Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conèixer i analitzar el concepte d'innovació i saber aplicar les principals tècniques d'organització, creació i desenvolupament de productes i recursos turístics innovadors des d'una perspectiva integrada.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ENRIC SERRADELL LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (85%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ENRIC SERRADELL LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (85%), Anglès (5%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Part I. La innovació 1. Definicions i conceptes 2. Tipus d’ innovacions 3. Estadístiques i fonts d’ informació per l’ innovació en turisme 3. Innovació planificada i innovació no planificada 4. La tecnologia en la innovació en turisme 5. Casos d’innovació: Producte, procés, organització i màrqueting

2. Part II. Organització de la innovació 1. Organització de l’empresa turística innovadora 2. La cultura de l’ innovació. Casos empresarials 3. Creativitat en les empreses turístiques Tècniques de creativitat. La hibridació 4. Col•laboració per la innovació 5. Open innovation. Conceptes i característiques 6. Casos d’innovació

3. Part III. La innovació en productes i recursos turístics (Part transversal a tot el curs) 1. La innovació en el sector serveis 2. La sostenibilitat i la responsabilitat social en el sector turístic 3. Innovació en el sector d’hoteleria 4. Innovació en el sector de la restauració 5. Innovació en agències de viatge 6. Innovació en empreses de transport 7. Innovació en l’oferta turística complementària

4. Casos aplicats d’innovació (Part transversal a tot el curs) La tecnologia i la innovació en el turisme. L’impacte digital en el turisme. Quarta revolució industrial. Internet de les coses. L’impacte de la robotització Eines TIC i de gamificació aplicades al sector turístic. Turisme cultural: històric, antropològic, literari, … Casos actuals i de futur. Turisme natural: ecoturisme, rural i d’aventura, ornitològic, religiós,.… Casos actuals i de futur. Turisme de negocis: Reunions i congressos, convencions,… Casos actuals i de futur. Turisme actiu: esportiu, salut, voluntari, parcs temàtics, mèdic,… Casos actuals i de futur.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 0 21
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 28 16 44
Prova d'avaluació 10 36 46
Tutories 14 0 14
Total 73 52 125

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de proves avaluatives La Resolució de proves avaluatives; representa el 70% sobre la nota final. 70
Elaboració i resolució d’exercicis pràctics (avaluació continuada) L'Elaboració i resolució d’exercicis pràctics (avaluació continuada); representa el 30% sobre la nota final. 30

Qualificació

L’avaluació és continuada i per competències, per la qual cosa és imprescindible la realització i entrega de les diferents activitats i treballs proposats pel professor durant el curs. La major part d’aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura.

Tasques no avaluables però obligatòries:

Regularment es proposaran activitats en forma de lectures, qüestionaris, visualització de vídeos i altre material relacionat. El seu seguiment no serà avaluat amb una nota específica però sí seran de tipus obligatori. Mitjançant el campus virtual el professorat controlarà la seva realització.


Estudiants amb especial dedicació/motivació:

Al començament de curs es farà un requeriment als estudiants per tal d’esbrinar el seu interès per l’assignatura. El motiu d’aquest requeriment és identificar als estudiants que, pels seus interessos personals o professionals estan interessats en aprofundir en l’objecte de l’assignatura. A aquests estudiants se’ls hi proporcionarà durant el curs material complementari i específic, d’acord amb els seus interessos. En cap cas aquesta distinció afectarà a la resta d’estudiants que en tot cas tindran accés al material necessari pel seguiment de l’assignatura.

Activitats avaluables:

Les activitats d’avaluació continuada ponderaran un 70 % de la nota final, l’assistència pondera un 15% i la participació a classe pondera un 15 % (es realitzarà un seguiment específic d’aquest apartat que es comentarà posteriorment).


Nomenclatura de les notes:

Les activitats poden tenir notes quantitatives o qualitatives, les activitats d’avaluació continuada que es valorin qualitativament puntuaran de la següent manera:

Nota:

A+: Excel•lent: 10
A: Excel•lent: 9 – 9,9
B+: 8 – 8,9
B: 7 – 7,9
C+: 6 – 6,9
C-: 5 – 5,9
D: < 5
E: No presentat

Es important tenir en compte que dins de la nota qualitativa sempre hi ha una de tipus quantitatiu, de tal manera que estudiants amb notes qualitatives idèntiques poden tenir notes quantitatives diferents degut a l’exposat anteriorment.

