Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant un nivell de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació en vocabulari i situacions d’àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (15%), Alemany (75%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANA MARIA BUJ CASANOVA  / CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (0%), Alemany (75%)

Grup E

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CRISTINA GRACIA ROSADO  / EDUARD TAPIA YEPES
Idioma de les classes:
Català (25%), Castellà (0%), Alemany (75%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. (Ja, gern) LEKTION 13. Sie brauchen Regensachen! Kleider und Wetter Themen und Situationen • Kleidung • Farben, Materialien und Stile • Verkaufsgeschpräche in Geschäften führen • Über das Wetter sprechen . über ein Kaffehaus / Restaurant sprechen Grammatik. • Welcher, welche, welches? (Nominativ + Akkusativ) • Dieser, diese, dieses (Nominativ + Akkusativ) • Passen, gut stehen, gefallen + Dativ • Werden + Wetter . Adjektivdeklination . Konjunktiv II: würde + Infinitiv Phonetik: Konsonanten: ich- und ach- Laut Konsonanten: r

2. (Ja, gerne) Kapitel 14. Guten Flug. Am Flughafen Themen und Situationen • Orientierung am Flughafen • Fluggästen Auskunft geben • Flüge buchen und über Zugfahrpläne informieren Grammatik • Personalpronomen im Akkusativ . Satzstruktur mit Dativ und Akkusativ • Konjunktionen: denn, weil, da, deshalb . Lokaladverbien: unten, oben, nach unten, nach oben Phonetik Konsonantenverbindungen: ng und nk

3. Einheit 15 Themen und Situationen . Im Gebäude . Im Museum: eine Führung, kleine Biografie . Bilderbeschreiben . über den Beruf sprechen: Routine Grammatik . Infinitivsätze . Reflexive Verben . Indirekte Frage

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 6 0 6
Classes participatives 14 0 14
Elaboració de treballs 1,5 6 7,5
Lectura / comentari de textos 2,75 0 2,75
Prova d'avaluació 4,5 11 15,5
Resolució d'exercicis 15 7 22
Simulacions 2,5 3 5,5
Visionat/audició de documents 1,75 0 1,75
Total 48 27 75

Bibliografia

 • Ja, gerne. Deutsch im Tourismus - Llibre de text de classe (2014). Cornelsen.
 • Themen Neu I. Kursbuch, Arbeitsbuch (1990). Max Hueber Verlag.
 • Themen Neu II. Kursbuch, Arbeitsbuch (1999). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 1.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (1998). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.A. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Tangram 2.B. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). Max Hueber Verlag.
 • Delfin Lehrbuch. Lehrbuch. Arbeitsbuch (2002). M.
 • Passwort Deutsch 1 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 2 (2001). Klett.
 • Passwort Deutsch 3 (2002). Klett.
 • Berliner Platz 1 (2003). Langenscheidt.
 • Die Suche (1993). Langenscheidt.
 • Moment Mal. Lehrbuch, Arbeitsbuch (2002). Langenscheidt.
 • Euro-Alemán (2002). Herder / Cornelsen.
 • Unternehmen Deutsch (2000). Chancerel International .
 • Dialog Beruf 1 (2002). Max Hueber Verlag.
 • Zimmer Frei neu - Llibres de Temes turístics (2002). Langenscheidt.
 • Herzlich Willmommen neu - Llibres de Temes turístics (2002). Langenscheidt.
 • Hotellerie und Gastronomie. Teil 1 - Llibres de Temes turístics (2002). Dürr+Kessler .
 • Deutsch im Hotel. Gespräche führen. - Llibres de Temes turístics (2001). Hueber.
 • Lehrbuch. Arbeitsbuc (1999). Reisen Deutsch als Fremdsprache für das Tourismusstudium. - Llibres T. Turístics. Sintesis.
 • Corcoll, B. y R (2002). Programm. Alemán para Hispanohablantes - Gramàtiques i llibres d’exercicis. Barcelona: Herder.
 • Dreyer – Schmidt (2009). Leh-r und Übungsbuch der deutschen Grammatik. (alemany-espanyol) - Gramàtiques . München.
 • Reimann, M (2009). Grundstufen-Grammatik - Gramàtiques i llibres d’exercicis. München: Hueber Verlag.
 • Diccionario Langenscheidt de los idomas alemán y español, Berlin (2014). München .
 • Diccionari Alemany-Catala, Català-Alemany (1990). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Slaby, R.J. y Grossmann (2009). diccionario de las lenguas española y alemana. Barcelona: Herder.
 • Wahrig, G (2002). Deutsches Wörterbuch. Bertelsmann Lexikon Verlag. München .
 • Passwort Deutsch. Recuperat , a www.passwort-deutsch.de
 • Stufen. Recuperat , a www.stufen.de
 • Sichtwechsel. Recuperat , a www.sichtwechsel.de
 • Lagenscheidt. Recuperat , a www.langenscheidt.de
 • Tangram. Recuperat , a www.hueber.de/tangram
 • Delfin. Recuperat , a www.hueber.de/delfin
 • Themen-Aktuell. Recuperat , a www.hueber.de/themen-aktuell
 • Blaue-Blume. Recuperat , a www.hueber.de/blaue-blume

