima i satisfacció laboral. 6.4. Cultura d’empresa. 6.5. Lideratge. 6.6. Concepte de coaching.

7. T7. LA GESTIÓ ESTRATÈGICA. Els INDICADORS 7.1. Concepte de Planificació estratègica. 7.2. Quadre de comandament.

8. T8. LA QUALITAT, ELS PROCEDIMENTS DE TREBALL 8.1. Els sistemes de gestió de la qualitat aplicats a la gestió, ISO 9001:2015. 8.2. Els procediments de treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 7 13 20
Prova d'avaluació 2,5 17,5 20
Resolució d'exercicis 6 15 21
Simulacions 10 16 26
Tutories 13 0 13
Total 38,5 61,5 100

Bibliografia

 • Bohlandder, G.; Sherman, A. y Snell, S. (2003). Administración de Recursos Humanos (12ª ed) . Madrid: Thomson.
 • Dolan, S.; Schuler, R.; Jackson, S. y Valle, R (2003). La Gestión de los recursos humanos. McGraw-Hill.
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). CAS PRÀCTIC: CAS “PAU SIERRA” de recolza al disseny / elaboració d’un pla de for. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Gan, F. y Berbel, G (2007). Guia pera desarrollar planes de formación. Consorci per a la formació contínua d. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). Manual de recursos humanos. Editorial UOC, S.L.
 • Gan, F. y Berbel, G. (2012). Modelos de dirección y factor humano. Signifcados e instrumentos. (2ª Edición). Grupo Aptabel e-books.
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R (2001). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª Edición). Prentice Hall.
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R (2001). Dirección y gestión de recursos humanos . Prentice Hall 3ª Ed. .
 • Martín, I. y Gaspar, A.I. (2010). Administración de los Recursos Humanos en las empresas turísticas. Pirámide, 1ª ED. .
 • Pardo, M. y Luna, R (2001). Recursos Humanos para Turismo. Pearson.Prentice Hall..
 • Porret, M. (2007). Recursos Humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones.. ESIC 2ª ED..
 • Valero Maras, J.A. (Coord.) (2008). Recursos Humanos. Tecnos.
 • area rrhh. Recuperat , a http://www.arearh.com
 • capital humano. Recuperat , a http://www.capitalhumano.es
 • Los recursos humanos. Recuperat , a http://www.losrecursoshumanos.com
 • Recursos Humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones.. Recuperat , a http://www.rrhh.net
 • Recursos Humans Digitals. Recuperat , a http://www.rrhhdigital.es
 • Xarxa RRHH. Recuperat , a http://www.rrppnet.com.ar
 • Recursos Humans Web. Recuperat , a http://www.rrhh-web.com
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.edistorm.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.sneffel.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a https://bubbl.us/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://think.ajsands.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://mind42.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.wisemapping.com/c/home.htm
 • Eines suggerides per a comunicar-se coordinar el treballar en equip i/o gestiona. Recuperat , a https://docs.google.com
 • Eines suggerides per a comunicar-se coordinar el treballar en equip i/o gestiona. Recuperat , a http://www.dropbox.com
 • Eines suggerides per a comunicar-se coordinar el treballar en equip i/o gestiona. Recuperat , a http://www.skype.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d’exercicis, presentacions Aquesta activitat representa el 30% sobre la nota final 30
Prova d’avaluació Aquesta activitat representa el 70% sobre la nota final 70

Qualificació

El 60% de la nota s’obtindrà d’una prova escrita final:
• EV4 (prova escrita final). Amb preguntes sobre aspectes claus treballats en classe –amb constància escrita o links als continguts
S’ha de treure un mínim d’un 4 (sobre 10) per fer promig i seguir l’avaluació continua, en cas contrari es farà el final. El final pot fer-ho, independentment, qui vulgui per pujar nota, on quedaria la nota del final.
L’altra 40% surt de les altres evidències de tipus pràctic:
• EV1 (15%) - Treball en grup (4 màxim) –vídeo d’una acció formativa, o una dinàmica grupal.
• EV2 (10%) – Fitxa sobre el control de la dinàmica del grup de treball i les aportacions individuals. La fitxa la penjarà el professor a moodle amb les instruccions per fer-la.
• EV3 (15%) - Treball i exposició (en grup o individual) sobre un tema de l’assignatura (a escollir –prèvia confirmació del professor), de tipus teòric o bé la descripció d’un cas real –empresa u organització.
Participació (màxim d’un punt extra). Aquesta es dóna en funció de la participació mostrada. La dóna el professor, solament als alumnes que hagin aprovat durant l’avaluació continua.
OPCIÓ AVALUACIÓ FINAL
Podeu decidir si seguir avaluació continua o final. És important decidir aviat, indicar-lo al professor, i fer un seguiment tutoritzat per tal d’aprofitar i orientar l’estudi i aprofitament de l’assignatura.
És imprescindible tenir un 70% d’assistència per aprovar l’avaluació continua. En cas contrari s’anirà a l’examen final.

A les convocatòries final i revàlida, únic examen sobre els aspectes claus treballats en cadascun dels 7 temes de l’assignatura, es podran presentar: els que no hagin seguit l’avaluació continua, els que hagin suspès l’examen (o tinguin menys d’un 4), o bé les quedi suspesa l’assignatura, també els que vulguin pujar nota (en aquest cas quedaria aquesta nota, o bé un 5 en els casos que estiguin ja aprovats per avaluació continua i suspenguin).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Donat que la metodologia de l’assignatura té la seva base en l’aprenentatge basat en problemes i en l’anàlisi de casos, les sessions presencials no seran classes magistrals convencionals, sinó fonamentalment espais de treball. Això té dues implicacions importants per a l’estudiant, d’una banda haurà de realitzar lectures a casa, d’altra haurà d’assistir regularment a classe i participar activament a les sessions.
Els informes i exposicions a fer durant el curs es duran a terme en equips (el professor indicarà les pautes de com s’han d’elaborar).
Tot i que les sessions presencials proporcionaran un espai de treball per als equips quant a planificació i coordinació, els equips també hauran de dedicar temps fora de l’aula per treballar.

El seguiment de l’assignatura mitjançant l’aula Moodle corresponent serà fonamental.