Totes les proves avaluatives es realitzaran al campus virtual de Mediterrani. Setmanalment es publicaran diverses lectures i visualitzacions i s’establiran terminis d’entrega. Usualment en períodes d’una a dues setmanes. Habitualment hi haurà assignat un qüestionari avaluatiu que és de caràcter obligatori i que es tancarà el dia establert. Un cop tancat el qüestionari s’obrirà un altre “de repesca” per tots aquells estudiants que no van realitzar el qüestionari obligatori. Aquest qüestionari pot tenir un impacte en la nota final que en cap cas podrà ser superior al 50% del qüestionari obligatori realitzat en el termini establert.

Tanmateix, i degut a les característiques de Moodle, serà necessari realitzar un itinerari cronològic per poder passar i accedir a cada un dels mòduls, de tal manera que caldrà visualitzar i superar cada mòdul per poder passar al següent.Assistència:

L’assistència ponderà un 15% de la nota final. Es calcularà de la següent manera:

Cada dia es distribuiran als estudiants presentats tants punts com resulti de la següent fórmula:

Número d’estudiants matriculats / Número d’estudiants presents

De tal manera que en el cas de que tots els estudiants matriculats es presentessin a classe rebrien un punt cadascú, i en el cas extrem de que només un estudiant es presentés, rebria tots els punts destinats a assistència. Aquest càlcul i distribució es realitzarà cada dia de classe.

La nota d’assistència es calcularà entre 0 (cap assistència) i 10 punts (assistència a totes les classes). Sobre la base de la puntuació obtinguda per l’ estudiant amb la màxima puntuació (que obtindrà un 10) es recalcularàn les notes per la resta de participants.

Finalment, tal com s’ha explicat anteriorment, la nota obtinguda per aquest concepte ponderarà un 15% en la nota final.

Participació:

La participació ponderarà un 15% en la nota final.

Diàriament es proposaran lectures, comentaris, visualitzacions de vídeos i casos, debats, etc.. que implicaran la pro-activitat per part dels participants. Una intensa participació a classe suposa un exercici de concentració i bona predisposició que s’ha de veure recompensat de forma proporcional. Estudiants amb la mateixa assistència i diferent participació no poden tenir com a resultat la mateixa nota final. L’assistència per si sola no és suficient per assolir les competències establertes. En conseqüència es realitzarà un seguiment detallat i diari de la participació per part del professor responsable.

Finalment, tal com s’ha explicat anteriorment, la nota obtinguda per aquest concepte ponderarà un 15% en la nota final.

L’assignatura disposa d’una pàgina a Facebook: www.facebook.com/innovacion2016
Aquesta eina servirà per (llistat no exhaustiu):
Enviar noticies, comentaris relacionats amb la innovació i/o turisme d’interés pel seguiment de l’assignatura, ja sigui per part del professor com dels estudiants.

Es realitzarà un seguiment específic d’aquesta eina.

Nota final:

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final.

La matrícula d’honor només podrà ser obtinguda amb el seguiment de l’avaluació continuada i obtenint un alt grau d’excel•lència en el treball i les proves realitzades durant el curs, acompanyat d’un alt grau d’assistència i participació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La planificació del curs, les activitats i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el campus virtual de l’Escola. El seguiment de l’avaluació continua suposa el coneixement d’aquest fet, i la connexió i utilització de les eines proposades pel professorat.

Periòdicament es publicaran al campus virtual una o varies activitats, les quals, seguint l’esperit de l’avaluació continua, tindran un dia d’inici i final marcada per la planificació de l’assignatura. Aquesta planificació garanteix un aprenentatge equilibrat i satisfactori a mig termini. Les activitats estan dissenyades per ser realitzades de forma individual (excepte en els casos on sigui necessari el treball en grup. ), utilitzant el campus virtual.

El campus virtual és una eina que s’utilitzarà sistemàticament per la valoració de l’adequat aprenentatge de l’assignatura.

Amb caràcter general no s’acceptaran treballs escrits en format paper (excepte prèvia acceptació del professorat). Totes els entregues d’activitats es realitzaran en format electrònic, utilitzant les eines del campus virtual.

Durant el curs es proposaran activitats on s’exigeix el coneixement de l’idioma anglès. Aquestes activitats suposaran la lectura i comprensió de textos, articles o pàgines web en aquest idioma.

Ètica:

Tal com s’ha descrit anteriorment el seguiment de l’avaluació continuada suposa que totes les entregues i tasques realitzades siguin fetes per la persona que realitza l’enviament. Cada estudiant és responsable de ser respectuós amb les formes amb els companys, així com de citar adequadament les fonts externes utilitzades. No es toleraran comportaments irrespectuosos o pocs ètics amb ningú de la comunitat educativa.

Assignatures recomanades

 • Anglès I
 • Anglès II