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tema 13 Simulació
Presentació oral
Café, Restaurant
Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Tema 13 Visionat /audició documents Aquesta activitat representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 13 Lectura/ comentari textos Aquesta activitat representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 13 treballs escrits: redacció Wetter / Kleidung Aquesta activitat representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 13 treballs escrits: redacció Hotelzimmer / Café / Restaurant Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Prova d’avaluació
1. Parcial
Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Tema 14 Visionat /audició documents Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 14 Lectura i comtentari de textos Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 14 Simulació: oral diàleg: am Flughafen Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Tema 14 Treballs escrits Redacció Beruf, Routine Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Prova d’avaluació 2.Parcial Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Tema 15 Visionat /audició de documents Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 15 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 15 Redacció: Descripció d’un quadre o foto Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 15 SimulacióOral Hausmuseum, kleine Biografie Aquesta activitat, representa el 20% sobre la nota final 20
Prova d’avaluació contínua
3. Parcial
Aquesta activitat, representa el 10% sobre la nota final 10
Tema 15 Visionat /audició de documents Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5
Tema 15 Lectura / comentari de textos Aquesta activitat, representa el 2,5% sobre la nota final 2,5

Qualificació

L’avaluació constarà de :

a) Tres exàmens anunciats: 1. Parcial Kapitel 13
2. Parcial Kapitel 14
3. Parcial Kapitel 15

b) Diàlegs o simulacions orals típiques d’una situació turística. Aquests simulacions es duran a terme pels alumnes der forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral).

Tots els orals d’avaluació continua s’hauran d’haver realitzat abans no s’acabi el semester, no s’acceptarà recuperar cap oral, una vegada hagin acabat les classes. Si falta algún oral la nota d’aquest serà 0.


c) Treballs escrits: Redaccions bé proposades com a tasca a realitzar a casa, bé a realitzar a classe sense anunciar-ho prèviament, ( per poder seguir l’avaluació contínua
és obligatòria la realització de la totalitat d’aquestes redaccions ).

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació contínua. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final.

Per tal d’aprovar per avaluació contínua cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral
dos orals valen 10% últim oral 20% 40% (Competències 1,2,3,4)
valor de l’expressió escrita
treballs escrits (redacció) 4 en total, el valor de cada una és 2,5% 10% (competències 1,2,3,4)
valor de la comprensió oral
audició / visionat de documents. Es realitzaran un total de 4, el valor de cada un 2,5% 10% (Competències 1,2,3,4)
valor de la comprensió escrita
lecutra i comentari de textos. Es realitzaran un total de 4 , el valor de cada un 2,5% 10% (Competències 1,2,3,4)
valor de parcials
3 parcials, el valor de cada parcial 10% 30% (Competèncias 1,2,3,4)

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. La nota oral d’avaluació contínua es pot mantenir, si l’alumne ho desitja, per la convocatòria de juny.

b) Es realitzaran 3 parcials. Per tal de poder fer seguir i comptabilitzar l’avaluació contínua, la mitja d’aquests tres exàmens haurà de tenir una puntuació igual o superior 5.

c) ) Les proves es podran recuperar sempre i quan es presenti un justificant, mèdic o laboral. AL LLARG DEL CURS NOMÉS S’ACCEPTARAN 3 JUSTIFICANTS.

d ) Les redaccions s’hauran de presentar en un termini màxim d’una setmana a partir del dia en què la professora l’hagi demanat. Les redaccions s’hauran de lliurar directament a la professora.

e) Per comptabilitzar l’avaluació contínua la mitja dels orals ha de ser igual o superior a 4.

f) L’avaluació contínua ha de ser tant per part escrita com part oral. No s’acceptarà un final com a contínua.

Examen Final.

L’examen final consta de quatre parts: part expressió escrita: part gramatical, vocabulari, redacció (20%- competències 1,2,4) part de comprensió escrita (Leseverstehen) (20% - competències 1,3,4) part de comprensió oral (Hörverstehen) (20% - competències1,3,4), part d’expressió oral (40% - competències 1,2,3,4).
Per poder aprovar l’assignatura s’ha de treure una nota igual o superior a 4 tant a la part expressió escrita (Gammatik , Vokabular,Schreiben) com a la part expressió oral (Sprechen)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió oral a realitzar a casa.

Assignatures recomanades

 • Alemany I
 • Alemany II